Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Essentiële verplaatsingen tijdens corona

Essentiële verplaatsingen tijdens corona

 • 17/09/2020

U moet op zakenreis of professionele verplaatsing in het buitenland tijdens corona. Wat kan en wat zijn de voorwaarden? Essentiële verplaatsing of niet? Reizen naar rode zones zijn verboden, maar wat als u om professionele redenen toch een verplaatsing dient te maken naar een rode zone of land?

DE UITZONDERINGEN OP DE REGEL

Binnen Europa

Er zijn door Europa een aantal uitzonderingen voorzien. Werknemers die tot een van de onderstaande categorieën behoren, mogen reizen naar rode zones binnen Europa, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Ze dienen uiteraard wel te voldoen aan de opgelegde maatregelen van de bestemming (dat kan bv. een test of quarantaine zijn). Wie uit een rode zone terugkeert naar België, en er langer dan 48 uur verbleef, dient hier verplicht een test en 14 dagen quarantaine te ondergaan. Ook het Passenger Locator Form moet ingevuld worden. Dit zijn de toegelaten uitzonderingen:

 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverplaatsingen;
 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hooggekwalificeerde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht;
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
 • Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Buiten Europa

Reizen naar bestemmingen buiten Europa, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk is momenteel verboden. Deze landen bevinden zich momenteel allemaal in de rode zone. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er toch naar niet-EU-landen gereisd worden in kader van professionele redenen:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • Passagiers in transit;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
 • Hoogopgeleide en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

HOE BEWIJST U DAT U EEN ESSENTIËLE REIS MAAKT?

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een arbeidscontract, juridisch bindende documenten of een verklaring waaruit blijkt dat de interventie of verplaatsing noodzakelijk is en niet kan uitgesteld worden. 

Ook bij essentiële verplaatsingen is bij terugkeer van een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland het invullen van een passenger locator form verplicht. Bij terugkeer uit een rode zone geldt eveneens de quarantainemaatregel en het verplicht ondergaan van een coronatest.

UITZONDERINGEN OP DE QUARANTAINEMAATREGELEN

De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:

 • Grensbewoners;   
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;   
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten bij het uitoefenen van hun functie;  
 • Passagiers op doorreis;   
 • Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie; 
 • Hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
 • Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

Terug in België mag de quarantaine - volgens de letter van de wet - enkel en alleen verlaten worden indien er een noodzakelijke en dringende professionele activiteit dient te gebeuren, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. In principe is de quarantaine bij meer dan 48 uur verplaatsing vanuit rode zone van toepassing.

BTO en BATM benadrukken belang van professionele verplaatsingen

BTO (Belgian Travel Organisation) en BATM (Belgian Association of Travel Management) hechten er belang aan de aandacht te vestigen op het economisch belang van professionele verplaatsingen:

 • Een recente studie van Harvard-economen geeft nogmaals aan hoe belangrijk zakenreizen zijn voor de economische groei en welvaart van een land.
 • Brussels Airport is de tweede belangrijkste groeipool in België en speelt een sleutelrol in de Belgische economie. Met meer dan 65 luchtvaartmaatschappijen verzekert de luchthaven de toegankelijkheid voor het internationale bedrijfsleven, en de nationale en internationale overheidsorganisaties in Brussel en België.
 • Bedrijven hebben zich tijdelijk volledig moeten richten op videoconferencing. De behoefte aan het bijwonen van fysieke vergaderingen is echter groot. Reizen is weer mogelijk. Anders, maar er kan weer gereisd worden, zeker door zakenreizigers. Zij die nu de waarde inzien van een persoonlijke meeting boven de vele digitale alternatieven hebben mogelijk een belangrijk onderscheidend vermogen.

Ook BATM beaamt het belang van een heropstart van zakenreizen: “Zakenreizigers maken een belangrijk deel uit van de omzet van luchtvaartmaatschappijen als Brussels Airlines, en bij uitbreiding van alle spelers in de reissector. Het vertrouwen waarmee zakenreizigers opnieuw afspraken in het buitenland inplannen, zal deels de algemene vraag naar reizen en alles wat ermee samenhangt bepalen. Het is daarom essentieel dat er duidelijker gecommuniceerd wordt over de mogelijkheden en de algemene veiligheid op zakenreis. Voor de reissector, en voor de hele Belgische economie.”

Het verantwoord inplannen van zakenreizen vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid en kan zeker bijdragen tot het economisch herstel.

Check, informeer en registreer

De regels rond essentiële reizen zijn versoepeld, maar Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant adviseert om voor elke zakenreis de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Voor de meest gestelde vragen over corona en de impact ervan, kun je steeds terecht op onze Corona FAQ.

Registreer je reis via TravellersOnline. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken je, indien nodig, makkelijker informeren en ondersteunen. Vergeet ook niet het verplichte terugreisformulier in te vullen.

Proximus