Skip to main content
  • Nieuws
  • Naar een ‘futureproof’ arbeidsmarkt: 4 lessen uit Nederland

Naar een ‘futureproof’ arbeidsmarkt: 4 lessen uit Nederland

  • 12/02/2020

Nederland heeft een grondige revisie van zijn arbeidsmarktbeleid achter de rug via de Commissie Regulering van werk. De aanbevelingen zijn ook voor België inspirerend, met 4 relevante lessen.

De Commissie werd aan het werk gezet op vraag van de Nederlandse regering.  De oefening mikt op het futureproof maken van de arbeidsmarkt in het licht van uitdagingen zoals snel veranderende markten, technologie en digitalisering. 

Ook al is de Belgische arbeidsmarkt niet helemaal vergelijkbaar met de Nederlandse, de aanbevelingen van de Commissie zijn ook voor België inspirerend in de vorm van 4 relevante lessen. 

1. Bevorder (interne) flexibiliteit en ontlast werkgevers

In tegenstelling tot Nederland is België geen ‘flexland’. De vraag naar het terugdringen van externe flexibiliteit zoals deze van ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) is hier niet aan de orde. 

Bij ons speelt wel het verder flexibiliseren van arbeid in de vorm van de realisatie van uitzendcontracten onbepaalde duur. Daarnaast is het gemakkelijker kunnen aanpassen van arbeidsduur aan de orde, zoals het presteren van overuren door afspraken met de huisvakbonden in plaats van met de gewestsecretaris.

Het is immers het gebrek aan interne flexibiliteit die vele werkgevers doet uitwijken naar externe oplossingen zoals het inzetten van freelancers.

2. Zorg voor een overzichtelijk stelsel van contractvormen. 

De Commissie in Nederland stelt voor om de veelheid aan contracten terug te brengen naar drie: zelfstandigen, vaste werknemers en uitzendarbeid. 

Ook bij ons is er een veelheid aan contracten, voornamelijk via de vele uitzonderingen die van toepassing zijn op arbeidsrecht, fiscale behandeling van inkomsten dan wel rechten en bijdragen in de sociale zekerheid. 

Het arbeidsrecht is verouderd en moet eenvoudiger, uitgaand van vertrouwen tussen de beide contractuele partijen: werkverschaffer en werkende. Ten aanzien van die basis aan werkovereenkomst, moet er ook een basis zijn aan degelijke bescherming. Voor de allerzwaksten kan zelfs voorzien worden in een versterkte bescherming.

“We staan voor dezelfde uitdagingen en moeten evengoed inzetten op onder meer activering en wendbaarheid.”

Sonja Teughels

3. Stel alle werkenden in staat zichzelf te ontwikkelen en bij te leren 

De Commissie ambieert een ontwikkelbudget (leerrekening) per werkende met een omvorming van het transitiebudget (ontslagbudget) tot een extra ontwikkelbudget. Bijkomend wordt het risico op kennisveroudering geïntegreerd in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. 

Dezelfde uitdaging stelt zich in België waar deelname aan permanente vorming ondermaats is. Ook bij ons wordt nagedacht over een leerrekening en vormen van responsabilisering maar vooralsnog geraken we niet voorbij de fase van debat en ideeën. 

4. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid

Er moet in Nederland sneller worden ingezet op actieve begeleiding naar werk zodat de poort naar langdurige uitkeringen wordt gesloten. Als mensen een uitkering genieten, dan past het in een verhaal van wederkerigheid. Voor het krijgen van een ondersteuning wordt actieve medewerking gevraagd richting werk. 

Een dergelijke benadering kent België reeds in het stelsel van werkloosheidsuitkeringen. In het licht van de beleidsambitie om meer mensen langer aan het werk te stellen, moeten ook de andere uitkeringsstelsels in deze logica volgen zoals onder meer die van langdurige ziekte, beroepsziekte en leefloon. 

Nederland zit alvast niet stil. Een grondige revisie over de domeinen fiscaliteit, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht heen, is naar Belgische maatstaven ongezien en moet ons inspireren hetzelfde te doen. 

We staan voor dezelfde uitdagingen en moeten evengoed inzetten op meer activering, wendbaarheid, vorming en inzetbaarheid en tot slot goede én beschermde flexibiliteit. Waarop wachten we?

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant