Skip to main content
  • Nieuws
  • Federale overheid werkt Vlaams activeringsbeleid tegen

Federale overheid werkt Vlaams activeringsbeleid tegen

  • 02/05/2018

De federale regering wil, terecht, zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Maar momenteel bemoeilijkt ze de tewerkstelling van werklozen door een absurde nieuwe regel van de RVA. De nieuwe cumulatieregeling in de werkloosheidsuitkering doorkruist immers volop de uitrol van het Vlaamse activeringsbeleid via werkplekleren: werkzoekenden moeten onverwacht terugbetalen aan de RVA, ondernemingen zien kandidaten en cursisten afhaken.

  • VlaaWerkpleklerennderen kiest voor een activeringsbeleid via werkplekleren.
  • Die aanpak wordt echter volledig doorkruist door een federale ingreep in de werkloosheidsreglementering.
  • De federale regelgeving moet dus zo snel mogelijk aangepast worden, zodat Vlaamse en federale regelingen compatibel blijven en elkaar versterken.

Met de toenemende krapte en de oplopende spanning op de arbeidsmarkt, wordt er volop naar gestreefd om iedereen aan het werk te krijgen. Dat verloopt meer en meer via diverse vormen van stages en werkplekleren. Quasi de helft van de huidig ingeschreven en beschikbare werkzoekenden is laaggeschoold en/of langdurig werkloos. Bovendien zijn meer en meer werkzoekenden atypisch omdat ze nog geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering en/of leven van een leefloon of een RIZIV-uitkering. Dat vraagt om een andere aanpak, het werkplekleren, waarbij geleerd wordt op de werkvloer met de nodige omkadering en de werkzoekende zich kan ontwikkelen in de onderneming.

“In plaats van stokken in de wielen te steken om iedereen aan het werk te krijgen, zou de federale overheid op een coherente manier het Vlaams werkplekleren moeten ondersteunen.”

De premisse hierbij is dat naarmate de werkzoekende meer kans maakt op een volwaardige job op de arbeidsmarkt, zijn incentive (in de vorm van een vergoeding bovenop zijn uitkering) toeneemt. Diverse stages en formules werden hervormd waaronder de IBO (individuele beroepsopleiding) alsook de BIS (Beroepsinlevingsstage, voorheen BIO). Deze hervorming wordt nu echter volledig doorkruist door een federale ingreep in de werkloosheidsreglementering. Eind 2017 ging een nieuwe cumulatieregeling van start die de uitkeringsgerechtigde werkzoekende toelaat nog maximaal 363,48 euro te hebben bovenop zijn uitkering (ongeacht de hoogte van die uitkering). Voorheen was dit nog 1.303 euro. Het gevolg is chaos: diverse werkzoekenden krijgen momenteel een terugvordering in de bus door de nieuwe cumulatiegrens. De bedrijven kunnen daardoor de betrokken werkzoekenden geen financiële zekerheid geven en zien hen afhaken of stoppen.

De malaise zit niet alleen op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Ook ten aanzien van de leefloners zijn er soortgelijke problemen als de betrokkenen (bv. vluchtelingen) instappen in een BIS of een langlopende IBO (meer dan 6 maanden).

De RVA en de VDAB delen dezelfde doelstelling, met name zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. De RVA zou dus elke Vlaamse maatregel in een traject naar werk moeten ondersteunen. We vragen dan ook dat op korte termijn de nodige KB’s en wetten aangepast worden zodat alle Vlaamse instrumenten compatibel worden/blijven met de cumulatieregeling. Indien dit niet mogelijk of wenselijk zou worden geacht, dan moet ook dit deel van het activeringsbeleid worden overgeheveld naar de gewesten, zodat Vlaanderen zelf op een coherente manier mensen aan een job kan helpen.

Sonja Teughels - Senior Adviseur Arbeidsmarkt - sonja.teughels@voka.be - 0472 34 26 60

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd