Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe bescherm ik de innovaties van mijn onderneming?

Hoe bescherm ik de innovaties van mijn onderneming?

  • 09/05/2022

Binnenkort kan je bij Voka - KvK Vlaams-Brabant deelnemen aan de inspiratiesessie 'Hoe kan ik de innovaties in mijn onderneming beschermen?' Als ondernemer is de intellectuele eigendom van je bedrijf één van de meest waardevolle eigendommen. Het beschermen van je innovaties kan mogelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de groei en succes van je bedrijf. Naar aanleiding van de sessie spraken we alvast met de sprekers: Johan Aerts en Nils Dillemans van Gevers Legal. 

Welke innovaties moet een onderneming zeker laten beschermen? Wanneer begin je er aan?

In principe is het best om alle innovaties te beschermen die van commercieel belang kunnen zijn voor de onderneming. Hierbij is het belangrijk om te weten dat innovaties zich kunnen situeren op verschillende domeinen. De voornaamste intellectuele eigendomsrechten zijn octrooirechten voor het beschermen van technische innovaties, modelrechten voor het beschermen van de vormgeving van een product, en merkenrechten voor voor onderscheidende tekens die goederen of diensten onderscheiden van die van concurrenten. Daarnaast zijn er echter nog andere intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten voor creatieve werken, kwekersrechten voor plantengewassen, databankenrechten, enz. Ook kunnen interne processen of belangrijke commerciële informatie beschermd worden als bedrijfsgeheim.

Het is belangrijk om de innovaties reeds in een vroeg stadium te beschermen, en zeker voor deze bekend gemaakt worden aan derden. In het bijzonder voor octrooibescherming is dit belangrijk omdat alle eerdere publieke bekendmakingen nieuwheidsschadelijk zijn voor later ingediende octrooiaanvragen.

Slechts 9% van de Belgische ondernemingen heeft één of meer geregistreerde intellectuele rechten.

Hoe bewaak je als bedrijf defensief je intellectuele eigendomsrechten?

Het bewaken van de intellectuele eigendomsrechten kan door de onderneming zelf gebeuren door het opvolgen van de ontwikkelingen in de sector, bijvoorbeeld op beurzen, productlanceringen, folders, catalogi, e.d. Hierdoor krijgt men snel een zicht op eventuele inbreuken door derden, waardoor men snel kan optreden.

Daarnaast kan het ook nuttig zijn om bewakingen in te stellen waarbij de registraties van intellectuele eigendomsrechten in dezelfde sector of door concurrenten opgevolgd worden, om na te gaan of er voor gelijkaardige innovaties bescherming wordt aangevraagd. Zeker voor merkenrechten en modelrechten kan dit nuttig zijn omdat deze snel na indiening publiek bekend gemaakt worden. Bij octrooirechten daarentegen moet men er wel rekening mee houden dat octrooiaanvragen normalerwijze pas achttien maanden na de indiening publiek bekend gemaakt worden.

Hoe goed scoort Vlaanderen (België) tov het aantal octrooiaanvragen in Europa? Wat zegt dit over de innovatiekracht van onze economie in Europa?

In 2021 werden ongeveer 1,3% van alle Europese octrooiaanvragen ingediend door een Belgische aanvrager, waarvan 65% door aanvragers uit Vlaanderen. Hiermee komt België op een sterke dertiende plaats wereldwijd en op een negende plaats op Europees niveau.

Wat is het belangrijkste Europees IP-instrument waarmee bedrijven zich kunnen beschermen?

In de Europese Unie heeft men op het gebied van merkenrechten het uniemerk en op het gebied van modelrechten het gemeenschapmodel, die elks toelaten om met één enkele registratie in de gehele Europese Unie bescherming te bekomen voor respectievelijk merken en modellen.
Op het gebied van octrooien heeft men de Europese octrooiaanvraag die een gemeenschappelijke aanvraagprocedure biedt voor alle lidstaten van het Europees Octrooiverdrag, waaronder ook de EU-landen. Bij verlening valt het Europees octrooi echter uiteen in een bundel nationale octrooirechten waarbij een landenkeuze dient gemaakt te worden. Hierbij zal in de nabije toekomst echter ook de keuze gemaakt kunnen worden voor het eenheidsoctrooi dat geldig is voor alle deelnemende EU-landen.
 

Banner Quick Scan


Welke boodschap geef je mee aan ‘het beleid’?  Zijn er zaken die echt nog nationaal dienen aangepakt te worden?

Wanneer we het aantal aanvragen bekijken, zien we dat we zowel voor merken als voor octrooien toch wat achterlopen op onze nooderburen. Slechts 9% van de Belgische ondernemingen heeft één of meer geregistreerde intellectuele rechten. Uit een recent onderzoek bij meer dan 127.000 europese bedrijven blijkt echter dat KMO's met geregistreerde rechten gemiddeld tot 68% meer inkomsten per werknemer genereren. Verdere en voortdurende sensibilisering van ondernemers en bedrijven omtrent het belang en de mogelijkheden van intellectuele eigendomsrechten is daarom van cruciaal belang. Deze mogelijkheden omvatten onder meer een fiscale aftrek voor inkomsten uit innovaties. Ondernemingen kunnen in verschillende gavallen ook gebruik maken van subsidies. Het aantrekkelijker en rendabeler te maken van deze subsidies kunnen een een bijkomende stap in de richting van innovatie en daaraan verbonden Intellectuele Rechten betekenen. 

Zijn er er nog uitdagingen op vlak van IP in Vlaanderen/België en/of op wereldschaal die aangepakt dienen te worden?

Het is een constante uitdaging om het beleid en de regelgeving af te stemmen op nieuwe technologische ontwikkelingen en verdere digitalisering. De pijlsnelle opkomst van de zogenaamde metaverse zal in de nabije toekomst ongetwijfeld heel wat uitdagingen met zich meebrengen. 

Waarom is het aangeraden om als ondernemer deze inspiratiesessie te volgen?

Deze inspiratiesessie is aangeraden om een goed overzicht te krijgen over de verschillende intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn voor het beschermen van de innovaties in de onderneming en hoe deze een meerwaarde voor de onderneming kunnen creëren, en wanneer de nodige stappen moeten ondernomen worden om deze intellectuele eigendomsrechten te registreren.

Sprekers

Johan Aerts

Johan Aerts - Octrooigemachtigde

Johan is gespecialiseerd in fysica, (bio)mechanica, elektronica en ICT. Hij adviseert cliënten over het octrooilandschap van concurrenten, licentiecontracten, vrijheid van uitbaten, geldigheid van octrooien van derden, inbreukprocedures, octrooieerbaarheid van uitvindingen, opstellen, vervolging, oppositie en nietigheidsacties.

 

Nils Dilleman

Nils Dillemans, IP Attorney

Nils verleent juridisch en strategisch advies inzake intellectuele eigendom met een focus op merken, handelsnamen, tekeningen en modellen. Hij staat in voor het beheer en de optimalisatie van internationale IE-portefeuilles en begeleidt zowel KMO’s als multinationals bij het voeren van onderhandelingen en procedures. 

Contactpersoon

Ulrich Petré

Adviseur Digitalisatie & Innovatie

Proximus