Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Droogte: zo kunnen we de waterafhankelijkheid verminderen

Droogte: zo kunnen we de waterafhankelijkheid verminderen

  • 17/05/2022

Ook voor onze economie is water cruciaal: voor het eerst zitten alle stakeholders samen om voorstellen uit te werken.

De waterreserve die we vorig jaar hadden opgebouwd daalt stelstelmatig. Minister Demir kondigde daarom eerder deze week nog nieuwe maatregelen aan die als doel hebben om Vlaanderen weerbaar te maken met toekomstige (nog) drogere periodes. 

Water is een voor vele bedrijven een essentiële grondstof. Bedrijven zijn de grootste watergebruikers, maar het effectieve verbruik ligt een stuk lager. Een groot deel wordt gezuiverd geloosd op het oppervlaktewater of op de riool.

Toch hecht de Vlaamse economie een groot belang aan beschikbaarheid van voldoende water. De bedrijfscontinuïteit moet gegarandeerd blijven en dit reflecteert zich dan ook in de resultaten van een bevraging die we eerder al bij zo'n 300 leden afnamen:

•    8 op de 10 bedrijven willen in de komende vijf jaar investeren in waterbesparende maatregelen, zijnde efficiënter watergebruik, hergebruik van afvalwater, water gebruiken van een lagere kwaliteit en bufferen en gebruik van hemelwater.
•    Bedrijven die investeren in waterbesparende maatregelen doen dit in eerste plaats vanuit duurzaamheidsoverwegingen.
•    Het aantal bedrijven dat een droogterisico-analyse heeft uitgevoerd is de afgelopen twee jaren verdrievoudigd. 
 

Het afvalwater dat een derde partij via wateruitwisseling als grondstof gebruikt moet vrij zijn van de afvalwaterheffing.

Katelijne Haspeslagh, adviseur Milieu & Klimaat

Bedrijven gaan steeds bewuster en duurzamer om met water. In het Voka Charter Duurzaam Ondernemen zien we dat 30% van de ingediende acties die van groot belang zijn voor de transitie naar circulaire economie betrekking hebben tot circulair watergebruik.

Deze projecten bouwen verder op de inspanningen die bedrijven in het verleden al hebben gedaan. Tussen de periode 2000-2018 is het aandeel gewonnen grondwater (wat aanzien wordt als de strategische voorraad om waterschaarste te voorkomen) bijna gehalveerd ten opzichte van het totale watergebruik (exclusief koelwater). Maar ook de totale efficiëntie is gestegen sinds 2000. Zo was er in 2018 25% minder water nodig per geleverd product.

Samenwerking

Met Vlaanderen Circulair, waar de Vlaamse Ondernemers samen met de Vlaamse milieumaatschappij co-trekker van zijn, willen we nog verder gaan en van circulair watergebruik een nog meer gangbare praktijk maken. Voor het eerst zitten alle stakeholders en de betrokken administraties samen aan één tafel om ervaringen uit te wisselen, opportuniteiten op te schalen en knelpunten weg te werken.

En dat het zijn vruchten afwerpt is duidelijk. Zo zijn we samen aan een voorstel aan het uitwerken om het afvalwater dat via wateruitwisseling bij een derde partij als grondstof wordt gebruikt vrij te stellen van de afvalwaterheffing. Dit zal de samenwerkingsverbanden stimuleren en de waterafhankelijkheid van primaire waterbronnen verminderen.

Uitbreiding regenwaterputten

Willen we de droogteperiodes voorkomen, is er nood aan een structurele aanpak en zullen alle watergebruikers hun steentje moeten bijdragen. Het is in die zin positief dat de uitbreiding van regenwaterputten bij nieuwbouw ook op tafel ligt. 

Meer inspirerende cases vind je hier, waar ook de Voka Paper van 2021 ‘De droogte voorbij’ gedownload kan worden. 
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat