Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Fiscale plannen meer richten op vrijwaren competitiviteit

Fiscale plannen meer richten op vrijwaren competitiviteit

  • 08/03/2023

De fiscale plannen van de minister van Financiën hebben oog voor activering en ons O&O-potentieel, maar moeten nog meer de focus leggen op de versterking van onze concurrentiekracht en het aantrekken en behouden van talent. 

Minister van Financiën Van Peteghem ontvouwde eind vorige week zijn lang verwachte fiscale hervorming. Ze bevat afgerond voor ongeveer 6 miljard euro aan lastenverlagingen en -verhogingen. Voor ongeveer drie kwart zijn de belastingverminderingen bedoeld om werken lonender te maken. Ter compensatie rekent het plan vooral op extra middelen uit indirecte belastingen (btw en accijnzen) alsook uit extra opbrengsten uit de vennootschapsbelasting (minimumbelasting en verstrenging DBI-vrijstellingsstelsel. 

Enkele positieve elementen

In vergelijking met wat in oktober voorlag zien we enkele elementen ten goede. Er wordt nu bijvoorbeeld een eerste aanzet gegeven naar een verbreding van belastingschijven, een pijnpunt in onze personenbelasting. Het voorstel maakt gelukkig ook geen gewag meer van een verdere inperking van de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeiders of O&O-medewerkers. Het principe dat een taxatie van toegekende werkgeversaandelen verschuift van het moment van toekenning naar het moment van realisatie is op zich ook positief. Het vermijdt immers een mogelijk liquiditeitsprobleem bij de verkrijger ervan. Vanaf 2024 wordt ook een aanzienlijke herziening van de investeringsaftrek in het vooruitzicht gesteld. 

Voorzichtigheid geboden

Maar voor een gefundeerd oordeel is het belangrijk om goed te analyseren wat we onder de motorkap (zullen) aantreffen. De impact en werkbaarheid van fiscale regelgeving is immers afhankelijk van de talrijke modaliteiten en randvoorwaarden. Die maken vaak het verschil tussen een werkbare regeling of een niet succesvolle maatregel. 

Voor een gefundeerd oordeel is het belangrijk om goed te analyseren wat we onder de motorkap (zullen) aantreffen.

Karl Collaerts, Expert Fiscaliteit & Begroting

De opdracht om de ware impact van alle maatregelen te doorgronden, is in dit geval aanzienlijk. Ze vergt een grondige bespreking en openheid om maatregelen desgevallend bij te sturen. Daar komt bij dat deze fiscale hervorming een heel brede scope heeft en aanzienlijke regelgevende aanpassingen bevat op uiteenlopende onderdelen. Van de fiscale behandeling van de aanvullende pensioenen en werkgeversaandelen in de personenbelasting tot het DBI-stelsel in de vennootschapsbelasting en de structuur van de btw-tarieven. Een hele boterham. 

Fasering, geen integrale afweging 

Ondanks de al brede scope van wat voorligt, blijft het slechts een ‘eerste fase’. Een gefaseerde opsplitsing houdt echter het risico in dat evenwichten verloren gaan. Voka vreest dat dit ook bij deze hervorming het geval kan zijn. Zo impliceert een beperking van aandelen- en optieplannen tot bedrijfseigen activa dat het parafiscaal voordeel van heel wat bestaande warrantenplannen verloren gaat. Niet elke onderneming is immers in staat om met bedrijfseigen certificaten of aandelen te werken. Hierdoor zou voor werknemers in deze ondernemingen een belangrijke motivator voor uitzonderlijke prestaties verdwijnen. Het alternatief van een cash-bonus wordt zoals geweten in ons land immers parafiscaal excessief belast. Daar biedt deze fase van de fiscale hervorming geen oplossing voor. We vrezen zo dat het voor deze ondernemingen minder aantrekkelijk wordt om bepaalde profielen aan te trekken en/of dat een opwaartse druk op de loonkost ontstaat. 

Concurrentiekracht onder druk

Onze kleine, open economie is zeer exportgedreven, waardoor de focus op het vrijwaren van de concurrentiekracht een belangrijk uitgangspunt is. Die concurrentiepositie van onze ondernemingen staat vandaag opnieuw onder druk door de combinatie van zeer sterk gestegen energieprijzen in 2021-2022 en de impact van de automatische loonindexering in 2022-2023. Zo schat het jongste jaarverslag van de NBB in dat de loonhandicap met onze buurlanden tegen 2024 terug zou oplopen tot 5,7 procent.

Bijna alle sectoren voorzien de komende maanden in een aanzienlijke daling van hun rendabiliteit, een effect dat zou aanhouden tot minstens 2024. Voka herhaalt dan ook zijn pleidooi om al in deze fase van de fiscale hervorming meer oog te hebben voor voorstellen die ook de concurrentiekracht van ondernemingen weer op peil brengen. Dat is des te meer aangewezen omdat het huidige voorstel ook een zeer aanzienlijke meeropbrengst van de vennootschapsbelasting incalculeert. 

Voka zal de teksten grondig bestuderen en in verder overleg treden met de federale regering en de andere ondernemersorganisaties.
 

imu - vzw - Altez