Skip to main content
  • Nieuws
  • Duurzamere organisatie voor het goederentransport

Duurzamere organisatie voor het goederentransport

  • 10/10/2018

Meevaren met een binnenschip richting de Antwerpse haven met 120 TEU (twintig voet containers) aan boord oftewel het equivalent van 60 vrachtwagens. Een sprekender beeld had Voka vorige week dinsdag niet nodig om het potentieel van de binnenvaart aan te tonen. Want willen we onze regio bereikbaar en leefbaar houden, zullen we meer moeten inzetten op spoor en binnenvaart.

  • Er liggen heel wat opportuniteiten voor het goederentransport bij het spoor en binnenvaart.
  • Volgens de Europese ambitie moet het aandeel spoor/binnenvaart tegen 2030 naar 34% en tegen 2050 zelfs naar 40%.
  • We moeten een competitief kader creëren om de knelpunten van spoor en binnenvaart te verhelpen.

Het federaal planbureau verwacht dat het Voorstelling Vokapaper op binnenschipgoederentransport tegen 2030 met maar liefst 45% zal toenemen. Die groei is onmogelijk op te vangen met ons wegennet. Want dat wegennet slibt dicht. In de afgelopen vijf jaar zijn de files in Vlaanderen verdubbeld. Die files brengen de betrouwbaarheid van de logistieke keten in het gedrang. Dat zet bijgevolg een druk op industriële en economische processen. Spoor en binnenvaart zijn voorspelbaarder waardoor inefficiënte (tijds)marges niet moeten ingebouwd worden. 

De modi binnenvaart en spoor vertegenwoordigen vandaag samen slechts 26% in de modal split van het goederenvervoer. Vlaanderen wil dit aandeel op 30% brengen tegen 2030. Waarschijnlijk realistisch, maar weinig ambitieus. Europa wil zoveel mogelijk transport over lange afstand (meer dan 300 km) van de weg halen. Volgens de Europese ambitie moet het aandeel spoor en binnenvaart in ons land tegen 2030 naar 34% en tegen 2050 zelfs naar 40%. Voka ondersteunt deze ambitie. Hoog tijd dus om een serieuze tand bij te steken.

Verschillende knelpunten maken intermodale oplossingen weinig populair: inherent hogere kosten door extra behandelingen en de organisatie van voor- en natransport, gebrek aan standaarden, versnippering van reglementering, gebrek aan afstemming en informatiedoorstroming doorheen de logistieke keten, enzovoort. Bovendien ontbreekt het vandaag aan een geïntegreerde multimodale beleidsaanpak en bijhorende investeringsagenda. Tel daar nog eens onze ruimtelijke versnippering bij en het wordt duidelijk dat er kansen gemist worden om het aandeel van multimodale oplossingen sterk te vergroten.   

“Het ontbreekt vandaag aan een geïntegreerde multimodale beleidsaanpak en bijhorende investeringsagenda.”

Nochtans liggen er wel degelijk opportuniteiten voor spoor en binnenvaart door zowel operationeel-technische als infrastructurele maatregelen te nemen. Het verhaal start met de gepaste infrastructurele ontsluiting van (Europese) intermodale transportcorridors en inland terminals, maar evenzeer met het investeren in het noodzakelijk onderhoud van water- en spoorwegen en een opwaardering van de kleinere waterwegen. 

Vervolgens moeten we een competitief kader creëren om de knelpunten van spoor en binnenvaart te verhelpen. Centraal daarbij staat samenwerken doorheen de keten en het bundelen van volumes – en de bijhorende data. Door een betere planning van goederenstromen en afstemming tussen de verschillende modi en partijen, neemt de betrouwbaarheid van logistieke – en daardoor ook van industriële – processen toe. Bovendien worden onnodige vervoerskilometers vermeden, alsook het onnodig leeg rijden en varen. Samenwerking doorheen de logistieke keten om op te schuiven naar een 24/7-economie, laat ook een efficiëntere benutting van de huidige infrastructuur toe. 

En tot slot kunnen dankzij innovaties en een aanmoedigend beleid ook minder typische goederenstromen multimodaal vervoerd worden. De tijd dat geen enkele container over de binnenwateren vervoerd werd, ligt nog niet zo lang achter ons. Voor 1995 werden containers enkel over de weg getransporteerd. In 2017 werden er 823.000 TEU met de binnenvaart vervoerd, een stijging van maar liefst 11,5% ten opzichte van het recordjaar 2016! Ook andere goederen, zoals meer afgewerkte producten en goederen op pallets, maar ook bouwmaterialen vinden ondertussen de weg naar het water. En hetzelfde zien we bij het spoor. 

De toekomst voor binnenvaart en spoor wordt dus mee bepaald door het verder faciliteren en stimuleren van groei in de verschillende vervoersniches. Alle neuzen moeten hiervoor in dezelfde richting staan. Er ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven. Maar ook beleidskeuzes inzake ruimte en mobiliteitsinvesteringen moeten de multimodale strategie ondersteunen. Wordt hopelijk vervolgd in het Mobiliteitsplan Vlaanderen… 

Lees hier de volledige Voka Paper 'Te water, per spoor of over de weg'

Goedele Sannen - Adviseur Logistiek & Mobiliteit - goedele.sannen@voka.be - 0499 80 16 25

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx