Skip to main content

Energiepact - Wat is er beslist?

  • 06/04/2018

Na een lang traject doorlopen te hebben, bereikte de federale regering vorige week een akkoord met betrekking tot het energiepact. In het pact staat het woord 'monitoring' centraal. Met het akkoord beschikt België (eindelijk) over een langetermijnvisie op haar energiebeleid, iets waar Voka reeds lang voor ijvert. Om succesvol te kunnen zijn, moet dit pact een reëel evenwicht tussen leveringszekerheid, prijsbeheersing en duurzaamheid bewerkstelligen. Voka somt voor u op wat er beslist werd. 

Wat is er beslist?

1. BevoorradingszekerheidEnergiepact - wat is er beslist?

Vorige week vrijdag werd de nucleaire uitstap nogmaals bevestigd, geflankeerd door de uitrol van capaciteitsremuneratiemechanisme voor de bouw van 5 GW aan nieuwe gascentrales. Naast productie wordt er ook meer en meer belang gehecht aan flexibiliteit en hoogspanningslijnen met de buurlanden om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

2. Het verlagen van het energieverbruik, ook bij bedrijven

Tegen 2030 wil men bij de industrie zo'n 10% extra energie besparen t.a.v. 2020 en 30% tegen 2050. Voor de tertiaire sector wordt er gestreefd naar een energieneutraal  gebouwenpark tegen 2050. Deze beslissing draagt indirect bij tot de bevoorradingszekerheid.

3. Sterke uitbouw van hernieuwbare energie

Volgens de ambities die werden opgenomen in het pact moeten we tegen 2050 evolueren naar 100% hernieuwbare elektriciteit, met in 2030 8 GW capaciteit aan zonne-energie, 4,2 GW windenergie op land en 4 GW windenergie op zee. 

4. Meer inzet op innovatie

Met het energiepact wilt men meer inzetten op onderzoek naar smart grids, circulaire economie, nieuwe vormen van hernieuwbare energieopwekking en grootschalige energieopslag.

5. Verduurzaming van mobiliteit

Men wil streven naar duurzame mobiliteit door het afsluiten van een Belgisch samenwerkingsakkoord tegen 2020  inzake  het  koolstofvrij  maken  en het verlagen van ander vormen van overlast, zoals vervuiling,  geluid, ongelukken, file, volksgezondheid, ...

6. Energienorm

België, en zeker Vlaanderen, worden gekenmerkt door een open economie en een energie-intensieve industrie. Het is dus van belang dat de energiekosten van de Vlaamse ondernemingen in lijn liggen met deze van de buurlanden, maar ook ruimer internationaal. Vandaag de dag is dit niet het geval, zeker niet wat betreft elektriciteitskosten. Met de invoering van een energienorm wilt men de focus leggen op de energiekost van energie-intensieve ondernemingen.

7. Federaal Energie Comité

De uitvoering van het pact zal opgevolgd worden via een nog op te richten Federaal Energie Comité (bestaande uit vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, de werkgevers en de industrie), die hierover jaarlijks rapporteren aan de regering. Zij zullen oordelen aan de hand van analyses over volgende aspecten: impact op het klimaat; de evolutie van energieprijzen en -tarieven, de bevoorradingszekerheid en de veiligheid van de nucleaire installaties.

Voka's Visie

Het feit dat er eindelijk sprake is van een interfederale visie op het Belgisch energiebeleid voor de langere termijn is volgens Voka een goede zaak. Investeerders hebben perspectieven nodig op een stabiel investeringskader. Ook wordt een energienorm ingevoerd om de competitiviteit van de energie-intensieve industrie te vrijwaren, iets waar Voka al langere tijd vragende partij voor is. Daarnaast is het monitoringsmechanisme met een expliciete rol voor de werkgevers een goede zaak, indien die ook daadwerkelijk alle nodige info verkrijgt en een reële adviesrol kan opnemen.

Wel blijven nog veel vragen onbeantwoord. Ook de relatie met Europa en de visie op het Europese project van een Energie-Unie werd niet dieper uitgewerkt. De geciteerde doelstellingen werden op bepaalde vlakken gekwantificeerd, maar niet verder onderbouwd. Voor Voka vormt de tekst dan ook in de eerste plaats een basis voor verdere discussie. Want wat zal België als engagementen opnemen inzake energie en klimaat naar de Europese Commissie in het kader van de doelstellingen voor 2030? En hoe zullen de kosten hiervan doorvertaald worden naar ondernemingen? We houden jullie op de hoogte. 

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant