Skip to main content
  • Nieuws
  • Naar een duurzaam waterbeleid in 4 stappen

Naar een duurzaam waterbeleid in 4 stappen

  • 20/06/2019

Voldoende water met de juiste kwaliteit is belangrijk voor iedereen. Voor de meesten is dit zo’n evidentie dat we er nauwelijks aandacht aan besteden. De afgelopen zomers werden we met onze neus op de feiten gedrukt: onze watervoorraad is niet onuitputtelijk. We hebben tussen de 1.000 tot 1.700 kubieke meter water per persoon beschikbaar, wat de op drie na laagste voorraad van de OESO is. Ook de economische belangen zijn groot: de waterintensieve bedrijven in Vlaanderen zijn goed voor 33% van de toegevoegde waarde en 22% van de jobs. We hebben dus nood aan een duurzaam waterbeleid.

Voor Voka zijn de volgende bouwstenen cruciaal voor een duurzaam waterbeleid:

1. Stel een overkoepelende visie op:

Vlaanderen heeft nood aan een integrale en Waterstructurele aanpak zodat we onszelf weerbaar kunnen maken tegen zowel droogteperiodes als overstromingen. Ons watersysteem hangt immers nauw samen met andere systemen zoals voeding, energie, ruimtelijke ordening, circulaire economie en ook waterkwaliteit en -kwantiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om zuiniger en efficiënter met water om te springen. Een afwegingskader – dat bepaalt wie voorrang krijgt om water te gebruiken bij een watertekort – kan slechts een laatste remedie zijn en moet voldoende onderbouwd zijn. Bedrijven kunnen niet zomaar afgeschakeld worden, omwille van de grote economische impact en (voedsel)veiligheidsrisico’s. Via proeftuinen en demonstratieprojecten moeten we innovatieve technologieën voor waterbeheersing ontwikkelen.

2. Stimuleer circulair watergebruik:

Bedrijven die al de stap zetten om gezuiverd afvalwater te hergebruiken, stoten vandaag nog op wettelijke hinderpalen, lange procedures, problemen met heffingen, enzovoort. Er is dan ook nood aan een flexibel wetgevend kader dat projecten voor hergebruik van water aanmoedigt.

3. Pak alle bronnen aan en focus het beleid op kosteneffectiviteit:

Iedereen, ook de landbouwers en de rioolbeheerders, zullen nog meer dan vandaag hun steentje moeten bijdragen om onze waterkwaliteit verder te verbeteren. Alle vervuilingsbronnen moeten duidelijk in beeld gebracht worden.

4. Realiseer meer samenwerking in de (afval)waterketen:

Het rioleringslandschap is sterk versnipperd waardoor een uniforme visie ontbreekt. Meer afstemming en samenwerking tussen de diverse spelers in de afvalwaterketen is noodzakelijk om effi ciëntiewinsten te realiseren. Bovendien moet het geld dat burgers en bedrijven betalen voor rioleringen effectief en efficiënt gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van deze rioleringen en kan het niet dat de gebruiker twee keer betaalt voor dezelfde riolering.

Tot slot stellen we vast dat bedrijven vandaag niet stilzitten en verschillende strategieën hanteren om hun waterverbruik te reduceren en waterkringlopen te sluiten. In onze nieuwste Voka Paper 'Water, ons vloeibaar goud' gaan we dieper in op enkele voorbeelden. Download hem hier.

Contactpersoon

Ellen Vanassche

Adviseur Milieu & Klimaat

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx