Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Grensoverschrijdend werken vereenvoudigd dankzij nieuw dubbelbelastingverdrag

Grensoverschrijdend werken vereenvoudigd dankzij nieuw dubbelbelastingverdrag

  • 01/09/2023

Op 21 juni 2023 ondertekenden België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Kizzy Wandelaer, executive director bij KPMG in België, geeft uitleg bij de belangrijkste wijzigingen waarmee je de komende jaren rekening zal moeten houden. 

Het belang van dubbelbelastingverdragen

Dubbelbelastingverdragen tussen landen moeten voorkomen dat belastingplichtigen twee keer belasting betalen over hetzelfde inkomen. Minder fiscale overlapping en duidelijkere belastingregels bevorderen internationale handel, investeringen en economische groei, terwijl ze geschillen en onzekerheden verminderen.

België heeft met een honderdtal landen een dubbelbelastingverdrag ondertekend. Dat is belangrijk voor wie woont of werkt in een ander land of er zaken mee doet. Een dubbelbelastingverdrag voorkomt dat hetzelfde inkomen tweemaal belast wordt, met name in het woon- en het werkland. 

Dubbele niet-belasting op de schop

Wat gebeurt er als Nederland bevoegd is om een inkomen (van een Belgische werknemer) te belasten, maar dit niet doet? In dergelijke gevallen oordeelde de Belgische fiscus – onterecht – dat in ons land belastingen geheven konden worden, wat echter tot heel wat discussies en rechtszaken leidde. Het nieuwe dubbelbelastingverdrag schept klaarheid op dit vlak: België moet de inkomsten (andere dan dividenden, interesten of royalty’s) van een Belgische inwoner en waarvan de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt, enkel vrijstellen als deze inkomsten effectief al in Nederland belast zijn. Een dubbele niet-belasting wordt dus niet langer mogelijk.
 

Kizzy Wandelaer, Executive director bij KPMG
Kizzy Wandelaer, Executive director bij KPMG


Vereenvoudigde belastingheffing

Het heronderhandelde verdrag bevat ook een aantal vereenvoudigingen, onder meer wat dividendbelasting betreft. “Zo geldt er een vrijstelling van deze belasting voor dividenden die worden uitgekeerd door een vennootschap in het ene land aan een vennootschap in het andere land, op voorwaarde dat de moedervennootschap ten ­minste 10% van het aandelenbelang in de dochtermaatschappij houdt en het aandelenbezit minstens 365 dagen aanhoudt”, verklaart Kizzy Wandelaer.

Een andere vereenvoudiging heeft betrekking op een belastingheffing van 10% (door Nederland) als interest wordt betaald door een debiteur bij onze noorderburen aan een crediteur in België, en omgekeerd. In het nieuwe verdrag vervalt het recht voor het bronland om 10% belasting te heffen, wat volgens Wandelaer een duidelijke vereenvoudiging en verbetering is.

Nieuwe spelregels voor bestuurders in Nederlandse bedrijven

In het huidige dubbelbelastingverdrag wordt het inkomen van een bestuurder of gelijkaardige functie belast in het land waar de vennootschap gevestigd is. Met andere woorden: een Belgische bestuurder van een Nederlandse vennootschap betaalt Nederlandse belasting op zijn of haar inkomen.

Deze regeling wordt beperkt tot de (bestuurders)beloningen voor leden van de raad van bestuur, raad van toezicht of gelijkaardig orgaan. Inkomsten voor andere werkzaamheden zullen belast worden in het land waar iemand werkzaamheden verricht.

Compensatieregeling voor grensarbeiders

Voor grensarbeiders – personen die in België wonen en in Neder­land werken, en omgekeerd – is vandaag complexe wetgeving van toepassing. Ook het opbouwen van sociale zekerheid is voor hen niet evident. In dit geval biedt Nederland de algemene compensatieregeling, waarbij een Belgische werknemer een teruggaaf van de Nederlandse fiscus geniet als blijkt dat hij of zij duurder uit is dan wanneer de werkplaats zich in Nederland bevond. “Deze regeling zorgt voor meer duidelijkheid en helpt grensarbeiders met de complexe wetgeving en sociale zekerheid in grensoverschrijdende situaties”, aldus Wandelaer.

In het nieuwe verdrag is trouwens niets opgenomen over thuiswerkende grensarbeiders. Daarvoor wordt op Europees niveau een nieuwe uitzonderingsregeling uitgewerkt. 

Contactpersoon

Astrid Van Hirtum

Adviseur internationalisatie

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie