Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

"Met optimisme het najaar in"

  • 28/09/2023

persbericht

De meest recente data toont ons dat de conjuncturele expansie zich verder doorzet en kan volgens de beschikbare gegevens zeker overleven tot de jaarwisseling. Dit optimisme valt in bijna alle segmenten te lezen. Binnen het eerste kwartaal van 2024 is een tijdelijke stagnatie echter niet uit te sluiten. Daarom is blijven inzetten op competitiviteit cruciaal. Voka – KvK Limburg betreurt dan ook dat er in de recente Septemberverklaring van de Vlaamse regering geen maatregelen werden genomen om de internationale competitiviteit te versterken van de Vlaamse industrie die het vandaag zwaar te verduren heeft. Voka had liever gezien dat de niet-benutte middelen van de Vlaamse energiesteun zouden worden aangewend voor een nieuw financieringsinstrument om industriële bedrijven te ondersteunen in de dure energie- en klimaattransitie, zoals vele van onze buurlanden doen. Daarnaast pleiten we voor een Vlaamse minister van industrie in de volgende legislatuur.

"Voka – KvK Limburg ondersteunt de beslissingen van de Vlaamse regering om de arbeidsmarkt beter te doen werken. De maatregelen rond kinderopvang en de versterking en uitbreiding van de jobbonus zullen meer mensen de stap naar werk doen zetten. De quasi volledige afbouw van het doelgroepenbeleid zijn voor Voka evenwel een moeilijk te verdedigen maatregel. Ondernemingen moeten net blijvend ondersteund worden om doelgroepen waaronder in het bijzonder oudere werknemers in dienst te nemen en te houden.” Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

foto

 September 2023 - Februari 2024

Starters: stabiel t.o.v. een jaar geleden

In augustus 2023 kwamen er 592 nieuwe Limburgse bedrijven bij. Dit zijn 0,68% meer starters dan een jaar geleden en dus zeer gelijkaardig met 2022. Het totale voorlopig verschil komt hiermee op -4,25%. Indien 2023 nog positief wilt eindigen moet het najaar nog veel verbetering optekenen.

Export: dieptepunt bereikt?

In augustus worden 5.3% meer exportcertificaten afgeleverd dan in juli. Het totale volume, maar nog steeds -4% onder het maandgemiddelde. Het is geleden van 2016 dat in augustus nog minder certificaten werden ​ uitgeschreven (1565). Zelfs coronajaar 2020 deed het beter. De exportwaarde valt terug met -6.6%.

In de periode tot februari 2024 vertoont de verdere ontwikkeling van het aantal exportattesten een significant neerwaartse trend die weliswaar licht vlakker verloopt dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Wat betreft de exportwaarde zet de positieve trend die ook vorige maand reeds werd gerapporteerd verder door, maar hij is wel niet langer significant. De year-to-year differential voor de attesten blijft positief en groeit zelfs relatief sterk aan van 0.6% tot 3%. Twee maanden geleden werd hier nog -2% gerapporteerd. De marge voor de exportwaarde blijft negatief blijft negatief (-4.6%) maar krimpt ​ ten opzichte van vorige maand (-5.5%).

Gemengd beeld in de bouw

Volgens de meest recente beschikbare data werden in mei 525 bouwvergunningen toegekend. Deze aangroei met 12.4% ten opzichte van april is eerder atypisch. De huidige expansie wordt vooral gegenereerd vanuit de residentiële nieuwbouw (+30.6%) en de niet-residentiële renovatie (+30%). De bijdrage van de residentiële renovatie blijft eerder beperkt (+9.2%) terwijl de niet-residentiële nieuwbouw een krimp met -51.7% laat ​ optekenen. De totale activiteit (525 vergunningen) situeert zich 10% boven het maandgemiddelde.

In de periode september 2023 – februari 2024 stagneren de trends voor de niet-residentiële activiteiten quasi volledig. Binnen de residentiële activiteit is het beeld minder coherent. Voor het eerst sinds lange tijd wordt de year-to-year differential voor de totale markt opnieuw positief (3.7%). Vorige maand werd hier nog -5.1% gerapporteerd. Deze sprong is volledig toe te schrijven aan de dynamiek binnen de residentiële bouw. De marge voor de residentiële nieuwbouw evolueert van -11.6% naar een positieve 7.2%, die voor de residentiële renovatie van -1.6% tot 5.6%. De differential voor de niet-residentiële renovatie blijft met -10.9% zo goed als status quo op het niveau van vorige maand (-11.3%), de marge voor de niet-residentiële nieuwbouw duikt van een stevig positieve 22.7% in de rode zone tot -7.3%.

johann leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Voertuigen groeien verder

In augustus worden 11.8% meer nieuwe voertuigen ingeschreven dan in juli. Drijvende kracht achter deze expansie zijn de personenwagens die een aangroei met 15.8% laten optekenen. Voor de bedrijfsvoertuigen blijft de toename beperkt tot 2.4% terwijl de zware vracht (vrachtwagens en opliggers) een krimp met -11% moet incasseren. Het totale aantal inschrijvingen loopt op tot 26% boven het maandgemiddelde. Alle trends zijn opwaarts gericht maar geen enkele is significant. Het stijgende verloop wordt hoofdzakelijk gegenereerd door de aanwezigheid van salonmaand januari binnen de prognosehorizon. Tot december domineert een duidelijk neerwaartse tendens. Alle year-to-year differentials blijven positief en verruimen zelfs sterk ten opzichte van vorige maand. De marge voor de bedrijfsvoertuigen groeit aan ​ van 30.6% tot 35.5% en die van de personenwagens van 4% tot 9.6%. De relatief sterkste verruiming doet zich voor bij de zware vracht: hier moet een quasi verdrievoudiging gerapporteerd worden van 15.6% naar 43.8%. Voor de totale markt klokt de differential af op 14.9% (vorige maand 8.6%).

Aantal werkzoekenden lijkt te stagneren

Het totale aantal werkzoekenden groeit in augustus met 2%. Opvallend is wel dat de toename voor de vrouwen beperkt blijft tot amper 0.8%, terwijl die voor de mannen oploopt tot 3.2%. Het aantal werkzoekende mannen (13136) blijft nog -22.4% onder het maandgemiddelde, het aantal vrouwen (13396) ​ -20%. We moeten al teruggaan tot maart 2021 om nog een hoger totaal aantal werkzoekenden terug te vinden (27318). Alle werkloosheidtrends blijven tot februari volgend significant neerwaarts gericht.

Vanaf de jaarwisseling ontstaat hier wel een sterke stagnatietendens rond de 24000 eenheden. De year-to-year differentials blijven positief maar krimpen wel ten opzichte van vorige maand. De marge voor de mannen daalt van 3.7% naar 1.6%. De marge voor de ​ vrouwen krimpt van 7.7% tot 6.2%. In augustus werden 3044 vacatures uitgeschreven of 5.2% meer dan in juli. Het jobaanbod situeert zich hiermee 38.1% boven het maandgemiddelde. In de periode tot februari stagneert het aantal vacatures rond de 3000 eenheden. De year-to-year differential blijft met -9% zeer dicht in de buurt van de -8.8% van vorige maand. Op het einde van de maand bleven 1.1% meer vacatures oningevuld dan in juli. De trend blijft voor de nabije toekomst significant neerwaarts met dezelfde intensiteit als een jaar geleden. De year-to-year differential blijft negatief (-10.4%) en verruimt verder ten opzichte van vorige maand (-9.8%) en twee maanden geleden (-9%).

Toerisme blijft het goed doen

Binnen de toeristische sector werden in mei -3.2% minder aankomsten en -9.7% minder overnachtingen geregistreerd ​ dan in april, toen de paasvakantie voor een seizoenaal aangestuurde expansie zorgde. Het aantal aankomsten belandt op 160286 wat 52% boven het maandgemiddelde is. De 442830 overnachtingen vertegenwoordigen eveneens het mei-record en overtreffen het maandgemiddelde met 44%. De significant neerwaartse post-vakantietrends die zich voor beide indicatoren laten voelen vanaf september hebben identiek dezelfde intensiteit als vorig jaar.

Op basis van de momenteel beschikbare data zou de activiteit zich in de periode tot februari nog kunnen handhaven boven het niveau van dezelfde periode vorig jaar. De year-to-year differentials blijven met 20.2% voor de aankomsten en 18.5% voor de overnachtingen immers nog ruim positief. In augustus loopt de bezettingsgraad van de hotels terug van 67% tot 62%. Met een lichte toename van 46% tot 47% blijft de bezettingsgraad van de B&B’s praktisch gesproken status quo op het niveau van juli. Vanaf oktober is de verdere evolutie voor beide logiestypes onderhevig aan de traditionele significant neerwaartse trends. Voor de hotels is deze trend qua intensiteit identiek aan die van een jaar geleden. Wat betreft de B&B’s ​ verloopt de huidige trend duidelijk steiler neerwaarts dan destijds. Als gevolg van de significant neerwaartse trends zet ook de krimptendens in de year-to-year differentials verder door. Beide marges komen zelfs in de rode zone terecht. De marge voor de hotels valt terug van 2 procentpunt tot -3.4 procentpunt, die voor de B&B’s van 0.65 ​ tot -3 procentpunt.

foto

 

Contactpersonen

Menno Van Gemeren

Senior adviseur belangenbehartiging

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging