Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Minister Demir brengt nieuwe ministeriële bis-stikstofinstructie uit

Minister Demir brengt nieuwe ministeriële bis-stikstofinstructie uit

  • 18/07/2023

Met ingang van 17 juli 2023 geldt er een nieuwe ministeriële instructie voor de beoordeling van de stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen. 

Aangezien een decretaal kader uitblijft, brengt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de nieuwe ministeriële stikstofinstructie naar voor als een tussentijds kader. Deze zogenaamde bis-stikstofinstructie is een verscherping en verduidelijking ten opzichte van de eerdere ministeriële instructie van 2 mei 2021 en bijbehorende richtsnoeren. 

De bis-stikstofinstructie is duidelijk strenger op vlak van de ammoniakemissies. Voor landbouw en mestverwerkers is er sprake van een algemene ‘veiligheidsdrempel’ van 0,025%. Enkel projecten die onder deze drempel blijven, komen in aanmerking voor een vergunning, op voorwaarde dat een passende beoordeling wordt opgemaakt. Hierbij kan enkel sprake zijn van een gunstige passende beoordeling als er géén stijging van de deposities optreedt en er géén bijkomende dierenaantallen worden vergund. Van zodra een project de veiligheidsdrempel toch overschrijdt, kan het project niet worden vergund. 

Voor NOx-emissies (zoals bij onder andere mobiliteit en industrie), geldt een drempelwaarde van 1%, zoals voorzien in de D-PAS. Onder deze drempelwaarde is er geen passende beoordeling vereist. Gaat het project boven de 1%-drempelwaarde, moet wel een passende beoordeling worden opgemaakt. De passende beoordeling moet in dat geval beoordelen of het project de algemene structureel dalende trend voor NOx-emissies in Vlaanderen in gevaar brengt. Zo ja, moeten er milderende maatregelen worden opgelegd. Enkel als de dalende trend aan NOx-emissies toch in het gedrang komt en er geen milderende maatregelen mogelijk zijn, is geen passende beoordeling en ook geen vergunning mogelijk. 

Kortom, de bis-stikstofinstructie zal ammoniakemissies een pak strenger behandelen, wat gevolgen heeft voor de vergunningverlening. In de praktijk zal er weinig veranderen voor NOx-emissies. Ondanks dat, stellen we wel vast dat de bis-stikstofinstructie niet langer bepaalt dat beperkte industriële ammoniakemissies op gelijke wijze worden behandeld als de NOx-emissies. 

De nieuwe bis-stikstofinstructie is in werking getreden op 17 juli 2023 en vervangt integraal de ministeriële instructie van 2 mei 2021 en bijbehorende richtsnoeren. De bis-stikstofinstructie is onmiddellijk van toepassing op alle lopende vergunningsaanvragen waarin nog geen definitieve beslissing is genomen. 

Voka blijft aandringen dat de Vlaamse regering werk maakt van de verdere uitvoering van het stikstofakkoord van 10 maart 2023 en de goedkeuring van een stikstofdecreet in de Vlaamse regering en later in het Vlaams Parlement om maximale rechtszekerheid te creëren voor bedrijven, landbouwers en burgers. 

Contactpersoon

Robin Verbeke

Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening

Proximus
imu - vzw - Altez