Skip to main content

De toekomst is aan de regio's

  • 19/10/2018

De toekomst is aan de regio's: het is een boutade die je in een Europese context wel eens vaker hoort, maar ook in Vlaanderen is er steeds meer aandacht voor lokale en regionale economische samenwerking. "Gesteund op een goed onderbouwde toekomstvisie, zorgen zo'n samenwerkingsverbanden voor meer innovatie en nieuwe kansen", klinkt het bij Sofie Vandelannoote, algemeen directeur van de Oost-Vlaamse intercommunale Veneco.

Sofie Vandelannoote
Sofie Vandelannoote ©Chak Lopez

Zowat iedereen is het er over eens: willen we hier binnen pakweg twintig jaar voldoende ruimte en kansen overhouden om kwalitatief te wonen, te leven en te werken, dan is er dringend nood aan minder versnippering en meer visie in het beleid. Op nationaal, maar net zo goed op regionaal en lokaal vlak. Tegelijk kan een betere gemeentelijke en regionale samenwerking helpen om in Vlaanderen tot een echt toekomstgericht ondernemingskader te komen. Die twee begrippen - visie en samenwerking - staan dan ook niet toevallig centraal in de nieuwe aanpak van de Oost-Vlaamse intercommunale Veneco. Vandaag goed voor 25 gemeenten, van Kruishoutem over Aalter tot Assenede, met daarbij ook een flink aantal gemeenten uit de Gentse rand zoals Melle, Destelbergen en Lochristi.

Sofie Vandelannoote staat vandaag twee jaar aan het roer bij Veneco."De nieuwste mandaatperiode is bij ons ingegaan eind 2016. In die nieuwe periode willen we vanuit Veneco sterker inzetten op thema's die de voorbije jaren aan belang hebben gewonnen. Daarbij denk ik onder meer aan inbreidingsprojecten, duurzame mobiliteit of de herbestemming en reconversie van oude sites. Een heel concreet en recent voorbeeld daarvan zijn enkele ouder militaire loodsen in Destelbergen, die we overgekocht hebben van de gemeente om er een kmo-zone van te maken."

Dat een intercommunale zich hierbij opwerpt als een stuwende regionale kracht, lijkt niet onlogisch, maar toch gebeurt het vandaag nog lang niet overal. Sofie Vandelannoote: "Als intercommunale zijn we uiteraard een verlengstuk van de aangesloten gemeenten, maar het is niet altijd zo eenvoudig om voor een groot regionaal project alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Vooral niet omdat er naast de gemeentebesturen vaak nog heel wat andere actoren betrokken partij zijn, van de Vlaamse Milieumaatschappij tot de provincie. Ik zie het dan ook als onze taak om een breedgedragen referentiekader te creëren voor grotere projecten die een impact hebben op een aantal gemeenten of zelfs de hele regio."

Bedrijventerreinen

"Er is de voorbije jaren, zowel op bedrijfsniveau als bij de gemeentebesturen, een bewustzijn gegroeid dat grote maatschappelijke thema's zoals duurzaam ondernemen, een milieubewuste aanpak of een weloverwogen mobiliteitsbeleid beter collectief kunnen worden aangepakt. Vanuit een gemeenschappelijke toekomstvisie, die uiteraard gedragen wordt door de gemeentebesturen in een welbepaalde regio. Neem de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Als intercommunale bieden wij die gronden aan tegen een prijs die iets lager ligt dan in de privésector, maar we doen dat niet zomaar. Bij elk nieuw project staat een sterk duurzame aanpak centraal. Bijvoorbeeld door op zo'n nieuw terrein collectief waterbuffering te voorzien, zodat de bedrijven dat zelf niet meer moeten doen. We zorgen ook voor groenbuffering, hebben oog voor het mobiliteitsaspect en verwachten van de bedrijven dat ze CO2-neutraal zijn. Of we onderzoeken of er muziek zit in de plaatsing van windturbines, wat dan kan leiden tot het ontstaan van een bedrijvencoöperatie die zelf in zijn energiebevoorrading voorziet. Als overkoepelende actor proberen we een aantal standaarden uit."

Samenwerking

Ook op andere domeinen is er sprake van meer samenwerking. "We zitten hier met een aantal kleinstedelijke centra waarin alle betrokken gemeenten er steeds meer belang bij hebben om zich op bepaalde wijze te profileren ten opzichte van een naburige stad zoals Gent. Sinds kort merken we overigens ook vanuit Gent een groeiende belangstelling om daarover met ons dialoog te gaan. Bijvoorbeeld omdat ook daar de mobiliteitsproblematiek een steeds prominentere plaats krijgt. Een stad als Gent plooide zich heel lang terug op zijn functie als stad. Vandaag botsen ze stilaan op de grenzen van hun eigen beleid. Tweeverdieners trekken massaal naar de rand, maar hun kinderen lopen wel school in de stad. Het hele mobiliteitsvraagstuk schreeuwt om overleg met de randgemeenten. Daar kan Veneco een brugfunctie vervullen. Tegen 2050 komen er in deze regio 100.000 mensen bij: waar gaan die wonen, waar gaan we hen laten werken? Hoe gaan zij zich verplaatsen, en hoe beperken we de ecologische impact van al die nieuwe activiteiten? Regio's zullen dus op tal van domeinen aan belang winnen. Ik ben er vast van overtuigd dat een breed gedragen toekomstvisie nieuwe economische activiteit kan aantrekken en voor heel wat innovatie kan zorgen."

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd