Skip to main content
  • Nieuws
  • Maak outplacement in Vlaanderen niet duurder

Maak outplacement in Vlaanderen niet duurder

  • 01/03/2017

Momenteel liggen er een aantal denkpistes voor om de Vlaamse bevoegdheden inzake outplacement in te vullen. Deze denkpistes hebben gemeen dat ze de kostprijs voor outplacement aanzienlijk verhogen, en dat is voor Voka ontoelaatbaar. Er is eerder nood aan een vereenvoudiging van het herstructureringsbeleid, en zeker niet aan een bijkomende Vlaamse kostenverhoging.

Zeker voor ondernemingen waar het water tot de lippen komt, is de terugbetaling van outplacementkosten belangrijk in de kosten-batenanalyse tussen stoppen of doorgaan.

 

  • De invulling van de Vlaamse bevoegdheden voor outplacement, mag de kostprijs ervan voor bedrijven niet verhogen.
  • Voor ondernemingen in herstructurering moet ook het proces worden vereenvoudigd.

 

De zesde staatshervorming maakt Vlaanderen deels bevoegd voor outplacement. Het krijgt aanvullende regelgevende bevoegdheid bovenop de bestaande CAO’s 51 en 82, en mag bedrijven die geen outplacement aanbieden sanctioneren en dus ook beboeten. Het gros van de regelgeving met betrekking tot herstructurering en ontslag blijft evenwel in federale handen.


Met de zesde staatshervorming zijn er twee elementen in het bijzonder die nu op de beleidstafel liggen: enerzijds het vaststellen van de hoogte van de boete, anderzijds de terugbetaling van outplacement aan ondernemingen in herstructurering. Beiden hebben een aanzienlijke impact op de kostprijs voor ondernemingen die outplacement moeten financieren.


Geen verhoging van de boete!

Werkgevers die het nalaten om bij ontslag outplacement aan te bieden, kunnen hiervoor beboet worden. Hiertoe dient de werknemer de werkgever in gebreke te stellen waarop deze kan worden gesanctioneerd met een boete van 1800 euro per werknemer. Dit bedrag wordt dan vervolgens gebruikt om de dienstverlening in te kopen voor de werknemer in kwestie. Vorig jaar werden slechts drie boetes in Vlaanderen betaald. Het lijkt er dus op dat er zich op het terrein weinig problemen stellen in het naleven van deze verplichting.


Momenteel wordt er beleidsmatig de vraag gesteld of de hoogte van de boete behouden moet blijven en niet beter wordt verhoogd. Het antwoord is volgens Voka éénduidig nee. En dit om twee redenen. Ten eerste stelt er zich op het terrein niet echt een probleem: de regelgeving wordt nageleefd. Ten tweede is de hoogte van de boete vooral van belang als prijsregulerend instrument. In de outplacementmarkt is de prijs van de dienstverlening grotendeels afgestemd op de hoogte van de boete. Het optrekken van de boete zou meteen een effect hebben op de prijszetting van een verplichte dienstverlening en zou de ondernemingen zonder meer op kosten jagen. Dit komt dan bovenop de al veelal dure ontslag- en herstructureringskosten en is daardoor niet toelaatbaar.


Behoud de terugbetaling bij herstructurering

Ondernemingen uit de privésector in herstructurering die collectief ontslag doorvoeren, kunnen genieten van een terugbetaling van outplacement door de overheid. De maatregel werd indertijd federaal in het leven geroepen met als doel het de ondernemingen mogelijk te maken om hun middelen zo veel als mogelijk te richten op een economische doorstart: nog steeds een valabel motief.


Met de overdracht van de bevoegdheid naar Vlaanderen, werd beleidsmatig de piste geopperd om deze terugbetaling af te schaffen gezien de wettelijke verplichtingen die de werkgever sowieso moet naleven. Ook dit is voor Voka wederom niet aanvaardbaar. Elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden en hoe meer uitgaven gaan naar ontslag en bijbehorende begeleiding, hoe minder er kan worden ingezet voor een doorstart van de onderneming. Zeker voor ondernemingen waar het water tot de lippen komt, is de terugbetaling van outplacementkosten een belangrijk gegeven dat meetelt in de kosten-batenanalyse tussen stoppen of doorgaan.


Voka vraagt niet alleen dat de terugbetaling behouden blijft maar ook dat de terugbetaling wordt vereenvoudigd. Vandaag wordt deze gemoduleerd in functie van de grootte van de onderneming en het aantal gewerkte dagen, via twee schijven in de uitbetaling. Dat moet en kan eenvoudiger, hetgeen meteen ook minder werk betekent voor de overheid (VDAB) die deze terugbetaling dient uit te voeren.


Vereenvoudiging

Tot slot, bovenop het behoud van de hoogte van de boete en de terugbetaling, blijft het outplacementgebeuren samen met herstructureringsbeleid een te complexe aangelegenheid. Dit zou absoluut eenvoudiger en vooral ook sneller moeten kunnen gebeuren maar vraagt een voornamelijk federale bereidheid. Tot zolang kan Vlaanderen alvast waar mogelijk, ook een beetje stof van voor de eigen deur wegvegen door te vereenvoudigen en de kosten voor de ondernemingen onder controle te houden.

 
Sonja Teughels - arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be

 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez