Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘Fake news’ in het PFOS-dossier: eeuwigdurende omgevingsvergunning bestaat niet

‘Fake news’ in het PFOS-dossier: eeuwigdurende omgevingsvergunning bestaat niet

  • 23/11/2021

Politici en ‘experten’ geven in de media te pas en te onpas hun ongezouten mening over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Maar als een argument inhoudelijk faalt, wordt fake news gecreëerd.

De PFOS-vervuiling in Zwijndrecht deed al heel wat stof opwaaien. Het ene standpunt is al genuanceerder dan het andere. Je ziet duidelijk dat de geïnterviewden ook naar elkaar luisteren, getuige het soms klakkeloos overnemen van elkaars argumenten

Dat ze dan zelf weinig kaas hebben gegeten van het juridische of toxicologische aspect van het dossier, houdt hen niet tegen om ook daar een mening over te hebben. En mocht zo’n argument steek houden, is dat uiteraard geen probleem. Maar als een argument inhoudelijk faalt, wordt fake news gecreëerd
 

Sommige experten en politici spreken van een eeuwigdurende vergunning. Dat is simpelweg niet correct.

Steven Betz, Senior Adviseur Milieu & Ruimtelijke Ordening

Zo duikt in steeds meer artikels en interviews de duurtijd van de omgevingsvergunning op als één van de oorzaken van een falend milieubeleid. Je moet daarbij meteen de kantmelding maken dat de omgevingsvergunning nog maar vier jaar bestaat, zodat het gevolg van een vergunning van onbeperkte duur vandaag onmogelijk al zichtbaar kan zijn. 

Zuiver sfeermakerij

Veelzeggend is dat deze experten en politici niet spreken van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, maar liever spreken van een permanente vergunning, of nog beter, van een eeuwigdurende vergunning. Dat is zuiver sfeermakerij en simpelweg niet correct

Als ik morgen een arbeidsovereenkomst onderteken van onbepaalde duur wil dat uiteraard niet zeggen dat mijn overeenkomst eeuwigdurend is. Als er gegronde redenen zijn, kan die overeenkomst ook te allen tijde worden stopgezet. Hetzelfde geldt voor een omgevingsvergunning. 

Vergunningsvoorwaarden aanpassen

Onze regelgeving bevat voldoende handvaten om in te grijpen indien nodig. De komst van nieuwe best beschikbare technieken of de goedkeuring door de Vlaamse Regering van nieuwe plannen en programma’s, kunnen aanleiding geven tot een evaluatie van een bedrijf. Zo’n evaluatie kan tot gevolg hebben dat de vergunningsvoorwaarden van het bedrijf worden aangepast.

Het omgevingsvergunningendecreet voorziet bovendien dat de burger zich kan mengen in het debat om naar aanleiding van zo’n evaluatie te vragen om de voorwaarden aan te passen.

Inspraakmoment

Belangrijk is om te onderstrepen dat bedrijven ook verplicht zijn om te voldoen aan onze milieu-reglementering. Als bijvoorbeeld op basis van voortschrijdend inzicht of de introductie van een nieuwe techniek een algemene of sectorale norm in Vlarem wordt aangescherpt, dan zullen bedrijven automatisch aan die strengere normen moeten voldoen.

En als de problemen niet opgelost geraken via aanscherping van de vergunningsvoorwaarden dan voorziet het omgevingsvergunningendecreet na 20 jaar ook nog eens een inspraakmoment waarbij het voorwerp of de duur van de vergunning kan worden gewijzigd. Zo kan een vergunning van onbepaalde duur alsnog worden omgezet naar een vergunning beperkt in tijd. Een eeuwigdurende vergunning bestaat dus niet.

Voldoende garanties

Tot slot is er natuurlijk altijd het sluitstuk van de handhaving: als een bedrijf zijn voorwaarden niet nakomt, kan steeds worden ingegrepen. In uiterste nood kan milieu-inspectie, de burgemeester of de gouverneur steeds bestuurlijke maatregelen nemen om bepaalde activiteiten van een bedrijf stop te zetten, of zelfs een inrichting volledig of gedeeltelijk sluiten. 

Er zijn dus voldoende garanties in het huidig systeem ingebouwd. Dat een groep mensen het principe van de vergunning van onbepaalde duur blijft aanvallen is dan ook moeilijk te begrijpen. Toen het omgevingsvergunningendecreet in 2014 werd goedgekeurd, werd het schrappen van de vervaltermijn in de milieuvergunning door enkele milieuorganisaties aangevochten bij het Grondwettelijk Hof onder het  mom dat deze schrapping een achteruitgang zou betekenen van het beschermingsniveau van ons leefmilieu. Het Hof heeft die eis toen van tafel geveegd en duidelijk gesteld dat het nieuwe systeem geen achteruitgang inzake bescherming hoeft te betekenen en dat is het dan ook vandaag niet.
 

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel