Skip to main content
Map

Federale beleidsverklaring 2021

  • 29/10/2021

In de beleidsverklaring kondigde de federale regering een hele reeks nieuwe maatregelen aan. Hoe wordt jouw onderneming geïmpacteerd door de beslissingen?

Energie

 

Energie

1. Invoering van de federale energienorm

De federale regering voert een energienorm in en verankert die in een wet. Dat houdt in dat de energietarieven in de ons omringende landen elk jaar gemonitord en geëvalueerd worden. Wanneer de tarieven bij ons fors afwijken, kan de regering ingrijpen. We drongen al lang aan op een energienorm. Net zoals de loonnorm onze loonkosten onder controle moet houden, moet de energienorm hetzelfde doen met de energiekosten. Voor vele sectoren is die kost vandaag te hoog en zadelt die onze bedrijven op met een concurrentieel nadeel. Het transparant meten van de energiekostenhandicap is een noodzakelijke stap om deze handicap maximaal weg te werken.

2. Opname van de kosten voor het capaciteits­remuneratie­mechanisme in de begroting

Op deze manier wordt de steun voor gascentrales niet opgenomen in de energiefactuur, maar in de algemene begroting. Dit zorgt ervoor dat deze kosten niet lineair worden doorgerekend in de factuur van bedrijven.

3. Hervorming van de federale bijdragen en heffingen in de energiefactuur naar een accijns 

De energieprijzen op de internationale markten gaan de laatste weken door het dak. De federale regering beslist om de federale bijdragen en heffingen op elektriciteit en gas om te vormen naar een accijns. Dit helpt om de energieprijzen onder controle te houden, zeker omdat de regering de federale meerkosten bevriest op het niveau van 2021. Dit nieuwe kader is in overeenstemming met de Europese regelgeving, wat de huidige bezorgdheid over de doorrekening van de subsidies voor offshore windenergie wegneemt. 

 

begroting & fiscaliteit

 

Begroting & fiscaliteit

4. Gefaseerde uitdoving bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Dit is een algemene lastenverlaging op arbeid voor werknemers die leidt tot meer nettoloon. Proportioneel genieten werknemers met een laag en middelhoog inkomen hier meer van. Dit tracht de promotieval te verminderen. Een eerste stap om loonlasten voor werknemers te verminderen.  

5. Bijkomende verhoging van de sociale en fiscale werkbonus voor werknemers met een laag inkomen

In april 2021 was de werkbonus al een eerste keer verhoogd. Begin 2022 zou ze opnieuw verhogen, maar met hoeveel is nog onbekend. Dit is een positieve activeringsmaatregel. 

6. Vermindering voordeel teruggave professionele diesel voor transportondernemingen

Sinds 2004 genieten onder meer transportbedrijven van een gedeeltelijke teruggave van de accijnzen op diesel. Dit ter vrijwaring van de concurrentiekracht van de sector. 
Het totaalbedrag van de ondersteuning bedroeg in 2019 ongeveer 900 miljoen euro, maar de regering zou mikken op 50 miljoen euro in de begroting 2022. Het is nog onduidelijk hoe men deze vermindering vorm wil geven. 
We blijven waakzaam, aangezien de concurrentiekracht van de sector door deze maatregel dus eerder zal verslechteren. 

7. Investeringsplan van 1 miljard euro voor strategische investeringen

Voor 250 miljoen euro in spoorwegen, daarnaast ook investeringen in bijvoorbeeld energiezuinige datacentra en cyberveiligheid. De detailmaatregelen zijn nog niet bekend. Dit plan wordt uitgevoerd over de periode 2022-2025. 

 

Arbeidsmarkt

 

Arbeidsmarkt

8. Activering langdurig zieken

De regering zet eindelijk stappen om langdurig zieken beter te begeleiden om opnieuw aan het werk te gaan. Dit is beslist, maar de verdere modaliteiten worden in overleg met de sociale partners en gewesten verder uitgewerkt. 

9. Combineren van een knelpuntberoep met een deel van de werkloosheidsuitkering 

Hierdoor kunnen langdurig werklozen gedurende de eerste 3 maanden van hun job 25% van hun uitkering behouden.
Deze maatregel vergemakkelijkt de intrede op de arbeidsmarkt en zal de activering naar een knelpuntberoep stimuleren.  

10. E-commerce

De regering heeft beslist een rondetafel met de sociale partners rond e-commerce te organiseren. Dit om de procedure rond avondwerk en zondagswerk te vereenvoudigen, alsook om de definitie van nachtarbeid te wijzigen. 
Daarnaast wordt er een proefproject opgestart waarbij werknemers later dan 20 uur kunnen werken. 

11. Ziektebriefje voor één dag

Het ziektebriefje voor één dag wordt afgeschaft voor grote ondernemingen. Kmo’s zouden worden vrijgesteld, maar het is nog niet duidelijk vanaf welke personeelsdrempel dit zou gelden.

12. Activerend ontslagrecht

Er wordt een eerste stap gezet naar een activerend ontslagrecht, waarbij een deel van de opzegtermijn wordt omgezet in een krediet op een individuele opleidingsrekening. 

In hun totaliteit zijn de arbeidsmarkt­hervormingen uit het herstart- en transitieplan zwaar onvoldoende. De ambitie om de werkzaamheidsgraad structureel te verhogen tot 80% zal op deze manier nooit  worden gehaald. Het akkoord bevat  positieve elementen, maar verzwaart ook de administratieve lasten voor werkgevers en gaat uit van een wantrouwen tegenover de werkgevers. We blijven op onze honger zitten. Een compromis dat rekening wil houden met iedereen, is onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. De federale regering toont niet de broodnodige daadkracht.

Artikel uit publicatie