Skip to main content
  • Nieuws
  • Innovatie stimuleren via experimenteerregelgeving

Innovatie stimuleren via experimenteerregelgeving

  • 20/11/2018

Onze samenleving verandert razendsnel door processen van digitalisering en globalisering. Tegelijk moeten we het hoofd bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, de druk op onze natuurlijke bronnen, disruptie op de arbeidsmarkt, enzovoort. Om onze economische en ecologische ambities met elkaar te verzoenen, zijn we daarom op zoek naar innovatieve oplossingen en nieuwe manieren van werken en leven. Om deze transities te realiseren, speelt regelgeving een belangrijke rol. Regelgeving wordt immers problematisch als ze innovatieve oplossingen in de weg staat.

  • Vlaanderen heeft nood aan minder gedetailleerde regelgeving die technologieneutraal is geformuleerd.
  • In de Voka Paper ‘Durven experimenteren met regels om innovatie te stimuleren’ doet Voka enkele voorstellen.
  • Voka pleit ervoor om aan decreten en wetten systematisch een artikel toe te voegen dat innovatieve oplossingen mogelijk maakt.

Om de juiste voorwaarden te creëren voor innovaVoka Paper experimentregelgevingtie kan het nodig zijn dat we kunnen afwijken van de bestaande regels. De Vlaamse regering heeft deze boodschap begrepen en maakt werk van een regelgevend kader om te experimenteren met decreten en regelluwe zones. Het dossier ligt momenteel in het Vlaams Parlement ter bespreking (zie ontwerp van bestuursdecreet).

In de Voka Paper ‘Durven experimenteren met regels om innovatie te stimuleren’ gaan we verder in op dit thema. We bespreken onder meer enkele inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Zo komen de Vlaamse en Nederlandse Green Deals aan bod en ook de Europese Innovation Deals. We pleiten omwille van het succes van enkele buitenlandse experimenten er voor om deze ook in Vlaanderen te introduceren. Nederland toonde ons de weg door onder meer via experimentwetgeving te starten met zogenaamde bedrijveninvesteringszones. Op die manier willen ze de aanwezige bedrijven stimuleren collectieve investeringen te doen om de omgevingskwaliteit in en rond bedrijventerreinen te verbeteren. Ook het experiment om de doorlooptijden van administratieve procedures in te korten, moet voor Vlaanderen een inspiratiebron zijn. 

“De nood om te experimenteren legt ook de gebreken bloot in onze bestaande regelgeving.”

Experimentregelgeving leunt ook aan bij het principe van ‘The Right to Challenge’. Voka pleit ervoor dat er aan decreten en wetten systematisch een artikel wordt toegevoegd dat innovatieve oplossingen mogelijk maakt. Op die manier kan er een vrijstelling worden bekomen op de normale regels, op voorwaarde dat de aanvrager aantoont dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

In deze paper richten we ons ook tot de federale regering vermits we een concreet voorstel uitwerken om binnen bepaalde grenzen ondernemingen de mogelijkheid te bieden af te wijken van wetgeving en cao’s inzake arbeidsduur, zondagsrust en nachtarbeid wanneer het personeel achter een regeling op maat staat. 

Los van al het positieve dat experimentregelgeving te bieden heeft, blijft Voka ook kritisch. De nood om te experimenteren legt immers ook de gebreken bloot in onze bestaande regelgeving. Het is juist omdat het bestaande (juridisch) kader tekort schiet, dat we op zoek moeten gaan naar een tijdelijke oplossing. Het toont eens te meer aan dat we nood hebben aan robuuste en minder gedetailleerde regelgeving die technologieneutraal is geformuleerd.

Steven Betz - Senior Adviseur Milieu en Ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be - 0475 85 03 16

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez