Skip to main content
  • Nieuws
  • Drie noodzakelijke herlanceringspistes

Drie noodzakelijke herlanceringspistes

  • 09/06/2020

Nu de gezondheidscijfers voor de burgers in ons land rooskleuriger ogen, wordt het ook tijd om versneld werk te maken van de gezondheidscijfers van onze ondernemingen. Er staan enkele goede maatregelen in de steigers. Voka vraagt nu de goedkeuring en implementatie van drie noodzakelijke herlanceringspistes.

Ondernemingen hebben in de heropstartfase van de coronacrisis nood aan drie gerichte herlanceringsmaatregelen die hen ondersteunen in deze cruciale fase: een tijdelijke loonlastenverlaging, een tijdelijke ondersteuning om hun solvabiliteitspositie te versterken en een tijdelijke ondersteuning van hun investeringen. Drie maatregelen die ondernemingen even financiële ademruimte verschaffen om de crisis via eigen ondernemerschap te overwinnen.

Gelukkig zitten in deze zin een aantal economisch zinvolle maatregelen in de pijplijn die al werden goedgekeurd op regeringsniveau. Voka hoopt dat ze spoedig ook op parlementaire steun kunnen genieten, zonder toevoeging van bijkomende, complexe uitvoeringsvoorwaarden.

Drie maatregelen die ondernemingen even financiële ademruimte verschaffen om de crisis via eigen ondernemerschap te overwinnen.

Karl Collaerts

Gerichte loonlastenverlaging bij heropstart

Voor heropstartende ondernemingen bereikte de superkern vorige zaterdag een politiek akkoord over een tijdelijke lastenverlaging op arbeid. Bedrijven die in de maanden juni, juli en augustus meer bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn dan in mei, moeten in die maanden slechts de helft van die extra bedrijfsvoorheffing doorstorten. Deze maatregel leidt tot een tijdelijke, gewenste loonkostenverlaging voor ondernemingen die de voorbije maanden tijdelijke werkloosheid aanvroegen voor een deel van hun personeel. 

Voka ondersteunt deze activerende maatregel waarlangs de federale overheid ondernemingen een financiële duw in de rug geeft om werknemers terug aan het werk te krijgen. Uitkeringen voor technische werkloosheid kunnen hierdoor hopelijk versneld verminderen. Het is een methode die de Nederlandse overheid al sinds het begin van de coronacrisis op grote schaal toepaste via de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkgelegenheid). Belangrijk daarbij is dat ondernemingen uit alle sectoren beroep kunnen doen op de maatregel en dat de uitvoeringskosten zo minimaal mogelijk gehouden worden. 

Gerichte lastenverlaging om de solvabiliteit te versterken

Twee andere gerichte lastenverlagingen in de vennootschapsbelasting zijn zopas ter bespreking ingediend in het parlement: de eenmalige verrekening van vorige verliezen en de wederopbouwreserve. Via de ‘carry-backregeling’ zouden de ondernemingen hun verwachte verliezen dit jaar eenmalig kunnen compenseren met de winsten van het vorig jaar. De fiscaal vrijgestelde wederopbouwreserve ondersteunt hen om hun solvabiliteitspositie de volgende jaren terug op te krikken tot het pre-corona niveau.

Het is een welgekomen, tijdelijke ondersteuning voor ondernemingen met een structureel rendabel ondernemingsmodel die door de coronacrisis aanzienlijk hebben moeten teren op hun reserves. Opnieuw ondersteunt de overheid hier tijdelijk ondernemerschap en zelfredzaamheid, wat ook de steun van het parlement verdient.

Ondernemerschap en zelfredzaamheid verdient de steun van het parlement

Karl Collaerts

Gerichte lastenverlaging om investeringen te ondersteunen

Om uit de coronacrisis te kunnen groeien, moet ook de investeringsmotor weer op toerental geraken. Dat twee derde van de ondernemingen investeringen uitstelt – waarvan één derde zelfs voor onbepaalde tijd – baart terecht zorgen. Een verbetering van de economische situatie in onze afzetmarkten vormt een deel van de oplossing. Hier hebben onze overheden zelf geen impact op. Ze kunnen echter opnieuw tijdelijk soelaas bieden aan investerende ondernemingen. Een tijdelijke verhoogde investeringsaftrek is één optie. Maar er zijn ook andere beproefde recepten. Zo liet de Nederlandse overheid In de jaren volgend op de financiële crisis ondernemingen bijvoorbeeld tijdelijk toe om versneld af te schrijven op bepaalde investeringen. Dit liet hen toe hun kapitaalkosten sneller te recupereren hetgeen op zijn beurt investeringsbeslissingen ondersteunde. De VS en Canada kennen vandaag gelijkaardige versnelde afschrijvingsmogelijkheden. 
Het zijn drie herlanceringspistes die het ondernemerschap ondersteunen. Wat de overheid hier op de korte termijn aan belastinginkomsten derft recupereert ze op termijn als de gezondheidscijfers van de ondernemingen weer verbeteren.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD