Skip to main content
 • Nieuws
 • De Wet Macron: Correct werknemers tewerkstellen in Frankrijk - Update 2018

De Wet Macron: Correct werknemers tewerkstellen in Frankrijk - Update 2018

 • 11/06/2018

De Wet Macron werd in augustus 2015 uitgevaardigd door de toenmalige Frans minister van Economie, Emmanuel Macron. Het doel? De Franse economie hervormen en dereguleren en tegelijk sociale dumping aanpakken. Nu de uitvoerende decreten worden uitgevaardigd, worden de gevolgen voor Belgische bedrijven almaar duidelijker. Toch zijn heel wat kmo’s nog niet op de hoogte van de regels.

Alle buitenlandse, i.e. Belgische, werkgevers die werknemers detacheren naar Frankrijk, moeten kunnen bewijzen dat ze voldoen aan de minimale verplichtingen in het Franse arbeidsrecht. Denk maar aan het uitbetalen van het wettelijke minimumloon, het nakomen van algemeen geldende verlof- en ziekteregelingen en het respecteren van de vijfendertigurenweek. Dat geldt zowel voor arbeiders als bedienden. Om dat te kunnen controleren is de werkgever verplicht om voor elke detachering een aantal zaken in orde te brengen:

 1. Aanstellen sociaal vertegenwoordiger op Frans grondgebied;
 2. Iedere detachering op voorhand aangeven via https://www.sipsi.travail.gouv.fr;
 3. Carte BTP voor alle werknemers in de bouw (definitie van activiteiten in de bouw verschilt wel met de Belgische definitie) voor ieder(e) werf/adres. Dit kost €10.80. Ook dit moet u op voorhand aanvragen en wordt naar de vertegenwoordiger in Frankrijk gestuurd;
 4. Voor de transportsector geldt een aparte regeling, waarbij een detacheringsattest bekomen kan worden die gedurende 6 maanden geldig is.

Voor werkgevers is het van uiterst belang om op de hoogte te zijn van deze verplichtingen want de boetes zijn aanzienlijk. Per werknemer en per inbreuk op één van bovenstaande punten wordt op vandaag een boete uitgeschreven van maar liefst 2000 euro. Dat kan al snel leiden tot een boete van tienduizenden euro‘s. (zie onder)

Voka West-Vlaanderen onderneemt actie

Sinds begin 2017 werkt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hard en met succes op dit dossier. Een in 2017 voorziene bijdrage van 40 euro per detachering werd mede onder druk van Voka West-Vlaanderen afgeschaft. Dit was een belangrijke overwinning, al zijn we ons bewust dat er nog verder getimmerd moet worden aan deze wet om het voor onze ondernemers praktisch mogelijk te maken om op dagelijkse basis werknemers in Frankrijk te werk te stellen.

Voka West-Vlaanderen pleit voor:

 1. Een uitzondering voorzien voor detacheringen van korte duur (net als in België);
 2. De Carte BTP net als voor de Franse werknemers voor een langere periode geldig maken, waarbij op verschillende werven kan worden gewerkt;
 3. De verplichting om een sociaal vertegenwoordiger aan te stellen, laten wegvallen voor grensarbeid;
 4. Eén Europese sociale inspectie met één webplatform voor de (gratis) aangifte van alle detacheringen binnen de EU.

Om de inbreuk van deze Franse wet met de basisprincipes van de Europese eenheidsmarkt aan te kaarten, had Voka West-Vlaanderen verschillende overlegmoment met minister van Werk Kris Peeters en Europees commissaris voor Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen. Ook Europees parlementslid Tom Vandekendelaere werd daarbij betrokken. Daarnaast staat Voka ook continu in contact met de Belgische ambassadeur in Parijs om de ontwikkelingen in Parijs te monitoren alsook om input te geven op de nieuwe wetgevende initatieven van het Franse kabinet van Werk.

Update

Op 27 april presenteerde Frans minister van Werk Pénicaud een nieuw wetsvoorstel m.b.t. het detacheren van werknemers op Frans grondgebied (i.e. de Wet Macron), genaamd ‘Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel’. Naast detacheringen heeft deze wet ook betrekking op andere domeinen van de Franse arbeidswetgeving zoals opleidingen, werkloosheidsverzekering, professionele gelijkheid tussen man en vrouw en de tewerkstelling van mensen met een handicap.

Deze wet ligt momenteel in het Assemblé Nationale ter discussie. Er wordt verwacht dat die in september van kracht wordt.

De nieuwe wet voorziet in een vereenvoudiging van de huidige procedures, waarbij er uitzonderingen zouden zijn voor specifieke activiteiten alsook activiteiten van korte duur (cfr. Belgische Limosa wetgeving). De details van deze uitzonderingen en een lijst van activiteiten die uitgesloten worden, zouden volgen in een uitvoerend decreet. Dit decreet moet niet behandeld worden in het Franse parlement. Mochten we hierover eerder details ontvangen uit Parijs dan laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Daarnaast voorziet deze nieuwe wet ook in de mogelijkheid voor een bilateraal akkoord voor de grensregio. Voka dringt er bij onze bevoegde minister, Kris Peeters, op aan om snel werk te maken van dit akkoord. Bedrijven die werkzaam zijn in de grensregio mogen contact met ons opnemen zodat we jullie concrete problemen kunnen doorgeven ter voorbereiding van deze onderhandelingen tussen België en Frankrijk.

Voorlopig blijft het weliswaar belangrijk dat alle buitenlandse bedrijven voor iedere detachering een aangifte indienen bij de sociale inspectie, alsook een sociaal vertegenwoordiger aanstellen en indien van toepassing een carte BTP of transport attestaanvragen.

Hoge boetes

Het wetsvoorstel van april 2018 voorziet ook in een verhoging van de boetes van 2000 euro naar 3000 euro per detachering. Wanneer de sociale inspectie binnen de twee jaar een herhaalde inbreuk vaststelt, worden de boetes verdubbeld tot 6000 euro per werknemer, per inbreuk. Omdat veel boetes in het verleden onbetaald bleven, zou de inspectie nu ook de bevoegdheid krijgen om de werken onmiddellijk op te schorten voor tenminste 2 maanden, tot de boete werkelijk betaald is.

Verschillende leden contacteerden ons omdat ze helaas een hoge boete kregen in Frankrijk en deze willen aanvechten. Indien uw bedrijf ook een boete kreeg van de Franse sociale inspectie laat het ons -in alle confidentialiteit- weten. Zo kunnen wij de situatie monitoren en bekijken welke acties genomen kunnen worden.

Heeft u concrete vragen of opmerkingen of wenst u op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen in dit dossier, stuur dan een mailtje naar Daphne Renier en u wordt toegevoegd aan de mailinglijst.

Extra info

• Officiële info: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32160

• Webplatform van de arbeidsinspectie voor aangiftes: https://www.sipsi.travail.gouv.fr

• Consulteer het nieuwe wetsvoorstel ‘Loi pour la liberté de choisir son avenir professionne’ via deze link (zie hoofdstuk III, artikel 49-52, pagina’s 87-89)

Artikel Ondernemers

Contactpersoon

Daphne Renier

Kennis & advies/Internationaal ondernemen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag