Skip to main content
Map

Mondiale toekomst start lokaal

  • 24/10/2018

Wereldwijd clusteren burgers en bedrijven zich steeds meer rond grootstedelijke centra. De concentratie van bedrijven en werknemers brengt manifeste schaalvoordelen met zich mee en biedt een netwerk voor uitwisseling van ideeën, samenwerkingen en innovatie. Stedelijke metropolen zijn de drijvers van de economie in de 21ste eeuw.

Van alle stedelijke centra in België is de Brusselse metropool bij uitstek de meest internationale. Dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van internationale instellingen, in het bijzonder de EU. De aanwezigheid van een luchthaven met goede internationale verbindingen is daarbij cruciaal.

Internationale attractiviteit is de sleutel voor succes. Zowel voor het aantrekken van hooggeschoolde jobs in kennisintensieve diensten en productie, als voor allerlei activiteiten van toelevering die geen zware diploma’s vergen: transportdiensten, horeca, onthaal, shopping, vrijetijdsdiensten… Hoe internationaler het imago van Brussel kan zijn, hoe meer kansen de metropool kan bieden voor zijn burgers, al zijn burgers.

De Brusselse metropool heeft evenwel te kampen met belangrijke uitdagingen. De structurele files wegen op de aantrekkingskracht voor bedrijven en de leefbaarheid voor bewoners. De uitdaging voor mobiliteit wordt de komende jaren bijzonder prangend, met de vele werven die gepland zijn: werken aan de ring, Brabantnet, renovatie van tunnels, aanleg fietswegen, omvorming toegangswegen tot stadsboulevards…

De bevolkingsgroei zet druk op schaarse ruimte. De noodzakelijke (her)ontwikkeling van bedrijvenzones dreigt daarmee in het gedrang te komen. Maar het blijft belangrijk om ook binnen het Brusselse Gewest verder bedrijven en jobs te kunnen ontwikkelen. Een gezonde stedelijke ontwikkeling vergt een mix van wonen en werken. Leefbaarheid en economische attractiviteit gaan hand in hand.

De Brusselse metropool moet zo veel mogelijk burgers een toekomst bieden, pendelaars en inwoners uit alle wijken en groepen. Nog veel te veel jongeren vinden geen job. Er blijft een grote groep langdurige werkzoekenden. Er is een enorme mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een gebrek aan mobiliteit over de gewestgrenzen heen.

De Brusselse metropool heeft een beloftevolle toekomst in de mondiale economie, die voor haar inwoners en alle burgers in dit land welvaart kan brengen. Willen we de troefkaart van de Brusselse metropool niet uit handen geven, dan is dringend actie nodig. Die begint lokaal, in domeinen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs en arbeidsmarkt, internationale aantrekkelijkheid, bestuurlijke organisatie.

Dat is de inzet voor de nieuwe lokale besturen die binnenkort aantreden en voor de nieuwe regionale regeringen na de verkiezingen van 2019. Vele besturen zijn betrokken en zullen elkaar moeten vinden voor een metropolitane aanpak over de gewestgrenzen heen. Je vindt onze aanbevelingen voor de lokale Brusselse besturen hier. Een versterkte samenwerking tussen gemeenten en gewest vormt daarbij een belangrijke leidraad.
 

Deze opinie verscheen in het magazine Ondernemers in de Brusselse Metropool, editie oktober 2018.