Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Een software-speurneus voor de beste job match

Een software-speurneus voor de beste job match

  • 18/09/2020

Rudi Princen is al 25 jaar actief in IT. Vijf jaar geleden begon hij als zelfstandig consultant en lanceerde Talentscored, een innovatief, in de cloud gebaseerd platform om snel high-per-former-eigenschappen en andere, belangrijke softskills in cv’s te detecteren.

Nu de war on talent meer dan ooit woedt, biedt Talentscored een selec-tietool die uniek is in de markt. Uit-gangspunt is Rudi’s vaste overtuiging dat het succes van een onderneming én het persoonlijk welzijn van de werk-nemer in grote mate afhangen van ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ en een bedrijfscultuur die positieve waar-den en erkenning stimuleert.

Rekruteringssofwarepakket

“Alles begon met de vraag om hulp van een grote verzekeringsmaatschappij die in haar rekruteringsbeleid worstel-de met het verwerken en selecteren van de meest geschikte kandidaten”, vertelt Rudi. “Ons aanbod omvat twee platfor-men. Talentscored is een rekruterings-softwarepakket dat wij verhuren aan bedrijven en organisaties om snel te bekijken wie de meest geschikte kandi-daten zijn voor een bepaalde vacature. Er zijn drie modellen. Highperformergaat na in het cv van de kandidaat of er kenmerken zijn van performantie op alle mogelijke vlakken. Daarbij tellen niet alleen technologische vaardighe-den, maar ook softskills zoals sociale vaardigheden, werkervaring, creati-viteit, behulpzaamheid enz. Dan is er het psychometrische model dat het per-soonlijkheidstype analyseert: introvert of extravert, rationeel of meer emotio-neel... Het derde model vertrekt van de vacature zelf en gaat na, in vergelijking met onze uitgebreide databank, wie de beste job matching biedt.”

“Naast technologische kwaliteiten screenen onze platformen ook andere talenten zoals creativiteit en sociale vaardigheden.”

Appreceval focust op waardering

Naast Talentscored is er een tweede tool, Appreceval. Dat is een nieuw so-cialmediaplatform dat focust op waar-dering, evaluatie, erkenning en per-soonlijke en professionele groei. “Heel belangrijk,” zegt Rudi, “want er is een groeiend besef van het enorme belang van erkenning en waardering. Deze tool vult een gat in de markt. Via dat platform kunnen mensen hun appreci-atie en dankbaarheid voor elkaar uiten, zowel professioneel als privé, en posi-tieve waarden in elkaar versterken. Ze kunnen ook aanbevelingen uiten voor persoonlijke groei, doorverwijzen naar opleidingen en boeken. Dit platform kan ook in een bedrijfscontext worden toegepast.”

imu - vzw - Recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
Proximus
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
AW_Welt_6stappenplan