Skip to main content
Map

Hervorm en wel snel

  • 26/03/2021

Zeven hoofdeconomen drongen er vorige week op aan in De Tijd: maak snel werk van de noodzakelijke hervormingen. Het crisismanagement van het afgelopen jaar moet nu plaatsmaken voor een echt relancebeleid. Maar dat relancebeleid moet gestoeld zijn op structurele hervormingen. Ik heb van dichtbij de financiële crisis in 2008 meegemaakt en de naweeën en impact ervan op onze industriële sectoren. Jaren later bleken heel wat relancemiddelen weggegooid geld want amper tot geen duurzame impact. Ook toen wilden we transformeren en vervellen tot Europees koploper in alle mogelijke rankings... Quod non. Gaan we als land en als regio opnieuw de kapitale fout maken en nalaten om structurele hervormingen door te voeren en dat na de ergste crisis sinds WOII? Het heeft geen zin om exotische en wilde ideeën in relanceplannen neer te pennen als we niet eerst de basisstructuren van ’s lands economie herijken, structuren en systemen die aangetast zijn door jarenlange onderfinanciering en gebrek aan daadkrachtig politiek beleid en dito moed. Die broodnodige socio-economische hervormingen moeten de productiviteit en de economische groei aanzwengelen en zo de begrotingsputten dempen. Een cocktail van tijdelijke en structurele problemen maakt hervormingen urgenter dan ooit.

Vooreerst onze arbeidsmarkt. De economie en de begroting varen wel bij meer werkende mensen. Dat de federale regering de ambitie uitspreekt van een tewerkstellingsgraad van 80% is één zaak, maar waar blijven de concrete maatregelen? We moeten kijken naar de verlenging van de loopbanen. Tegelijk moet de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aangepakt worden, onder meer via levenslang leren. In tijden van toenemende werkloosheid is het absurd dat tienduizenden vacatures lang blijven openstaan, ook in West-Vlaanderen.

Overregulering en de afscherming van bepaalde activiteiten leiden tot een gebrek aan concurrentie. Dat maakt dat de wet van creatieve destructie onvoldoende kan spelen en we onder meer te weinig starters en groeiers hebben. Niet alleen kan de overheid de regulering afbouwen. De regelgeving moet zich ook aanpassen aan nieuwe technologieën. Door strengere regels dan in de buurlanden heeft België de kans gemist om bijvoorbeeld een sterkere e-commerce uit te bouwen.

In internationale statistieken fonkelt de ster van ons onderwijs al lang niet meer zoals voordien. Niet alleen het gemiddelde boert achteruit, ook sterke leerlingen excelleren minder. We pleiten ervoor de lat opnieuw hoger te leggen en meer te focussen op het leren en STEM. De wegen daartoe: sterkere en autonome schoolbesturen, de opwaardering van het lerarenberoep en de verdere digitalisering.

“Herstel het vertrouwen door structureel te hervormen.”

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen

Het is nefast voor onze productiviteit en welvaart dat relatief weinig bedrijven worden opgestart. De aanpak daarvan vereist een groeivriendelijker regelgeving en fiscaliteit, maar ook een positievere ondernemerscultuur. Dat laatste kan door jongeren op school al heel vroeg in contact te brengen met ondernemers. Maar zoveel meer is mogelijk en noodzakelijk.

De files knagen aan onze productiviteit. Zodra telewerk niet meer de norm is, dreigen onze wegen weer dicht te slibben. Investeringen in infrastructuur en een veel performanter openbaar vervoer kunnen de files terugdringen. Tegenover meer middelen voor openbaarvervoermaatschappijen moeten garanties voor een betere dienstverlening staan.

En last but not least: drijf de overheidsinvesteringen op, want het terugverdieneffect van investeringen is groot in crisissen. We moeten een inhaalbeweging maken. Vooral investeringen in mobiliteit, onderzoek en ontwikkeling, energie en digitalisering zijn erg productief.

Zoals Churchill zei: “The price of greatness is responsibility”. Wij, ondernemers, nemen elke dag onze verantwoordelijkheid. Wij vormen de ruggengraat van onze welvaartstaat. Een ongelofelijke verantwoordelijkheid rust op de schouders van de huidige generatie politici: herstel het vertrouwen door structureel te hervormen and “let us go forward together”.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag