Skip to main content
Map

Life after lockdown

  • 09/04/2021

“We moeten ons voorbereiden op een inflatie”, voorspelt Peter De Keyzer, opiniemaker, voormalig hoofd- econoom van Petercam en BNP Paribas Fortis, en managing director van strategisch communicatiebureau Growth Inc. “De schulden wereldwijd zijn door de pandemie zo hoog opgelopen dat de komende tien à twintig jaar in het teken zullen staan van het laten verdwijnen van die schulden. Inflatie is een manier om ze weg te krijgen."

Op een zeer gesmaakte sessie van de Real Estate Community van Voka – Ka- mer van Koophandel Mechelen-Kempen bracht Peter De Keyzer zijn persoonlijke visie op onze economische toekomst na de lockdown. De auteur van het boek ‘Macht is zilver, invloed is goud’ windt er geen doekjes om: “Een jaar achter de feiten aanlopen heeft voor gigantische economische schade gezorgd. In 2020 is de wereldeconomie volgens de OESO met 4,2% gekrompen. In de Eurozone is dat 7,5% - Frankrijk en Italië krimpen met meer dan 9%, het Verenigd Konink- rijk met 11%. Er is één vreemde eend in de bijt. China is quasi de enige economie in de wereld die is gegroeid.”

Het Covid-trilemma

Het afgelopen jaar speelde de overheid overal ter wereld een cruciale rol: “Je kan als overheid kiezen tussen gezondheid, economie of vrijheid. Ofwel de pande- mie zo snel mogelijk onder controle krij- gen, ofwel iedereen zijn vrijheid gunnen ofwel de economie redden. En je mag er maar twee van de drie kiezen. We noemen dat soms het onmogelijke co- vid-19-trilemma”, vervolgt Peter De Key- zer. “Dus ofwel kies je voor economie en vrijheid, maar dat gaat dan ten koste vangezondheid. Dat is wat de Verenigde Sta- ten hebben gedaan. Met als gevolg dat de gezondheidssituatie er helemaal uit de hand is gelopen. In een groot stuk van West-Europa hebben we gekozen voor gezondheid en vrijheid. We willen covid onder controle krijgen, maar zijn niet be- reid daar veel vrijheid voor op te geven. Met als gevolg dat onze economie heel zwaar heeft geleden. Dan heb je landen zoals China, Singapore en Hong Kong, die hebben gekozen voor het bestrijden van de pandemie en zo efficiënt mogelijk hun economie vrijwaren, … ten koste van vrijheid. In Wuhan werden mensen in hun woning opgesloten. De deur werd dichtgelast en pas twee weken later weer opengemaakt. Dat is ondenkbaar hier. Het gevolg is: China heeft die ge- zondheidssituatie relatief snel onder controle, de economie is quasi hersteld en groeit zelfs het afgelopen jaar.”

Een aantal sectoren zullen de ander- halvemetereconomie niet overleven. We mogen ons niet laten verleiden om hen tot in de oneindigheid geld te blijven geven.

PDK

Peter De Keyzer, Growth Inc:
“Elke euro die we uitgeven moet ook werkelijk tot hogere groei op langere termijn leiden.”

Zombiebedrijven

De steunmaatregelen van de overheid zorgen er intussen voor dat we de econo- mische schade nog niet helemaal voelen. “Beleidsmakers hebben het afgelopen jaar de economie drijvende gehouden. De echte schok wordt nu nog getem- perd door liquiditeit, uitstel van BTW en betalingen. Met een sterk stijgende overheidsschuld als gevolg. Het is goed dat de overheid dat heeft gedaan, maar er is een belangrijke keerzijde: liquiditeit is geen antwoord op een solvabiliteits- probleem. Een auto die een paar keer overkop is gegaan en helemaal kapot is, kan misschien nog zonder problemen gaan tanken aan het pompstation, maar de schade aan de auto los je niet op door de auto vol te tanken. Dat geldt ook voor de economie. Een aantal sectoren zul- len de anderhalvemetereconomie niet overleven, terwijl de verleiding bestaat om hen tot in de oneindigheid geld te blijven geven om zo overeind te kunnen blijven. Zo creëer je een soort zombiebe- drijven. Het businessmodel is structu- reel kapot, maar we blijven maar lening op lening op lening geven. Dat vermij- den wordt de grote uitdaging in de ko- mende periode. Hoe sneller we terug bij hogere groei kunnen aanknopen, hoe sneller we ook die sterk gestegen over- heidsschulden kunnen terugbetalen en terugverdienen.”

Nieuwe hoop

Opstoten van coronavarianten maken dat je af en aan beperkingen krijgt die de groei afremmen. Iedereen is zwaar ge- troffen en wil geld van de overheid. Dat is er niet onbeperkt, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Dat leidt dan weer tot politieke polarisatie, waardoor de kans op een zombie-economie groter wordt. “Dat is wat mij betreft het slechtst mo- gelijke scenario”, besluit Peter De Keyzer. “Groei komt niet van een put graven als overheid en dat uitdelen aan de rest. Elke euro die we uitgeven moet ook werkelijk tot hogere groei op langere termijn lei- den. Grote opportuniteiten zijn de green deal, productiviteitsverhogende investe- ringen, vaardigheden, innovatie en R&D, strategische investeringen en digitalise- ring. Als we dat meenemen uit deze cri- sis, dan gaan we hier sterker uitkomen.”

Contactpersoon

Kristel Goffin

Communicatiemanager

Advertentie VanRoey- nov
AW_Digitalisering
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie