Skip to main content
  • Nieuws
  • Individueel belang versus algemeen belang

Individueel belang versus algemeen belang

  • 10/04/2019

De regeling die het Vlaams Parlement goedkeurde om burgers te verplichten om bij aanvang van de procedure hun bezwaren al op tafel te leggen, is vernietigd. Een groot project vergund krijgen zonder enige weerstand voor- of nadien lijkt wel een illusie. Het blijft zoeken naar mogelijkheden om het algemeen belang meer gewicht te geven. 

  • Bij grote projecten blijft het probleem dat tegenstanders ze via allerlei procedures proberen te kelderen.
  • Om een burger twee keer te doen nadenken vooraleer hij een beroep indient, moet de forfaitaire vergoeding voor de in het gelijk gestelde partij omhoog.
  • De termijn waarbinnen de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitspraak doet, moet dan weer omlaag.
  • Lagere overheden mogen beslissingen van hogere overheidsinstanties niet aanvechten.

VergunningsregelsEen groot project vergund krijgen zonder enige weerstand lijkt wel een illusie. Terecht is er daarom de laatste jaren veel aandacht aan besteed om die weerstand tot een minimum te herleiden door optimaal in te zetten op een goede communicatie en vooroverleg met alle betrokkenen. Probleem blijft dat de resterende tegenstanders nadien via allerlei procedures het project proberen te kelderen. Jammer genoeg slagen zij vaak in hun opzet. Het blijft moeilijk om dat probleem te verhelpen. 

In een poging om burgers te wijzen op hun verantwoordelijkheden, had het Vlaams Parlement deze legislatuur nog de regeling goedgekeurd om burgers te verplichten om bij aanvang van de procedure hun bezwaren al op tafel te leggen vermits zij anders hun recht dreigden te verliezen om nadien beroep aan te tekenen. Helaas werd deze regeling vorige maand vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat de toegang voor de burger tot het administratief en jurisdictioneel  beroep hiermee onvoldoende zou worden gevrijwaard. Het blijft dus zoeken naar mogelijkheden om het algemeen belang meer gewicht te geven. 

Onze regelgeving en onze rechtsbescherming moeten worden gemoderniseerd. Zowel de Raad van State (federaal) als de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Vlaams) kunnen vandaag al aan de in het ongelijk gestelde partij opleggen om aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingsvergoeding te betalen. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat. Zowel bij de Raad van State, als de Raad voor Vergunningsbetwistingen is het maximumbedrag vastgesteld op 1.400 euro. Peanuts uiteraard in vergelijking met de gigantische kosten die een vertraging met zich meebrengt voor initiatiefnemers. Om een burger twee keer te doen nadenken vooraleer hij een onbezonnen beroep indient, pleit Voka er voor om dit bedrag substantieel te verhogen en zo het NIMBY-fenomeen te bestrijden. We merken op dat bij burgerlijke rechtbanken de rechtsplegingsvergoeding heel gebruikelijk is. Afhankelijk van de inzet van het geschil (bedrag vordering) kan daar zo’n rechtsplegingsvergoeding door oplopen tot 33.000 euro …

“Voka pleit ervoor dat de Raad van State bij een aantal dossiers verplicht binnen de zes maanden na het verstrijken van de beroepstermijn uitspraak doet.”

De termijn waarbinnen de Raad voor Vergunningsbetwistingen uitspraak doet, is vandaag ook te lang. Gemiddeld duurt een procedure zo’n 18 maanden. Naar Nederlands voorbeeld pleit Voka ervoor dat de Raad van State bij een aantal dossiers (bv. beroep tegen belangrijke infrastructuurdossiers) verplicht wordt om binnen zes maanden na het verstrijken van de beroepstermijn uitspraak te doen. Het prioriteren van dossiers zal ertoe bijdragen dat belangrijke dossiers sneller behandeld worden.

Tot slot blijft het verbazen dat een zesdevan de totale instroom van beroepsdossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen het gevolg is van lagere overheden die beslissingen van hogere overheden aanvechten. Naast een verkwisting van overheidsgeld zorgen deze procedures voor aanzienlijke vertragingen van investeringen terwijl het voor de burger een totaal onbegrijpelijke situatie creëert. Voka stelt voor dat lagere overheden verboden worden om beslissingen van hogere overheidsinstanties aan te vechten.

 

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd