Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • De hoe, wat, waar en wanneer van ADR

De hoe, wat, waar en wanneer van ADR

  • 02/11/2022

Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). ADR staat voor ‘Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’.

De hoe, wat, waar en wanneer van ADR


 

Het ADR – dat ondertekend werd door meer dan 50 landen – kwam tot stand via de UNECE, de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Het omvat onder andere eisen over:

  • Criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen.
  • Vervoersvoorwaarden.
  • Eisen aan verpakkingen en tanks.
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Op zich heeft ADR geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het, via een Europese richtlijn, ook van toepassing op het grondgebied van EU-lidstaten.

Toepassing in België


Ook in ons land werd de ADR-regelgeving vrijwel ongewijzigd ingevoerd voor het binnenlands transport van gevaarlijke stoffen. Voor nationaal vervoer van bepaalde producten, zoals ontplofbare en radioactieve stoffen, blijven aparte reglementeringen van toepassing.

Indelingscriteria


Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen ingedeeld worden op basis van hun gevaarseigenschappen. Deze indeling vormt de basis voor de vervoersvoorwaarden. De criteria voor de ADR-indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). De criteria van het GHS worden niet alleen gebruikt voor vervoer, maar ook voor productie, opslag en gebruik.

Lijst gevaarlijke goederen


De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN-nummers, de indeling voor elk UN-nummer en bijbehorende vervoersvoorwaarden. Sommige stoffen hebben een eigen UN-nummer, terwijl andere enkel onder een verzamelnaam zijn ingedeeld. Een voorbeeld is ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)’.

Afwijkingen van wettelijke voorschriften


Zowel voor internationale als binnenlandse transporten kunnen, voor duidelijk omschreven gevallen, afwijkingen van de vervoersvoorschriften toegestaan worden.

  • Voor de internationale transporten zijn er de multilaterale akkoorden die door elk land waarlangs het transport passeert (ook in transit), ondertekend moeten zijn. De door België ondertekende multilaterale akkoorden mogen ook toegepast worden op binnenlands transport.
  • Voor binnenlandse transporten zijn er nationale afwijkingen die afgegeven kunnen worden door de bevoegde overheid. 

 Wil je jouw kennis over de ADR-regelgeving grondig updaten of bijschaven?
Schrijf dan zeker in op de Voka-opleiding ‘ADR-regelgeving voor bedienden’. Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van dit thema aan bod.

meer info en inschrijvingen

Contactpersoon

Amber Zentjens

Adviseur internationalisatie

Artikel uit publicatie