Skip to main content
 • Nieuws
 • Geen halve oplossingen, maar diepgaande hervormingen

Geen halve oplossingen, maar diepgaande hervormingen

 • 16/01/2019

Vorige week hebben we het nieuwe jaar ingezet met de voorstelling van ons memorandum voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen. Onder de noemer ‘Durf kiezen, durf ondernemen’ roepen we op tot echte keuzes. We staan immers voor belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de permanente krapte op de arbeidsmarkt, de gevolgen van onderinvesteringen van de overheid, de klimaatverandering en de digitalisering. De tijd van halve oplossingen is voorbij. We willen als bedrijven onze verantwoordelijkheden nemen en reiken de hand uit naar politici, sociale partners en burgers om samen diepgaande hervormingen door te voeren.

 • We hebben in ons land een cultuur van ‘pappen en nathouden’.
 • De grote en snelle veranderingen die op ons afkomen vergen evenwel echte keuzes.
 • De volgende coalities moeten hervormen, saneren, investeren en de lasten verlagen.

Wouter De GeestWe kunnen bezwaarlijk zeggen dat het momenteel slecht gaat met de Vlaamse economie. Maar als een trein loopt het evenmin. De economie groeit wel al een paar jaar onafgebroken, maar trager dan het Europees gemiddelde. De werkloosheid daalt maand na maand, maar toch zijn er nog te weinig mensen aan het werk. We hebben in ons land dan ook een cultuur van ‘pappen en nathouden’ waardoor het hier zelden heel slecht gaat, maar ook nooit heel goed.

Maar er komen snelle en grote uitdagingen op ons af. En met de brexit en mogelijke handelsoorlogen dreigt er onweer. Om het hoofd te bieden aan de grote veranderingen waar we nu als samenleving voor staan, moeten we samen een verbindende toekomstagenda vastleggen.

Vijf grote uitdagingen komen op ons af en zullen de samenleving drastisch veranderen:

 1. De vergrijzing komt op toerental; tegen 2024 zijn er bijna 3.000.000 gepensioneerden. 
 2. In een land waar sowieso al te weinig mensen aan het werk zijn, zorgt die vergrijzing voor een permanente krapte op de arbeidsmarkt. 
 3. De jarenlange onderinvesteringen van al onze overheden dreigen onze groei te hypothekeren. Een inhaalbeweging is dringend noodzakelijk.
 4. Ook op het vlak van klimaat is actie nodig. De klimaatdoelstellingen worden niet gehaald bij voortzetting van het huidig beleid, terwijl klimaatveranderingen tastbaar worden. 
 5. De digitalisering verandert onze manier van ondernemen, werken, leren en leven. Ook onze bedrijven, onderwijs en overheden moeten de digitalisering versnellen. 

“We moeten samen een toekomstagenda vastleggen om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.” 

Deze uitdagingen zullen een diepgaande impact hebben op de arbeidsmarkt, op mobiliteit, op klimaat en energie, op onderwijs en  zorg. Daarom moeten de volgende Vlaamse en federale coalities vier oplossingen toepassen:

 1. Hervormen: Niet ‘een beetje’ hervormen of bijschaven, maar fundamenteel veranderen. Ons land moet competitief zijn met de toplanden in Europa en een voortrekker worden op het vlak van digitalisering. Op het vlak van mobiliteit moet het openbaar vervoer performanter om een modal shift te bereiken. De werkgelegenheidsgraad moet omhoog door de niet-actieven aan het werk te helpen en de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In het onderwijs moet er gestreefd worden naar excellentie en flexibiliteit, door duaal leren en de zij-instroom te bevorderen. Onze energievoorziening moet performant zijn, terwijl innovatie onze energietransitie moet garanderen.
 2. Overheidsfinanciën duurzaam gezond maken: De overheid moet efficiënter omgaan met haar middelen. Extra belastingen in het land met bijna de hoogste belastingdruk ter wereld, zijn uit den boze. Langs de uitgavenkant is er nog veel inefficiëntie, dus moet men daar afremmen, hervormen en heroriënteren. Zo wordt 20% van de uitgaven in de gezondheidszorg verspild. Men kan dus dezelfde dienstverlening bekomen met minder uitgaven. Dankzij een efficiëntere overheid kunnen we winsten boeken op het vlak van fiscale druk. Er is 6% efficiëntiewinst op de primaire uitgaven mogelijk, zowel Vlaams als federaal.
 3. Meer overheidsinvesteringen: De vrijgekomen middelen dienen niet alleen voor de sanering van de overheidsfinanciën; een belangrijk deel dient ook om te herinvesteren, voornamelijk in innovatie, mobiliteit, vorming en zorg. Voka pleit voor een verdrievoudiging van de geplande extra overheidsinvesteringen: 2,4 miljard extra dan voorzien is. Een investeringsnorm garandeert dat ons land blijft vernieuwen en dat de gemiddelde investeringsgraad stijgt. De extra investeringen moeten naar zorg (1,3 miljard extra), mobiliteit (500 miljoen extra), innovatie (500 miljoen extra) en onderwijs (100 miljoen extra) gaan.
 4. Lasten verlagen: De loonhandicap is gedaald, maar blijft problematisch. Daarom vraagt Voka een afschaffing van automatische loondrijvers zoals indexering of baremieke verhogingen. Om werken rendabeler te maken, stellen we een Vlaamse jobstimulans voor: 100 euro netto per maand extra voor lonen tot 2.500 euro bruto.

Dit artikel vormt een samenvatting van het verkiezingsmemorandum van Voka. De andere artikels in deze editie van VokaVisie gaan in op een aantal belangrijke onderdelen van dat memorandum.  

Meer informatie over al onze voorstellen en initiatieven vind je op www.durfkiezen.be 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant