Skip to main content
Map

Digitalisering versterkt onderwijs

  • 12/04/2019

Creativiteit, beoordelingsvermogen, samenwerking, emotionele intelligentie,… Het zijn volgens het World Economic Forum de meest gevraagde vaardigheden door toekomstige werkgevers. In een wereld waar technologie aan een razend tempo evolueert, zullen deze skills enkel aan belang winnen.

Het onderwijs moet jongeren klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst. Technologie kan daarbij helpen. De staat van de Vlaamse scholen op dit vlak is vaak belabberd. Volgens de laatste ICT-monitor is het computerpark toegenomen, maar ook sterk verouderd. De schoolgebouwen zijn vaak onvoldoende uitgerust om digitalisering effectief te implementeren. Dat moet en kan beter.

Educatieve technologie, de zogenaamde “Edtech”, is de laatste jaren sterk aan het opkomen. Digitale tools veranderen de manier van lesgeven en zelfs hoe het onderwijs georganiseerd wordt. Technologie mag daarbij niet het doel zijn, maar kan wel een waardevol instrument zijn om kennis en vaardigheden aan te leren. Het laat toe om meer op maat te werken van de individuele leerling, om te differentiëren, om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, om hen te laten samenwerken, om de leerstof te koppelen aan concrete toepassingen in de realiteit, enz. Technologie maakt het bovendien mogelijk om het traditionele onderwijs te overstijgen en sterker in te zetten op levenslang leren. De essentiële voorwaarde is dat dit kwalitatief gebeurt, vanuit een sterke visie en door bekwame leraren.

“Technologie kan een waardevol instrument zijn om kennis en vaardigheden aan te leren.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Voka doet in haar verkiezingsmemorandum heel wat voorstellen voor een toekomstgericht onderwijs: meer autonomie voor de schoolbesturen, met een beperkte rol voor de overheid, vakbonden, koepels en netten. Scholen moeten professionele sociale ondernemingen worden.

Hiervoor is het belangrijk dat de schoolbesturen versterkt worden en voldoende schaalgrootte, middelen en expertise hebben. Enkel zo kunnen ze bijvoorbeeld een gedragen ICT-visie uitwerken en doordachte keuzes maken. Een nieuw STEM-actieplan met meer focus op o.a. studiekeuzebegeleiding, technische en digitale infrastructuur, bijscholing van leerkrachten en een uitbreiding van het STEM-(vrijetijds) aanbod voor jonge leerlingen. Een nieuw financieringsmodel voor hoger onderwijs, met focus op studiesucces, rationalisatie, internationalisering, levenslang leren en excellent onderzoek. Focus op duaal leren, ook in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. En tot slot gelijke en betere kwaliteit voor iedereen: een centraal gestuurd eindexamen in het lager en secundair onderwijs. 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag