Skip to main content
Map

The European Green Deal

  • 13/10/2020

11 december 2019…een datum voor de geschiedenisboeken! In Parijs stelde de Europese commissie die dag The European Green Deal voor. Europa legt zichzelf de ambitie op om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het koppelt daaraan een routekaart met als einddoel de reductie van de netto broeikasgassen tot 0 tegen 2050. Concreet scherpt de Green Deal de bestaande doelstellingen aan en verplicht het om nog sneller de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Tekst: Benoit Matthys, partner bij Power Pulse

Green Deal
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen wil dankzij de Green Deal tegen 2050 een klimaatneutraal Europa.

Ten opzichte van het referentiejaar 1990 verwacht de Europese commissie een reductie met 55% van de uitstoot. Begin 2020 stootte België ongeveer 111 miljoen ton CO2 equivalent uit. Tegen 2030 moet dat met 41 miljoen ton CO2 equivalent teruggedrongen worden om op koers te blijven op de uitgestippelde routekaart. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2023 gaat uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van 8,4% in zonnecapaciteit, en respectievelijk 6,9% en 9,0% voor onshore en offshore windenergie en daaruit blijkt dat België de uitstoot amper zal kunnen terugdringen. Bovendien blijkt dat een volledige sluiting van de kerncentrales in België tegen 2025 een aanzienlijk negatief effect zal hebben op de totale CO2 uitstoot van het land.

Wil Europa slagen in haar opzet, moeten we met z’n alles anders gaan leven, produceren en consumeren. Een transitie naar een duurzame circulaire economie brengt voor bedrijven nieuwe uitdagingen met zich mee. Een doorgedreven focus op rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie en investeringen in milieuvriendelijke technologie zijn noodzakelijk. Met de Green Deal wil de Europese commissie bedrijven vooral inspireren en kansen aanrijken die tijdens de transitie moeten zorgen voor een groeiverhaal. Een ambitieus investeringsplan zal bedrijven helpen de omslag mogelijk te maken. Financiële instrumenten (taksen en heffingen zoals ETS) moeten voor de nodige prikkels zorgen om de focus niet te verliezen. Zo heffen steeds meer Europese landen belastingen op uitstoot. Bedrijven die het nalaten klimaatgerichte inspanningen te ondernemen, worden naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst geconfronteerd met oplopende belastingen.

Ondernemers moeten dus nu actie ondernemen: 

  • Inventariseer de huidige CO2 uitstoot, bepaal in lijn met de Europese targets de bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen op lange termijn en werk een haalbaar en meetbaar routeplan op maat van het bedrijf uit dat uitmondt in een concreet actieplan. 
  • Breng in kaart welke wijzigingen de hoogste CO2 besparing met zich mee brengt tegen de laagste kosteninspanning. Het vergroenen van het elektriciteitsverbruik via garanties van oorsprong en/of het systematisch vergroenen van het wagenpark zijn concrete quick wins die in veel gevallen geen zware extra investeringen vooropstellen. 
  • Investeer in lokale energieopwekking (zon/wind), de significante non-commoditykosten (netkosten, taksen en heffingen) op de energiefactuur die zo vermeden worden zorgen ervoor dat dergelijke investeringen attractief zijn. Zijn er lokaal belemmerende factoren, opteer dan om in te stappen in hernieuwbare energieprojecten op andere locaties zoals PPA formules (Power Purchase Agreements waar bedrijven ervoor kiezen om elektriciteit aan te kopen van een specifieke windmolen of zonnepark). 
  • Stippel belangrijke (vervangings-)investeringen uit in de toekomst en overweeg de omschakeling naar elektrificatie. Het vergroenen van fossiele brandstoffen is immers financieel een pak uitdagender. 
  • Laat je inspanningen niet onopgemerkt voorbij gaan. Communiceer over de vooropgestelde ambities en realisaties. Implementeer het klimaatplan in de visie en strategie van de organisatie. Omarm de Green Deal, ga er nu mee aan de slag en leg de fundamenten voor een duurzaam en sterk presterend bedrijf in de economie van de toekomst.
     

Meer info

Meer weten over PowerPulse? Check www.power-pulse.com

Ook Voka kan je helpen met het realiseren van deze klimaatdoelstellingen. Contacteer ons team Duurzaam Ondernemen via duurzaamondernemen.vb@voka.be of 016 89 19 76.

Proximus

Artikel uit publicatie