Skip to main content
  • Nieuws
  • Een nationaal plan voor klimaat en energie

Een nationaal plan voor klimaat en energie

  • 13/06/2018

2018 wordt een jaar van grootse klimaat- en energieplannen voor ons land. Niet lang na de aankondiging van het ‘interfederaal Energiepact’, lopen de verschillende entiteiten alweer warm voor de échte lakmoestest van ons klimaat- en energiebeleid. Europa verwacht eind dit jaar immers dat we een ontwerp geïntegreerd Nationaal Klimaat- en Energieplan (NKEP) voor de komende 10 jaar op tafel kunnen leggen. Voka rekent erop dat deze oefening zorgvuldig wordt afgewerkt, met oog voor de competitiviteit van onze bedrijven.

  • Het ontwerp Nationaal Plan moet eind 2018 aan de Europese Commissie worden bezorgd. Op basis daarvan zullen onderhandelingen met de Commissie aangevat worden.
  • Voor CO2-besparingen kreeg België een zware doelstelling van -35% opgelegd.
  • Voor België is het belangrijk dat we in de voorbereiding van onze eigen bijdrage aan de Europese doelstellingen onze nationale SWOT-analyse in het achterhoofd houden.”
  • Streefdoelen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie moeten economisch zo efficiënt mogelijk ingevuld worden.

De Europese Unie trekt voluit de kaart van een geïnteKlimaatplangreerde Europese Energie-Unie. Dit moet de Europese integratie bevorderen, onze afhankelijkheid van buitenlandse energie-import verminderen, de duurzaamheid van onze economie verhogen en economische opportuniteiten bieden in een transitie naar een mondiale lage-koolstof-economie. Een omvangrijk nieuw legislatief pakket onder de verzamelnaam ‘Clean Energy for All Europeans’, al in onderhandeling sinds 2016, moet het Europees beleid voor 2021-2030 vormgeven.

Voor België is het belangrijk dat we in de voorbereiding van onze eigen bijdrage aan de Europese doelstellingen (via een ontwerp geïntegreerd Nationaal Klimaat- en Energieplan) onze nationale SWOT-analyse in het achterhoofd houden. Onze versnipperde ruimtelijke ordening, beperkte nationale hulpbronnen en relatief energie-intensieve industrie bepalen de mogelijkheden die we hebben om op een economisch verantwoorde manier doelstellingen voor broeikasgasreducties, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in te vullen. We zijn er vanuit Voka van overtuigd dat we ambitieus moeten (durven) zijn, maar we mogen daarbij onze competitiviteit niet op het spel zetten. Willen we echt vooruitgang boeken en een breed draagvlak voor de transitie behouden, dan moeten economie en ecologie elkaar versterken, niet tegenwerken.

Op vlak van emissiereducties kregen we van Europa alvast een zeer ambitieuze doelstelling opgelegd (-35% t.o.v. 2005), die nog in concrete maatregelen moet worden omgezet. Daarnaast moeten zowel op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie door België zelf nieuwe streefdoelen worden voorgesteld. We vragen dat deze doelstellingen economisch zo efficiënt mogelijk ingevuld worden.

 “De ware inzet van ons Nationaal Plan is een ecologisch én economisch beleid, dat klimaatambitie verzoent met de nood aan een verdere versterking van het Vlaams economisch weefsel.”

Zo lijken de economische en ecologische baten bij een versnelling van de renovatiegraad alvast overduidelijk. Ons verouderd en relatief energie-inefficiënt woningenpark is goed voor ongeveer een derde van ons energieverbruik. Inzetten op een versnelling van de renovaties is volgens alle studies goed voor de economie, de schatkist én het klimaat. Ook op transport zijn bijkomende inspanningen noodzakelijk. Als enige sector stijgt de uitstoot hier jaar op jaar. Een slimme kilometerheffing, die óók stuurt op klimaataspecten moet hier soelaas brengen. We verwachten dat dit er snel komt. En ook bij de landbouwsector zijn er nog quick wins te realiseren, bijvoorbeeld in de verduurzaming van de warmtevraag van de glastuinbouw.

Dat wil niet zeggen dat we zelf geen inspanning willen of zullen leveren. Momenteel is de Vlaamse industrie al verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de inspanningen inzake energie-efficiëntie. Daarnaast verlaagt ook de energiesectorhaar CO2-uitstoot aan een ongezien tempo. Onze bedrijven zijn met andere woorden volop bezig met de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Om zich hierop blijvend te kunnen focussen is een industrieel beleid met oog voor een level playing field evenwel noodzakelijk.

En dat is de ware inzet van ons Nationaal Plan: een ecologisch én economisch beleid, dat klimaatambitie verzoent met de nood aan een verdere versterking van het Vlaams economisch weefsel. Voor minder mogen we niet gaan…

Klaas Nijs - Adviseur Energie en Klimaat - klaas.nijs@voka.be - 0485 28 76 62

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd