Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe ver staan de Werken aan de Ring?

Hoe ver staan de Werken aan de Ring?

  • 06/08/2019

De Ring rond Brussel werd tussen 65 en 40 jaar geleden aangelegd in verschillende fasen en is na al die jaren aan vernieuwing toe. In de tijdsgeest van toen stond mobiliteit vooral in het teken van de auto en was de druk op beschikbare ruimte niet zo prangend als vandaag. Ondertussen is er wel een grote nood aan een verbeterde infrastructuur voor zowel de auto als voor het openbaar vervoer, fietsers en wandelaars. Daarbij moet er rekening gehouden worden met het stedelijk weefsel, de natuur, sociale en economische evoluties, technologische ontwikkelingen enz.

Verbeteringen aanbrengen in zo’n ruime context betekent daarom dat Werken aan de Ring meer is dan het aanpakken van de Ring alleen. Er is aandacht nodig voor alle aspecten van mobiliteit en leefbaarheid in en rond de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overleg met alle betrokkenen

Voor het programma Werken aan de Ring startte De Werkvennootschap in september 2017 met een intensief proces van overleg met de verschillende betrokken bestuurlijke partners (Vlaamse en Brusselse gemeenten en administraties) om de mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand en Brussel te bekijken. De Werkvennootschap kiest er bewust voor om open en breed te communiceren naar en in dialoog te gaan met alle actoren. Naast de administraties en gemeenten wordt uitgebreid overleg gevoerd met georganiseerde actoren, het middenveld, belangenorganisaties, de brede bevolking, bedrijven enz.

overleg

Mobiliteitsvisie van de Werkvennootschap

De visie van de Vlaamse Overheid is het faciliteren van de basisbereikbaarheid. Ze gaat uit van combimobiliteit en mobisystemen, ze wil een multimodaal geïntegreerd vervoersysteem creëren. De modal shift die, onder andere door de realisatie van alternatieven voor woon-werkverkeer, nagestreefd wordt, bedraagt 50%. 

Met grote investeringen in infrastructuur voor de auto, het openbaar vervoer, fietsers en wandelaars wil het programma Werken aan de Ring die modal shift in Brussel en de Vlaamse Rand bevorderen. 

De Werkvennootschap investeert in 60 km nieuwe trambuslijnen, 60 km vrijliggende en veilige fietspaden en 20 km nieuwe weginfrastructuur. De uitvoering van het programma verloopt gefaseerd. Tegen eind 2019 zal de Werkvennootschap aan vijf fietssnelwegen aan het werken zijn.  

aanpak

 

aanpak

Herinrichting Ring Noord

Doorgaand en lokaal verkeer scheiden

Door het doorgaande verkeer te scheiden van het lokale verkeer, zorgen we voor een meer logische, beter leesbare en veiligere infrastructuur. Daardoor verlagen we het aantal incidenten en zorgen we voor een betere verkeersdoorstroming.

Leefbaarheid verhogen

Verschillende aspecten van leefbaarheid worden in rekening gebracht: geluidoverlast, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, water enz. In de nabijgelegen dorpskernen streven we o.a. naar de vermindering van het sluipverkeer dankzij de herinrichting van de R0.

Makkelijker schakelen tussen openbaar vervoer, fietsen en wandelen

Oversteken en onderdoorgangen worden veiliger en multimodaal gemaakt. En we voorzien bijkomende verbindingen en/of doorstromingsmaatregelen voor langzaam en openbaar vervoer. We willen dat de Ring minder als barrière werkt voor wie de fiets of het openbaar vervoer wil gebruiken. Zo verbeteren we de multimodale bereikbaarheid van de regio.

Landschappelijke inpassing

Over het hele projectgebied wordt ingezet op de landschappelijke inpassing van de infrastructuur in de omgeving, zowel voor de Ring zelf als voor de onderliggende wegenis. We willen bijdragen aan het herstel en de versterking van de groene, blauwe en ecologische verbindingen. Zo verminderen we de barrièrewerking van de Ring niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur en de dieren.

Mogelijke oplossingen

In het voorjaar van 2018 trok De Werkvennootschap met een eerste voorontwerp naar de belanghebbenden en de brede bevolking. In de maand juni volgde een terinzagelegging van de start- en procesnota voor de herinrichting van de R0. Op het eerste voorontwerp en de start- en procesnota kwamen ongeveer een duizendtal opmerkingen, vragen en bedenkingen waardoor er enkele stappen teruggezet werden in het proces. In het voorjaar van 2019 werden nieuwe oplossingen afgetoetst die tot drie oplossingsrichtingen leidden:  

lightLight

Een aantal op- en afritten worden afgekoppeld van de Ring of worden gecombineerd. Daardoor kan de Ring wel aan de hedendaagse normen en richtlijnen voldoen.

 

 

parallelParallel

Op- en afritten worden afgekoppeld van de Ring om een scheiding van de doorgaande infrastructuur en lokaal verkeer mogelijk te maken. Een parallelle Ring wordt ingericht als een autosnelweginfrastructuur met op- en afritten om de koppeling met het onderliggend wegennet te voorzien.

 

lateraalLateraal

Op- en afritten worden afgekoppeld om de lokale structuur te scheiden van de doorgaande structuur. De laterale wegen worden ingericht als stedelijke verkeersassen en zijn toegankelijk voor voetgangers, openbaar vervoer en fietsers. Met kruispunten en rotondes worden ze aangesloten op het onderliggend wegennet.

Alternatieven worden onderzocht

Via een participatietraject in het voorjaar van 2019 werden er 7 alternatieven bepaald binnen de drie oplossingsrichtingen. Die alternatieven worden momenteel onderzocht in het plan-MER (milieueffectenrapport) en het MKBA (maatschappelijke kostenbatenanalyse). 

In een MKBA worden alle welvaartseffecten (kosten en baten) die worden veroorzaakt door de uitvoering van het project in kaart gebracht. Het gaat niet alleen om effecten die invloed hebben op de economie, maar ook op milieu, veiligheid en landschap.

Het MER (milieueffectenrapport) onderzoekt mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Het wordt opgemaakt vóór de vaststelling van een plan of voor de uitvoering van een project. Op die manier is de impact op mens en milieu al in een vroeg stadium gekend en kunnen de nodige maatregelen getroffen worden. 

Zowel het MER als de MKBA zullen afgerond worden in het najaar 2020. Vertragingen door o.a. een adviesronde zijn mogelijk. Op basis van die twee studies zal de Vlaamse Regering eenontwerp-GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voorlopig vaststellen, in lijn met het voorkeursalternatief. Dit ontwerp-GRUP wordt vervolgensin het voorjaar 2021 in een openbaar onderzoek aan de bevolking voorgelegd.

New Mobility Network

De Werkvennootschap lanceert ook een projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en gaat op zoek naar partners die op korte termijn mobiliteitsoplossingen op maat kunnen ontwikkelen voor bedrijven en medewerkers in de Vlaamse Rand. Geselecteerde projecten genieten van een financieringsbijdrage tot 50.000 euro en actieve ondersteuning vanuit het New Mobility Network. Projectvoorstellen moeten ingediend worden vóór midden september 2019. De geselecteerde kandidaten gaan aan de slag vanaf januari 2020.

Meer info op www.newmobilitynetwork.be.

Heb je vragen over de Werken aan de Ring?

Mobiliteitsexpert Wim Pannecoucke focust op de bereikbaarheid van de bedrijven en bedrijvenzones in de buurt van de werken. Voka blijft de modal shift stimuleren bij bedrijven. Wim kan je daarom bijstaan om maximaal in te zetten op alternatieve vervoermodi. Neem zeker contact op voor meer info!

wim.pannecoucke@voka.be - www.werkenaandering.be

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging regio West-Brabant - Werkvennootschap, Deskundige Mobiliteit

Proximus