Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoog ambitieniveau behouden bij uitvoering onderwijsplannen

Hoog ambitieniveau behouden bij uitvoering onderwijsplannen

  • 09/10/2019

De alarmbellen over het onderwijs zijn duidelijk gehoord door de nieuwe Vlaamse regering. Het onderwijsluik in het regeerakkoord is bijzonder ambitieus en legt de juiste prioriteiten om terug bij de absolute wereldtop aan te sluiten. Nu is het zaak om hetzelfde ambitieniveau aan te houden bij de uitvoering van de plannen.

  • Verschillende voorstellen in het regeerakkoord worden bijzonder gesmaakt door de ondernemingen.
  • Er wordt onder meer ingezet op STEM en op talen, essentieel door de krapte op de arbeidsmarkt en de internationalisering.
  • Op sommige punten blijven ondernemingen wel op hun honger zitten.
  • Er zijn weinig plannen waardoor scholen echt professionele sociale ondernemingen kunnen worden.

Verschillende voorstellen in het nieuwe regeerakkoord worden bijzonder gesmaakt door de ondernemingen. Allereerst de nadruk op kwaliteit en excellentie. Om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs komen er voor alle leerlingen proeven die het bereiken van de eindtermen en de leerwinst nagaan. Het zal belangrijk zijn om de lat in deze proeven hoog genoeg te leggen en om vervolgens met de resultaten effectief aan de slag te gaan. Scholen die ondermaats scoren, moeten zich bijschaven. 

Bedrijfsleven als partner

Daarnaast zijn de ondernemers tevreden dat de Vlaamse regering niet alleen sterk inzet op STEM, maar ook een kwalitatief talenonderwijs nastreeft. Beide zijn immers essentieel voor de arbeidsmarkt die kreunt onder de krapte en tegelijkertijd razendsnel internationaliseert. Meer anderstalige bacheloropleidingen, bijkomende aandacht voor het vreemdetalenonderwijs en een sterke focus op Nederlands zijn hiervoor uitstekende maatregelen.

“Het is positief dat men in het bedrijfsleven een structurele partner ziet om het onderwijs te versterken.”

Jonas De Raeve

Verder is het positief dat men in het bedrijfsleven een structurele partner ziet om het onderwijs te versterken. Er worden budgetten vrijgemaakt om zij-instromers uit de privésector beter te verlonen, duaal lesgeven wordt ingevoerd en ondernemers kunnen makkelijker gastlessen geven. Duaal leren blijft een speerpunt van de Vlaamse regering. Er komt een uitbreiding naar het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs en naar studierichtingen in het secundair onderwijs die leerlingen voorbereiden op verder studeren.

Versnippering blijft bestaan

Tegelijkertijd blijven de ondernemingen op sommige punten op hun honger zitten. Om de grote ambities voor duaal leren te doen slagen, pleitte Voka voor een sterk agentschap Duaal Leren, met de nodige middelen en expertise. Dit komt er niet, maar er worden bevoegdheden verschoven. Het is belangrijk dat de operationalisering hiervan op een goede manier gebeurt. Het Vlaams partnerschap en de sectorale partnerschappen moeten nog meer dan vandaag de motor worden van duaal leren en moeten hiervoor ondersteund worden door een sterke overheidsdienst met de nodige slagkracht.

Verder zijn er weinig plannen die schoolbesturen voldoende schaalgrootte en ruimere autonomie geven om echt te kunnen evolueren naar professionele sociale ondernemingen. Dat is nodig om onder andere een doelmatig studieaanbod te voorzien en een doeltreffend personeelsbeleid te voeren. De versnippering in het leerplichtonderwijs blijft hierdoor bestaan. 

Voka geeft 10 KPI's die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd