Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Naar een integraal waterbeleid: 7 essentiële aandachtspunten

Naar een integraal waterbeleid: 7 essentiële aandachtspunten

  • 20/04/2021

Op Vlaams niveau staan er een reeks initiatieven en plannen in de stijgers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes, en dat is goed nieuws. Maar we moeten hier wel echt vaart mee maken en komen tot een integraal waterbeleid. Daarbij zijn er 7 belangrijke aandachtspunten.

Een studie van het Vlaams Kenniscentrum Water toont aan dat  in Vlaanderen 33% van de bruto toegevoegde waarde gecreëerd wordt door waterintensieve bedrijven en dat ze goed zijn voor 22% van de jobs in Vlaanderen. Veel van deze bedrijven werden tijdens de eerste lockdown ook als essentieel beschouwd. Deze bedrijven hebben dus niet alleen een economisch belang maar ook een maatschappelijk belang.

De voorbije jaren hebben ondernemingen al heel wat inspanningen geleverd om hun waterverbruik met succes terug te schroeven. Toch vreesden 7 op 10 bedrijven vorig jaar al voor de effecten van een watertekort

Op Vlaams niveau staan er een reeks initiatieven en plannen in de stijgers om onze regio weerbaar te maken tegen nieuwe droogteperiodes. Dat deze initiatieven en plannen nodig zijn, zal niemand ontkennen, maar we moeten vaart blijven maken om deze uit te rollen, te leren van deze acties om vervolgens een integraal waterbeleid uit te werken.

Hierbij willen we volgende zeven aandachtspunten onder de kijker brengen:

1. Bekijk water als 'een systeem'

In Vlaanderen wordt er door de bedrijven van verschillende waterbronnen gebruik gemaakt. Deze waterbronnen reageren zoals communicerende vaten. Een aanpassing aan één waterbron zal een effect hebben op een andere waterbron. Om een holistische visie uit te werken, moet het water als 'een systeem' benaderd worden.

Maar niet enkel het water moet als systeem gezien worden, ook de andere milieucompartimenten moeten worden meegenomen in de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld, om de energie- en klimaattransitie waar te maken, zal ook 'water als grondstof' nodig zijn. 

2. Betrek de stakeholders

Een gedragen beleid heeft meer kans op slagen. Het betrekken van de stakeholders bij de uitwerking van maatregelen, een visie, … komt het beleid dus alleen maar ten goede. De uitwerking van het reactief afwegingskader droogte is daarvan zo’n voorbeeld. We moeten op dit elan verder gaan.

3. Maak nieuwe maatregelen steeds kostenefficiënt

Alle stakeholders zullen hun bijdrage moeten leveren en nieuwe maatregelen dienen steeds kostenefficiënt te zijn. Historische inspanningen zijn daarom belangrijk om mee te nemen. In de afgelopen jaren (2000-2017) hebben de bedrijven al veel inspanningen geleverd.

Het totale watergebruik is gedaald met 6%. Maar ook de efficiëntie en alternatieven bronnen nemen toe. Er is 25% minder water nodig per product en het ander water (o.a. gebruik afvalwater) ligt vier keer hoger. 

4. Op welke waterbronnen primair besparen?

Efficiëntere productieprocessen zullen een deel van de oplossing zijn om water te besparen. Bedrijven gebruiken echter verschillende waterbronnen in hun productieproces. Wanneer er waterbesparende maatregelen uitgevoerd kunnen worden, is het belangrijk voor een bedrijf om te weten op welke waterbronnen primair moet bespaard worden. Deze vraag moet een antwoord vinden in het strategisch plan watervoorziening.

5. Waak over de competitiviteit

Daarnaast is het belangrijk dat de maatregelen de competitiviteit met andere landen niet beïnvloed wordt. Het concurrentienadeel mag niet stijgen. Benchmark-analyses, socio-economische impactanalyses op bedrijfsniveau zijn hierbij belangrijk.

6. Vermijd extra administratieve lasten

Nieuwe maatregelen brengen steeds extra lasten met zich mee. De administratieve lasten mogen niet stijgen. Vermijd deze door de uitwerking van een degelijk digitaal platform, door enkel maatregelen op te leggen die kostenefficiënt zijn. 

7. Werk knelpunten weg

Om bedrijven te stimuleren om meer water meer circulair te gaan inzetten, zal het nodig zijn om knelpunten weg te werken zoals de lange vergunningsprocedures, problemen met heffingen en lozingsnormen. Water circulair inzetten, betekent automatisch een hogere concentratie van zouten in het afvalwater. Dit laatste legt een druk op het behalen van de goede toestand van onze waterlopen. Stimulatie van onder meer innovatieve technieken om deze geconcentreerde stromen te behandelen is nodig. 

We moeten snel werk maken van een holistische kijk op het waterbeleid dat leidt tot een stabiel investeringsklimaat waarbij voldoende ruimte wordt gegeven aan innovatie. 
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel