Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Lier gaat strijd aan met jeugdwerkloosheid

Lier gaat strijd aan met jeugdwerkloosheid

  • 20/09/2022

Omdat de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer voor heel wat jongeren een uitdaging is, zet de stad Lier actief in op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en wil het bestuur ook meer kansen creëren voor jonge mensen met een migratieachtergrond.

Een aantal jaren geleden scoorde de Netestad helemaal niet goed op het gebied van jeugdwerkloosheid. De werkloosheidscijfers lagen een stuk hoger dan in de rest van Vlaanderen en Lier telde een hoog aantal jongeren dat hun middelbare studies niet afmaakte. “Het was niet evident om de vinger op de exacte redenen hiervoor te leggen”, vertelt schepen van tewerkstelling Sabine Leyzen. “Wel is het zo dat er wel wat kwetsbare groepen in onze stad leven. We tellen een flink aantal leefloners, heel wat éénoudergezinnen en door de aanwezigheid van een aantal asielcentra in de buurt komen heel wat anderstalige nieuwkomers uiteindelijk in Lier terecht. 

De jongeren in deze gezinnen zijn kwetsbaarder dan gemiddeld en kunnen dus wel wat hulp gebruiken.” De eerste initiatieven werden al tijdens de vorige legislatuur genomen, maar in het huidige bestuursakkoord kreeg het tewerkstellingsbeleid een zeer prominente plek. “Als lokaal bestuur zijn we zeer goed geplaatst om partners te verzamelen, trajecten op te starten, te coördineren en ook op elkaar af te stemmen”, vervolgt schepen van welzijn & sociale zaken Annemie Goris. “Een eerste concrete actie – na het oprichten van een stuurgroep jeugdwerkloosheid – was de samenwerkingsovereenkomst met VDAB. Door de krachten te bundelen, zoeken we gerichter naar oplossingen en is de lokale verankering van de initiatieven ook verzekerd.”

 

Inzetten op onderwijs

Begin 2021 was 17,6% van de niet- werkende werkzoekenden in Lier (234 jongeren) jonger dan vijfentwintig jaar. “Sinds de start van de werkgroep en de samenwerking met VDAB is dit aantal een jaar later met 19,2% (naar 189 jongeren) gedaald”, weet Kurt Vereycken. “Hiervoor hebben we al een heel aantal initiatieven op poten gezet. Om te beginnen zetten we in op onderwijs. Met het Plus-project in samenwerking met Arktos voorkomen we de vroegtijdige uitstroom van leerlingen uit het onderwijs. Want hoe lager het opleidingsniveau, hoe kwetsbaarder de toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Met het BENO- project (Basiseducatie na Okan) geven we ook anderstalige jongeren de kans om hun vaardigheden te versterken. Bedoeling is dat ze dan later naar de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding kunnen doorstromen. Een ander project om moeilijk bereikbare jongeren ouder dan 18 jaar toch te begeleiden naar de arbeidsmarkt is Missing Link Lier. In dit traject vergroten we het netwerk van de jongeren en ondersteunen we hen op hetgebied van huisvesting, opleiding en vrijetijdsbesteding.”

Project Vakantiewerk

Andere initiatieven richten zich specifiek op het vinden van een job. Want werk biedt niet alleen financiële zekerheid, het is ook een middel om je verder te ontplooien, om taal te gebruiken, ervaringen op te doen en een sociaal netwerk uit te bouwen. “Zo ondersteunen we met ons project vakantiewerk jongeren uit kansengroepen in hun zoektocht naar een vakantiejob”, vertelt Sabine Leyzen. “De jongeren nemen deel aan een workshop, waar ze vorming krijgen rond arbeidsattitudes, tips en tricks voor het opstellen van een cv. De jongeren die er klaar voor zijn, brengen we dan in contact met bedrijven uit de regio die vacatures specifiek voor deze jongeren opstellen. En ook als stad Lier voorzien we tien vakantievacatures voor deze doelgroep.”

Bedrijfsbezoeken

Om ook meer permanente tewerkstelling te stimuleren organiseert de stad Lier ontbijtsessies voor lokale bedrijven en bedrijfsbezoeken bij geïnteresseerde ondernemingen. “Het doel van de ontbijtsessies is alle partners uit het tewerkstellingscircuit samen te brengen met de lokale bedrijven”, verduidelijkt Annemie Goris. “Op die manier kunnen we aftoetsen hoe we werkzoekenden het best in contact brengen met lokale ondernemers. Uit de ontbijtsessies komen concrete afspraken rond het organiseren van bedrijfsbezoeken. Sociale organisaties, zoals Arktos, Emino, VDAB, Jobatelier, ATB selecteren uit de doelgroep dan de beste matches, zodat de jongeren met het juiste profiel en de werkgever elkaar kunnen ontmoeten. Na die kennismaking krijgen de jongeren de mogelijkheid om met een interimcontract een eerste werkervaring bij het bedrijf op te doen. Deze aanpak is veel minder afschrikkend voor de jongeren en ook interessanter voor de bedrijven, want zij weten dat er al een eerste preselectie heeft plaatsgevonden. De kans op slagen en een uiteindelijke vaste tewerkstelling is daarom ook veel groter.”

Katalysator

De stad Lier ziet sinds het opstarten van de verschillende initiatieven de jeugdwerkloosheid dalen. “Daar zijn we uiteraard heel blij mee”, besluit Sabine Leyzen. “En het is absoluut een stimulans om de komende jaren het werk verder te zetten. We willen de kinder- en gezinsarmoede in onze stad naar beneden halen en werk is daarvoor de belangrijkste katalysator. Want zonder werk, is er geen vast inkomen, geen dak boven je hoofd en ook geen vlotte integratie in de samenleving.”

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie