Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Hoe groen is Pidpa-water?

  • 26/10/2022

Om alle misverstanden te vermijden: deze titel heeft niets te maken met de kleur van het kraanwater dat Pidpa produceert en aan huis levert! Elk jaar verdeelt Pidpa meer dan 64 miljoen m³ drinkw ater van topkwaliteit aan 1.3000.000 klanten; kraanwater zonder een geurtje en een kleurtje: lekker, zuiver en gezond.

Dat groene kleurtje heeft een andere betekenis. Als integraal waterbedrijf gaat Pidpa voluit voor de ‘vergroening’ van haar werkzaamheden; niet alleen in haar productie- en distributieproces maar ook in haar aanbod van producten en diensten. Een ‘natuurlijke’ reflex want zo is grondwater de belangrijkste grondstof voor haar drinkwater. Daarnaast zorgt Pidpa als integraal waterbedrijf voor de natuurlijke cyclus van water. Alleen door deze natuurlijke kringloop te respecteren zullen ook de toekomstige generaties immers nog van voldoende zuiver water kunnen genieten. Dit vertaalt zich onder meer in haar inspanningen om op een efficiënte manier het regen- en afvalwater op te vangen en terug in de natuur te brengen. Daarnaast ondersteunt zij haar klanten bij het zoeken naar oplossingen voor de watergerelateerde problemen van morgen. Innovatie, recyclage en ‘water op maat’ zijn hierbij kernbegrippen.

Energie uit de natuur

Inzake energiebeheer zet Pidpa zo al jaren in op een rationeel gebruik van energie en de aanwending van duurzame energiebronnen. De zonnepanelen op diverse locaties wekten in 2021 ongeveer 1.130 MWh op. Bijkomend werd in 2021 op het nieuwe waterproductiecentrum in Essen een PV-installatie met 426 zonnepanelen in gebruik genomen, jaarlijks goed voor zo’n 130.000 kW en een reductie van 63 ton CO2. Tot slot kiest Pidpa voor de stroom die ze van de netbeheerder afneemt resoluut voor 100% groene stroom met garanties van oorsprong. En dat is niet alles want ook de wind als natuurlijke energiebron komt bij Pidpa aan bod. Zo zijn sinds april 2022 twee Elicio windturbines op de terreinen van het waterproductiecentrum van Balen in gebruik genomen. Zij hebben een gecombineerd vermogen van 4,7 megawatt en produceren jaarlijks meer dan 10.500 MWh.

Respect voor de natuur

In haar productieproces probeert Pidpa de restwater- en reststoffenstromen te beperken. Ruim 99% van het opgepompte water wordt rechtstreeks of onrechtstreeks (na herinfiltratie) omgezet in drinkwater. In 2021 werd 94% van de reststoffen van het productieproces bij Pidpa ingezet voor nuttige toepassingen. De biogassector gebruikt dit drinkwaterslib om het schadelijke H2S-gas in een biogascentrale te neutraliseren. Deze reststoffen worden o.a. ook gebruikt in een biogasvergistingsinstallatie voor slachtafval en als structuurmateriaal in de afdek van een voormalige stortplaats voor baggerspecie. In dit kader past ook de recente samenwerking tussen Pidpa en Hello Water, een bedrijf dat zich specialiseert in nature based decentrale waterzuivering. Reeds geruime tijd zocht Pidpa naar toepassingen voor het gebruik van de IOCS-korrels (Iron Oxide Coated Sand): een restproduct van haar drinkwaterproductie. Na de nodige testen in een pilootproject, zullen deze korrels nu ingezet worden als nazuivering in kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties, om aanwezige fosfaten zoveel als mogelijk te verwijderen.

Innovatie in water

Vorig jaar werd het nieuwe waterproductiecentrum van Pidpa in Essen in gebruik genomen. Op heel wat vlakken vormt dit een mooi voorbeeld van innovatie en duurzaamheid: een installatie met energiezuinige UVinstallaties
en zonder toevoegstoffen in het zuiveringsproces. Daarnaast wordt ingezet op strikte hygiënemaatregelen en afgesloten filters (bunkerconcept) waardoor elk contact met de omgeving (mensen, lucht,..) maximaal wordt vermeden. Zo zit dit waterproductiecentrum vol kleine en grote verbeteringen, zoals de energetisch veel gunstigere opstelling van de hoge druk pompen. Zij heeft een productiecapaciteit van 800m³ per uur (of 800.000 liter per uur en dit 24 uur op 24) en kan piekdebieten tot 1.200m³ per uur opvangen. Zij is het meest geautomatiseerde productiecentrum van Pidpa. Bij de uitvoering werd gekozen voor een gedecentraliseerde automatisering. Dit zorgt ervoor dat elk onderdeel onafhankelijk kan blijven werken en elke storing lokaal en geïsoleerd kan opgelost worden. Een mooi bewijs van hoe duurzaamheid en efficiëntie hand in hand kunnen gaan.

Drinkwater sparen door hergebruik

Greenyard Fresh uit Sint-Katelijne- Waver is een klinkende naam uit de groenteverwerkende sector dankzij haar innovatieve en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Zo waren zij al geruime tijd op zoek naar manieren om hun waterverbruik verder te beperken. Jaarlijks gebruiken zij immers 140.000 m³ drinkwater als spoelwater voor de groenten; water dat nadien wordt geloosd.

In 2021 werd een pilootproject gestart met een innovatieve biologische zuivering met granulaatslibkorrels, gevolgd door een zandfilter, een ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Ondertussen werden de resultaten door alle partijen positief beoordeeld. Volgende stap is een ‘letter of intent’, waarbij Pidpa zal instaan voor de engineering, de bouw, de financiering en het dagdagelijks gebruik van de waterzuiveringsinstallatie. Greenyard Fresh zal per m³ een aangepaste prijs betalen. Greenyard wil op deze manier tot 75% van hun huidige verbruik uit recirculatie halen.

Naast haar kennis en ervaring levert Pidpa ook een toegevoegde waarde op het vlak van bedrijfszekerheid. Zo kunnen bedrijven, wanneer grondwater geen optie meer is, de vraag toeneemt of wanneer zich in deze eigen zuiveringsinfrastructuur een probleem voordoet, beroep doen op het door Pidpa geleverde kraanwater. Een andere optie is zorgen voor een snel en gericht (her)gebruik van regenwater. Zo wordt in de gemeente Vorselaar een project opgezet waarbij regenwater centraal wordt opgevangen om nadien te verdelen naar o.a. een woon-, scholenen kloostergemeenschap. Ook in de gemeente Brasschaat wordt nu voor een cluster van locaties de mogelijke hemelwateroogst in kaart gebracht en wordt onderzocht hoe dit hemelwater voor hergebruik in aanmerking komt.

Waar hergebruik van regenwater niet mogelijk is of niet rendabel, wordt nagegaan op welke manier dit regenwater zo snel mogelijk terug in de natuur kan worden gebracht via infiltratie.

Zelf het goede voorbeeld geven

Jaarlijks ontvangt Hidrodoe, het interactieve waterDOEcentum van Pidpa in Herentals, bijna 60.000 bezoekers. Voor Pidpa is Hidrodoe een belangrijk communicatiekanaal om te informeren en te sensibiliseren rond duurzaamheid en milieuzorg, met raad… en daad. Zo werd, samen met Aquafin, een project opgezet met als doel het maximaliseren van het circulair waterbeheer in Hidrodoe. Dit zal onder meer gebeuren door het hergebruik (na desinfectie, zandfiltratie en koeling) van water in het buitencircuit.

Daarnaast wordt de bestaande IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) vervangen door een meer performante zuiveringstrein die het gemengd huishoudelijk afvalwater opzuivert tot spoelwater voor de
toiletten. Het hemelwater dat nu gebruikt wordt voor de toiletspoeling zal ingezet worden voor druppelinfiltratie
(planten). Het overtollige regenwater wordt geïnfiltreerd op het nabijgelegen waterproductiecentrum. De grote glaswanden in Hidrodoe, die de bezoeker een unieke kijk op de omliggende natuur geven, zorgen voor een bijzondere uitdaging op het vlak van koeling en verwarming. Toen de bestaande koel- en verwarmingsinstallatie aan vervanging toe was, ging Pidpa voor een duurzame oplossing: hydrothermie. Op de reinwaterkelder van het nabijgelegen waterproductiecentrum, een groot waterreservoir met een constante temperatuur van ongeveer 12° C, werd een warmtepomp geïnstalleerd die in de zomer zorgt voor koeling en in de winter zorgt voor verwarming van de gebouwen van Hidrodoe. Een energetisch efficiënte oplossing met mogelijke toepassingen in grotere projecten.

Voorkomen is beter dan genezen

Om het drinkwater tot bij haar klanten te brengen, beschikt Pidpa over een leidingnet van meer dan 13.000 kilometer. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het snel kunnen opsporen en herstellen van lekken en nog beter het voorkomen van deze lekken. Hiervoor werden de bestaande lekzoekteams vergroot en het aantal lekzoekactiviteiten verhoogd. Daarnaast worden verschillende nieuwe technieken uitgetest, bijvoorbeeld lekdetectie via satelliettechnologie en het gebruik van Artificial Intelligence. In 2020 is Pidpa tevens gestart met de zogenaamde DMA’s (District Metered Areas). Dit zijn afgescheiden gebieden die apart worden bemeterd en die online worden gemonitord. Deze manier van werken laat Pidpa toe om sneller de locaties te identificeren waar lekken zich voordoen en zo deze lekken sneller te kunnen herstellen. Voorkomen is beter dan genezen: ook bij lekken in het leidingnet. Dit kan alleen maar wanneer men een goed beeld heeft van het leidingnet: de ouderdom, de gebruikte materialen, een historiek van incidenten,… Dit gebeurt via een up-to-date assetmanagement en op basis van een integrale risico-analyse en beheerstrategie op het vlak van productie en distributie.

Gedreven door de natuur

Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ een rode draad in haar werking, elke dag opnieuw. Niet voor niets ontving Pidpa reeds vijfmaal op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen en in 2021 het Unitar Charter SDG Pioneer. Pidpa is als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaal-economische partner, die een toekomstgericht beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dat vertaalt zich op de eerste plaats in haar missie: “Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water”. Bijzondere aandacht gaat naar de menselijke kant van het hele verhaal: wat Pidpa doet in de ogen van haar vennoten, klanten en medewerkers. Pidpa zet zich dagdagelijks in om haar klanten te ontzorgen en te blijven waken over de toegankelijkheid van haar producten en diensten. Daarnaast wil Pidpa een zorgzame werkgever blijven voor haar medewerkers. Gelukkige medewerkers maken immers gelukkige klanten!

Artikel uit publicatie