Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een superfonds voor groeifinanciering

Een superfonds voor groeifinanciering

  • 24/01/2018

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigde onlangs aan dat hij werkt aan een initiatief om groeikapitaalfinanciering in België een boost te geven. Om te voorkomen dat Belgische groeibedrijven door gebrek aan toegang tot kapitaal het land (moeten) verlaten, werkt hij aan een 'superfonds' van honderden miljoenen dat moet investeren in Belgische privéfondsen die geld in groeibedrijven pompen. Voka juicht dit initiatief toe. Het biedt een relevant en urgent antwoord op een belangrijk manco waarmee onze beloftevolle en snelgroeiende (tech)bedrijven worden geconfronteerd.

  • Een superfonds van honderden miljoenen euro moet investeren in groeibedrijven.
  • Groeibedrijven vinden namelijk vandaag vaak geen kapitaal in eigen land.
  • Er bestaat een aanbod aan groeikapitaal, maar dat blijft nog te beperkt.

Momenteel lukt hGroeifinancieringet snelgroeiende Belgische bedrijven vaak niet om het benodigde kapitaal in België bij elkaar te krijgen. Ze hebben dan de keuze om ofwel hun groeiambities af te remmen, dan wel elders op zoek te gaan naar financiers om hun financiering rond te krijgen. Dat laatste geeft dan vaak aanleiding tot een verhuis van de activiteiten weg uit Vlaanderen, wat uiteraard te betreuren valt. Recent hebben we zo een aantal beloftevolle groeibedrijven zien verhuizen naar het buitenland. Een voorbeeld is Collibra, een Belgisch softwarebedrijf, dat ondertussen meer dan 100 miljoen euro ophaalde bij voornamelijk Amerikaanse venture kapitalisten. Ook Argenx, een Vlaamse biotechparel, financiert zijn groei op de Amerikaanse Nasdaq-markt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil nu – zeer terecht – deze trend keren en het groeifinancieringsaanbod in België een boost geven.

 

In de Voka paper ‘Geld om te groeien’ die in mei vorig jaar verscheen, merkten we al op dat het aanbod aan groeikapitaal in België nog veel te beperkt is in omvang en dat het bovendien te versnipperd wordt aangeboden via een waaier aan relatief kleine fondsen. In onze aanbevelingen gaven we dan ook aan dat er in België meer middelen bij de institutionele beleggers en vermogensbeheerders zouden kunnen gemobiliseerd worden, middelen die dan precies ingezet kunnen worden in het financieren van snelgroeiende Belgische bedrijven. Tegelijkertijd pleitten we voor het ‘poolen’ van middelen om te komen tot grotere groeikapitaalfondsen, die precies die grotere financieringsrondes van de groeibedrijven kunnen beantwoorden. We zagen daarbij een belangrijke faciliterende rol voor de overheid, die niet zelf bijkomend publieke middelen moet ter beschikking stellen, maar wel met een aantal stimulerende maatregelen de groeikapitaalmarkt een nieuwe dynamiek kan geven.

“Met de plannen voor de creatie van een Belgisch supergroeikapitaalfonds, speelt minister Van Overtveldt perfect in op onze aanbevelingen.”

Met de plannen voor de creatie van een Belgisch supergroeikapitaalfonds, speelt minister Van Overtveldt perfect in op deze aanbevelingen. Hij wil een overheidsfonds – als een soort ‘fund of funds’ – opzetten dat gefinancierd wordt door de grote private institutionele vermogensbeheerders, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, en dat de verzamelde middelen investeert in bestaande en nieuwe private en publieke durfkapitaalfondsen. Op hun beurt kunnen die fondsen dan in de toekomst veel grotere bedragen investeren in een groter aantal beloftevolle Belgische ondernemingen, maar ook grotere kapitaalrondes van sterke groeiers vanuit België voldoen.

Aan de finalisering van de precieze modaliteiten wordt de komende weken de laatste hand gelegd. Over de precieze omvang van het bijeen te brengen kapitaal bestaat ook nog onduidelijkheid, maar het zou toch mogelijk moeten zijn om minstens om en bij de 400 miljoen euro te verzamelen. Voka zal dit initiatief verder van nabij opvolgen en zijn uitrol ondersteunen waar mogelijk.

imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM