Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dringend werk maken van uitvoering onderwijsambities uit regeerakkoord

Dringend werk maken van uitvoering onderwijsambities uit regeerakkoord

  • 08/09/2020

Ben Weyts rondt stilaan zijn eerste jaar af als onderwijsminister. In het regeerakkoord legde hij de lat hoog, maar hetzelfde ambitieniveau is nodig bij de uitvoering van deze plannen. Nu alle draaiboeken voor Covid-19 uitgewerkt zijn, moet dit weer alle aandacht krijgen.

Er zijn gelukkig al goede maatregelen genomen zoals de bijkomende middelen voor STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen in het hoger onderwijs en een betere verloning voor zij-instromers, die vanuit een andere job voor het onderwijs kiezen. 

Tegelijkertijd zijn een aantal belangrijke beleidsdossiers opgestart: er komen proefprojecten rond duaal lesgeven, men start met de ontwikkeling van gestandaardiseerde proeven en er is een nieuw STEM-actieplan in de maak. 

Ook voor de corona-aanpak verdient de minister een pluim omdat alle leerlingen terug maximaal naar school kunnen gaan.

Ambitie nog hoger leggen 

Maar om de andere onderwijsambities uit het regeerakkoord te realiseren moet men nu een versnelling hoger schakelen. Het regelgevend proces van conceptnota tot decreet en uitvoeringsbesluiten neemt immers verschillende jaren in beslag. Daarom is het zorgwekkend dat er in verschillende dossiers nog geen beweging zit. 

In het hoger onderwijs is het bijvoorbeeld nog wachten op de uitbreiding van de toelatingsproeven en de aanpassing van het leerkrediet en financiering om de studie-efficiëntie te verhogen. Ook voor de uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs wachten we op nieuwe beleidsteksten.

Lerarenberoep 

En hoewel de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs bijna afgrond zijn, moet het hele proces voor het basisonderwijs nog starten. 

Wat de hervorming van het lerarenberoep betreft, geraakte men dan weer niet verder dan het versnellen van de vaste benoeming.  

Het regelgevend proces duurt jaren, daarom is het zorgwekkend dat er in verschillende dossiers nog geen beweging zit.

Jonas De Raeve

Bijkomend transformatieplan nodig 

De  coronacrisis maakt duidelijk dat zelfs de onderwijsplannen uit het regeerakkoord niet zullen volstaan. Zowel het maatschappelijke relancecomité als Voka stellen een transformatieplan voor met aanbevelingen voor het onderwijs. 

In de eerste plaats moeten we nu echt werk maken van de digitale omslag. Er moet dringend bijkomend ingezet worden op digitale vaardigheden van leraren, degelijke IT-infrastructuur en een digi-vriendelijke overheid om educatieve technologie op een kwalitatieve manier uit te rollen in alle scholen. 

Daarnaast is er nood aan professionelere schoolbesturen in het leerplichtonderwijs. Schoolbesturen moeten evolueren naar professionele sociale ondernemingen met voldoende schaalgrootte en meer autonomie. Dat zal niet alleen helpen om een beter ICT-beleid te voeren, maar is ook een belangrijke hefboom voor een innovatiever personeelsbeleid, betere infrastructuur en een transparanter studieaanbod. 

Septemberverklaring

De verzuiling en versnippering die het onderwijs vandaag kenmerken zorgen voor een duur en inefficiënt systeem waardoor de vele onderwijsmiddelen onvoldoende renderen

De Septemberverklaring op 28 september, waarin de minister-president de beleidsplannen voor het komende jaar toelicht, is alvast een geschikte gelegenheid om deze ambities uit te spreken. 
 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM