Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Duurzame aanpak met rendabele business

Duurzame aanpak met rendabele business

  • 29/10/2019

Enkele jaren geleden tekenden we in dit magazine al een keer Pieter Jelles groeiverhaal op. Statik, het webbureau dat hij 13 jaar geleden oprichtte, kwam inmiddels tot wasdom wat niet inhoudt dat er geen sprake meer is van ontwikkeling. Integendeel, ze blijven inspelen op actuele trends en streven met hun projecten naar een maatschappelijke impact. Tegenwoordig prijkt de vormgeving van hun duurzaamheidsbeleid boven aan de agenda. Om dit in goede banen te leiden, wierven ze begin dit jaar Maartje Trekker aan als coördinator duurzaamheid. Daarnaast onderschrijft Statik het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en integreren ze ook duurzaam ondernemen op een proactieve manier in hun bedrijfsbeleid.

Tekst: Michiel Bronckaerts - Foto’s: Dirk Leemans
 
 

Originaliteit en eigenheid als constante

Vanaf dag één ambieerden Pieter Jelle en zijn medewerkers om telkens de beste website te maken. Gezien de waslijst aan klanten, incluis tevreden commentaren, kunnen we stellen dat dit geen holle woorden waren. Vandaag geldt deze insteek nog steeds. Kwaliteit leveren blijft een must, maar hun dienstverlening is aanzienlijk uitgebreid. Intussen dekken ze het volledige gamma aan digitale diensten, gaande van marketingstrategie tot implementatie. Inzake hun klantenbestand wil Statik gaan voor een selectieve aanpak. “We willen werken voor organisaties die op hun eigen manier een positieve impact maken op de omgeving.”

Pieter Jelles streven naar een unieke, maar relevante insteek is een constante. “We willen de business van onze klant in die mate doorgronden zodat we bij wijze van spreken deze beter kennen dan zijzelf. Hierdoor kunnen we tot inzichten komen die anders onder de radar blijven. Het is belangrijk om een eigen weg te zoeken en deze durven te volgen,” merkt hij op. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat hij al jaren deelneemt aan Voka’s Plato-traject. “Plato is ideaal om ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Ook daar motiveren ze je om trouw te blijven aan jezelf.”

Statik13

 

Meten is weten

Naast hun eigenzinnigheid hanteren ze de simpele leuze: meten is weten. “Alles wat zich online afspeelt is meetbaar,” licht Pieter Jelle toe, “we zijn inmiddels op een punt gekomen dat we daadwerkelijk ook alles meten. Die analytische aanpak laten rijmen met een menselijke aanpak is een uitdaging. De mens moet centraal blijven staan, de technologie is slechts het middel.” Met al deze voorhanden gegevens gaan ze aan de slag om hun visie als bedrijf verder uit te bouwen.

Maartje valt de waarde van al deze data bij. “Met het VCDO-charter beschikken we over een goede maatstaf, maar het is aan ons om onze eigen duurzaamheidsinitiatieven meetbaar te maken. Kleine, haalbare stappen die door ze te meten inzichtelijk worden en tot een mooie totale impact leiden.” Zowel Pieter Jelle als Maartje beschouwen dit concretiseren als een boeiende uitdaging. Voornamelijk omdat het gaat om acties op lange termijn. Het grote vraagstuk dat hiermee gepaard gaat, is hoe je iets in kaart brengt wat zich afspeelt over zo’n lange periode. “Omwille van de complexiteit van zo'n oefening moeten we naar nieuwe modellen grijpen om die impact in kaart te brengen, aangezien een klassieke lineaire benadering niet langer volstaat. Daarom blijft het noodzakelijk om andere vormen van meten te bedenken wanneer we het hebben over duurzaamheid. Dat begrip is zo ruim dat het zich niet louter uitdrukt in het aantal tonnen CO-₂ dat je bespaart”, besluit Pieter Jelle. Desalniettemin een uitdaging die ze graag aangaan.

Een duurzaam en menselijk beleid op de werkvloer

Anno 2019 verandert alles te snel om als bedrijf in te spelen op elke trend. Daarom is het belangrijk om als onderneming keuzes te maken die je eigenheid niet aantasten, vindt Maartje. Ze wijst erop dat ondernemingen met aandacht voor duurzaamheid, en hierover ook sterk communiceren, parallellen vertonen met de manier waarop ze dit structureren. De vijf P’s vormen de basis – people, planet, prosperity, peace en partnerships – en vervolgens vertalen ze dit naar hun eigen business. Bijgevolg legt elke bedrijf zijn eigen accenten. Momenteel trekt Statik voornamelijk de kaart van people om hun duurzaamheidsbeleid op de werkvloer vorm te geven. “Vijf jaar geleden evolueerden we richting een zelfsturende organisatie met maximale transparantie en autonomie. De traditionele hiërarchische structuur verviel, wat in een nieuwe dynamiek resulteerde. Dat leidde op zijn beurt tot een bewuste en meer expliciete keuze voor projecten en partners die een positieve impact ambiëren. Al deze keuzes waren voor ons uiteindelijk vanzelfsprekend, omdat er al een klimaat heerste waar we inzetten op duurzaamheid. Bijzonder leuk om te zien dat deze verandering – want niemand houdt echt van verandering – onmiddellijk werd gedragen door onze werknemers zonder ze eerst uitgebreid te moeten introduceren”, aldus Pieter Jelle.

Maartje benadrukt ook het belang van vrijheid en inspraak. Via opleidingen willen ze hun werknemers versterken, wat gelijk staat aan het versterken van hun business. Hierbij is er ruimte voorzien voor werknemers om zelf een opleiding te kiezen, met uitgebreide omkadering vanuit de organisatie. Pieter Jelle beaamt dit volledig: “Sinds we een aanpak hanteren waarbij we telkens proberen om duurzaam om te springen met alles wat binnen het bedrijf gebeurt, zijn de resultaten ook geëvolueerd. We zijn een rendabelere business geworden, waarmee ik bedoel dat we kunnen investeren in opleidingen en de veranderingen die we zelf beogen. Het is bijzonder aangenaam om te zien dat dit samen kan: een duurzame aanpak en een rendabele business.”

Evenwichtsoefeningen

Enkele dagen voor dit gesprek zakte de crew van Statik af naar Amsterdam en woonde er het B Corp Summit 2019 bij. B Corp is een internationaal certificatie gelijkaardig aan het VCDO. Ook hier draaide het telkens om het proces dat je als een bedrijf doorloopt waarbij je jezelf kritisch analyseert en telkens tracht bij te sturen. Pieter Jelle en Maartje scharen zich volledig achter B Corps leuze business as a force for good. Pieter Jelle licht gedreven toe: “Het is duidelijk dat de traditionele aanpak waarbij we alles verbruiken het eindpunt heeft bereikt. Laat ons daarom de kennis en kunde die we in huis hebben inzetten voor de juiste dingen en nog steeds het werk uitvoeren dat we graag doen, binnen de domeinen die we zelf kiezen, maar gelijktijdig inzetten op projecten die effectief een meerwaarde bieden in plaats van acties die bij wijze van spreken de wereld mee om zeep helpen.”

Dat is volgens Maartje wat ook het VCDO in beweging zet: “Je bent constant bezig met hoe je duurzaamheid precies kan en wil implementeren. Die cyclus door-lopen is volgens mij de kern, want het draait uiteindelijk niet om certificaten. Belanden op een punt waar duurzaamheid een evidentie is en je je volledig kan toeleggen op je core business maar met een aangepaste mind set.” Pieter Jelle treedt bij, “Het is een grote uitdaging om dat allemaal in balans te krijgen. Niet meer uitgaan van traditionele paradigma’s, blijven creëren met je eigen kwaliteiten en op de koop toe een economische meerwaarde uitbouwen, dat in evenwicht houden is geweldig boeiend.”

Statik08

Uit Statik ontstaan nieuwe initiatieven. Zo is Wattness een startup die vanuit Statik en met steun van Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) een eigen leven is gaan leiden, kaderend binnen de ambitie van Vlaanderen om een Smart Energy  Region te worden. Wederom een schoolvoorbeeld van data verzamelen, leren, concluderen en bijsturen. De tool past artificiële intelligentie toe op energieverbruiksdata van gebouwen en patrimonia. Door deze technologie kan een algoritme worden ontwikkeld dat essentiële informatie zichtbaar maakt: waarom doet het ene gebouw het beter dan het andere op het vlak van.

Awareness vindt zijn weg

Maartje omschrijft haar rol binnen het bedrijf als die van facilitator. “Er heerste al een enorm bewustzijn binnen het bedrijf. Mijn taak is om dit nog meer aan de oppervlakte te brengen en deze awareness te voeden door concrete initiatieven te lanceren. Ik merk nu al hoe collega’s ideeën oppikken en uitvoeren. Maar uiteindelijk geeft het team de duurzaamheid vorm, want werknemers nemen zelf ook initiatief en komen met eigen ideeën naar voren. Op die manier geraakt de bewustwording op een natuurlijke manier ingebed in het bedrijf.”

Volgens Pieter Jelle is de weg die ze willen inslaan nog nooit zo duidelijk geweest en voelt hij de eensgezindheid binnen het bedrijf. Desalniettemin zijn er ook onzekerheden en blijft het moeilijk om een batig evenwicht te vinden tussen de identiteit van het bedrijf, winstgevend zijn en duurzaamheidsdoelen behalen. Maartje bevestigt deze onzekerheid, maar beseft ook dat het onvermijdelijke deel uitmaakt van het proces. “Ik ben tot het inzicht gekomen dat als je voor iets staat en een boodschap wil uitdragen je hier ook je nek voor moeten durven uitsteken. Ook al is het eindresultaat onbekend. Je moet deze onzekerheid omarmen en beseffen dat die onzekerheid de enige zekerheid is. Dat kan aanvoelen als een nadeel, maar wanneer je een duidelijk keuze maakt, weet je waarop je je keuzes baseert en kan je hier uiteindelijk in berusten.”

Meer info over Voka Charter Duurzaam Ondernemen?

saartje.boutsen@voka.be

www.voka.be/vlaams-brabant/vcdo

Proximus

Artikel uit publicatie