Skip to main content
 • Nieuws
 • JobsDeal: wat betekent het voor u? UPDATE

JobsDeal: wat betekent het voor u? UPDATE

 • 26/07/2018

Na de Vlaamse regering, heeft ook de federale regering op 24 juli een Zomerakkoord bereikt. Het meest in het oog springend daarbij is de zogenaamde JobsDeal. Maar wat houdt die concreet in voor ondernemingen? Wij zetten het voor u even op een rijtje.

Met de JobsDeal wil de federale regering tegemoet komen aan de oplopende krapte op onze arbeidsmarkt, die zich vertaalt in vele moeilijk in te vullen vacatures waardoor onze groei afgeremd wordt. Voor meerdere maatregelen heeft de regering reeds de principes afgesproken, de precieze inhoud en inwerkingtreding moet dit najaar nog uitgewerkt worden. Voka zal dit verder van nabij opvolgen.

Wat heeft Voka voor u bereikt inzake arbeidsmarkt?

In de JobsDeal heeft Voka 6 strijdpunten binnengehaald:

 1. Een versterkte degressiviteit van de Jobsdealwerkloosheidsuitkering zal werklozen aanzetten om actief op zoek te gaan naar werk. Door een hogere werkloosheidsuitkering bij de start en vervolgens een snellere daling, wordt een werkloosheidsval tegengegaan.
 2. Minder werknemers zullen de arbeidsmarkt te vroeg verlaten, doordat de leeftijd stijgt om in aanmerking te komen voor Stelstel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) in een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering. Vanaf 2019 verhoogt de leeftijdsgrens van 56 jaar naar 59 jaar en vanaf 2020 naar 60 jaar.
 3. De versoepeling van het scholingsbeding zorgt ervoor dat werkgevers die opleidingen geven beloond worden door werknemers langer in dienst te kunnen houden.
 4. Werknemers die worden ontslagen zullen sneller een nieuwe job aangeboden krijgen, omdat ze zich binnen de maand na de kennisgeving van hun ontslag moeten inschrijven bij VDAB.
 5. De eerste aanzet wordt gegeven om een omslag te maken van een passief naar een actief ontslagrecht.
 6. De acties voor een effectieve interregionale mobiliteit zullen worden versterkt, waardoor hopelijk meer Brusselse en Waalse werkzoekenden de weg vinden naar de Vlaamse vacatures.

De JobsDeal moet nog worden aangevuld met een aantal Vlaamse voorstellen. Belangrijk daarbij zijn o.a. het oplossen van de cumul tussen werkloosheidsuitkeringen en activeringsvergoedingen en het schrappen van de aangepaste en passieve beschikbaarheid.

Ook maatregelen voor een actieve en gerichte arbeidsmigratie moeten de Vlaamse arbeidsmarkt ondersteunen in deze tijden van arbeidskrapte. Daarbij moet vermeld worden dat de jobsdeal geen maatregel bevat die op grote schaal andere inactieven dan werklozen activeert, zoals langdurig zieken, leefloners, deeltijdse werknemers, …

Voornaamste maatregelen uit de JobsDeal met een directe impact op ondernemingen

1. OPLEIDING

 • Om werkgevers ertoe aan te zetten meer te investeren in opleiding, zullen de bestaande voorwaarden van het scholings- en niet-concurrentiebeding worden geëvalueerd en aangepast voor knelpuntberoepen. Doordat werknemers op die manier langer in dienst zullen blijven, wordt zo de stap kleiner om bepaalde zware opleidingsinvesteringen te doen.
 • De werknemer wordt fiscaal en parafiscaal aangemoedigd om bij ontslag een deel van zijn ontslagvergoeding te investeren in opleiding. Dit is een eerste (voorzichtige) stap om op termijn te komen tot een meer activerend ontslagrecht waar opleiding en outplacement standaard deel uitmaken van een ontslagpakket.
 • De duur van het gemotiveerd tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding in een knelpuntberoep wordt vanaf 1 januari 2019 verlengd van maximaal 36 naar 48 maanden.

2. LOONKOST VERLAGEND / VERHOGEND

 • Er wordt onderzocht of de 130 overuren die vandaag recht geven op een belastingvermindering moeten worden uitgebreid naar 184 uur.
 • Er wordt een agenda vastgelegd voor de hervorming van de lonen zodat deze meer worden gekoppeld aan competentie en productiviteit in plaats van leeftijd. Na heel wat aankondigingen en reeds uitgevoerde studies is het hoog tijd voor een ommekeer op het terrein.
 • Wanneer de werknemer niet medisch ongeschikt is verklaard, krijgt de werknemer, wiens contract wordt beëindigd door medische overmacht, recht op outplacement of gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job. De maatregel verhoogt de kostprijs voor werkgevers in geval ze geconfronteerd werden met medische overmacht en stelt hen verantwoordelijk in een risico dat ze niet zelf in de hand hebben.
 • De aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar wordt aangemoedigd via een vermindering van de arbeidskost van 18 tot 6%voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt niet geraakt.

3. EINDE LOOPBAAN

 • Tijdskrediet einde loopbaan, de zogenaamde landingsbaan, wordt vanaf 1 januari 2019 enkel nog mogelijk vanaf 60 jaar in plaats van 55 jaar.
 • De werknemer zal rechtstreeks en individueel met zijn werkgever afspraken kunnen maken over “een zachte landingsbaan”, in zoverre er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de sector waartoe hij behoort.
 • Voor bedrijven in herstructurering wordt de hertewerkstelling van rechthebbenden op het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT) aangepast. Hierdoor dienen werkgevers bovenop de bestaande outplacementverplichting minimaal 3600 euro ten laste te nemen in geval van een knelpuntopleiding. Deze maatregel legt een bijkomende verplichting op en voorziet in een aanzienlijke vormingsinvestering ten aanzien van de betrokken werknemers.  De regering had beter werk gemaakt van een activerend ontslagrecht dat sowieso een deel van de ontslagskost verplicht omzet in opleidingsbudget.
 • Minder arbeidspotentieel zal de arbeidsmarkt verlaten doordat de leeftijd stijgt om in aanmerking te komen voor SWT in een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering. Vanaf 2019 zal de leeftijdsgrens onherroepelijk verhoogt worden van 56 tot 59 jaar, om vanaf 2020 te stagneren op 60 jaar.
 • In het kader van het individueel SWT, wordt de loopbaanvoorwaarde opgetrokken van 40 naar 41 jaar.

4.WERKZOEKENDEN ACTIVEREN

 • Een versterkte afname van de werkloosheidsuitkering zal werklozen aanzetten om actief op zoek te gaan naar werk. Door de uitkering in de eerste zes maanden van werkloosheid te verhogen om ze vervolgens sneller te laten dalen, wordt de werkloosheidsval tegen gegaan.
 • De werkloze die geen opzegtermijn presteert, moet zich binnen de maand inschrijven in de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Hiermee zal minder tijd verloren gaan tussen het ontslag, de feitelijke inschrijving en het opstarttraject bij VDAB.
 • Er wordt met de deelstaten een actieplan interregionale mobiliteit uitgewerkt. Er bestaan er eigenlijk al, maar de realisatie ervan laat op zich wachten. Kortom, het resultaat is nauwelijks zichtbaar. Zo zijn er, ondanks alle campagnes, nog te weinig Brusselse en Waalse werkzoekenden die in Vlaanderen daadwerkelijk aan de slag gaan. Het is dus nodig om de bestaande actieplannen te verscherpen met zeer ambitieuze doelstellingen en zo alle entiteiten te responsabiliseren.
 • In overeenstemming met het regeerakkoord zal het werkloosheidsbesluit worden aangepast om een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden mogelijk te maken.

Het is nu wachten op de concrete invulling. De komende dagen, weken en maanden komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid over deze maatregelen. Voka volgt dit voor u verder op.

Een gedetailleerd overzicht van de JobsDeal kan je terugvinden onder het Lobbydossier 'JobsDeal'Deze technische fiche bevat een overzicht van alle maatregelen en wordt geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant