Skip to main content
  • Nieuws
  • Economisch verantwoorde klimaattransitie

Economisch verantwoorde klimaattransitie

  • 16/07/2018

Vlaanderen is bezig een beleidskader voor het komende decennium inzake energie en klimaat vorm te geven, in de vorm van een Vlaams Klimaat- en Energieplan. Deze inspanning kadert in een bredere oefening om één groot geïntegreerd Belgisch nationaal klimaat- en energieplan 2021-2030 op te stellen voor Europa. Eind dit jaar moeten we dit aan de Europese Commissie opleveren. Het plan moet voor Voka zorgvuldig wordt afgewerkt, met oog voor de competitiviteit van onze bedrijven.

  • Europa stelt een verplichte reductiedoelstelling van -35% in de Belgische non-ETS broeikasgasemissies tegen 2030 t.o.v. 2005 voorop.
  • Voor het behalen van de Europese doelstellingen inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie worden bottom-up bijdragen aan de EU-doelstellingen verwacht.
  • Ook België – en Vlaanderen – zullen hun bijdrage hierin moeten afbakenen en voor het einde van dit jaar aan de Europese Commissie voorleggen.
  • Voka stelt zich vragen bij timing en de aanpak van deze oefening en de potentiële impact van bepaalde ontwerp beleidsmaatregelen.

KlimaattransitieVoka wil als vertegenwoordiger van de Vlaamse ondernemingen een ambitieus en realistisch energie- en klimaatbeleid, zodat de noodzakelijke CO2-reducties om de klimaatopwarming tegen te gaan gepaard gaan met een zo hoog mogelijke welvaartscreatie binnen de eigen regio. We zijn er van overtuigd dat de transitie naar een koolstofarme economie significante economische kansen voor onze ondernemingen kan bieden, maar enkel indien het beleid grondig voorbereid en onderbouwd wordt. Hierbij moet in de keuze en uitwerking van de maatregelen rekening gehouden worden met de economische context waarin de bedrijven opereren en de noodzakelijke randvoorwaarden om deze maatregelen uit te voeren. Het is belangrijk dat er steeds voldoende aandacht gaat naar de economische en technische haalbaarheid van de geïdentificeerde maatregelen en het Europese juridisch kader.

Het is daarom absoluut noodzakelijk om de impact en de randvoorwaarden van de vooropgestelde beleidsplannen grondig in kaart te brengen (ook financieel), en het overleg daarover tijdig en transparant te organiseren. Volgens Voka is een breed gedragen en grondig onderbouwde beleidsvisie, inclusief impactanalyse, steeds de beste garantie op een succesvolle uitvoering van het energie- en klimaatbeleid.

We zijn van mening dat een dergelijk plan zich in de eerste plaats moet focussen op maatregelen die een win-win voor klimaat en economie opleveren. Het basiscriterium voor de beleidsmaatregelen moet minstens steeds de economische, functionele en technische haalbaarheid zijn. De weerhouden maatregelen moeten structureel en op langere termijn effecten kunnen sorteren. Onhaalbare resultaatsverplichtingen voor de Vlaamse industrie horen daar niet bij, evenmin als bijkomende heffingen zonder realistische alternatieven, of het a priori uitsluiten van bepaalde technologieën. Om competitief te kunnen blijven binnen een Europese context, moet goldplating vermeden worden. En om bepaalde doelstellingen en maatregelen te kunnen realiseren zal een proactief en aanvullend beleid vanuit de overheid noodzakelijk zijn.

Finaal willen we ook onderstrepen dat de Europese regels niet vereisen dat er voor de tijdshorizon 2050 nu al strikte doelstellingen worden vooropgesteld via de nationale plannen. De focus moet hierbij liggen op de Europese vraag naar innovatiestrategieën naar emissievrije technologie zodat het behoud van de competitiviteit op langere termijn verzekerd kan worden.

Laat er wel geen twijfel over bestaan: we beseffen dat de klimaatproblematiek sterke inspanningen zal vergen van alle economische actoren. Voor het behoud van een sterke Vlaamse economie in deze transitie rekenen we wel op een zorgvuldig omkaderde aanpak via doordachte beleidsmaatregelen. Alleen zo kunnen de Vlaamse ondernemingen een waardevolle bijdrage blijven leveren in de strijd tegen klimaatopwarming.

 

Klaas Nijs - Adviseur Energie en Klimaat - klaas.nijs@voka.be - 0485 28 76 62

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx