Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Dé hervorming die nauwelijks iets kost maar zoveel kan opleveren

Dé hervorming die nauwelijks iets kost maar zoveel kan opleveren

  • 04/05/2021

Onze overheden trachten ondernemingen traditioneel aan te trekken of te ondersteunen via fiscale incentives of subsidies. Maar er is een potentieel effectievere weg: vereenvoudig het leven voor ondernemers, in samenspraak met hen. Die piste legt trouwens geen druk op de al sterk rood kleurende begroting. Het Vlaamse relanceplan wil alvast de regeldruk aanpakken.

Het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' kondigt ook een operatie vermindering van de regeldruk aan. Voor de ganse samenleving is dat goed nieuws. Ondernemers verwachten hiervan meer tijd en ruimte om hun kerntaken - ondernemen, innoveren en werken aan duurzame economische groei - te kunnen vervullen. Een overheidsbreed programma voor betere regelgeving komt daarom best ook in samenspraak met diegenen die de regelgeving ondergaan tot stand. 

Tijdsintensief

Een voorbeeld. Een ondernemer met een eigen wagenpark betaalt voor zijn auto’s - gespreid over het jaar - voertuig per voertuig verkeersbelasting aan de Vlaamse belastingdienst. De aanslagbiljetten druppelen in de loop van het jaar binnen, afhankelijk van het moment in het jaar waarop ieder voertuig initieel in het verkeer werd gebracht. De individuele opvolging en administratieve afhandeling (betalingsverrichtingen) is tijdsintensief.

Een gebundelde belastingheffing voor het ganse wagenpark zou de efficiëntie van dit fiscale proces ten goede komen. Het gaat bovendien om relatief kleine bedragen in vergelijking met de bedragen voor de onroerende voorheffing of de vennootschapsbelasting die wel in één betaling worden verwerkt. 

'Gedoe'

Ondernemers stellen de nood an sich van regelgeving vaak niet principieel in vraag. Wat hen echter vaak irriteert is de tijd en het gedoe dat gepaard gaat met de interpretatie en naleving ervan. De overheid is over het algemeen sterk in het bedenken van regels en het verzamelen van informatie. Aan het begrijpelijk, eenduidig en gebruiksvriendelijk vorm geven schort het echter vaak. De administratiekosten die daaruit ontstaan fnuiken ondernemerschap.  

Regeldruk treft alle ondernemingen en burgers. Maar de zwaksten vaak het hardst. Kleine bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld geen compliance-afdeling veroorloven die hun bedrijfsvoering veilig door de regelgevingsstroom loodst. Dat kan ook negatieve economische gevolgen uitlokken. Zo werd de Mifid II -regelgeving ingevoerd in januari 2018 om Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. Kleinere ondernemingen moeten echter aan dezelfde voorwaarden voldoen als zeer grote. Het is een factor die een beursnotering voor kleinere ondernemingen minder aantrekkelijk maakt. 

Sneller groeien

Ondernemingsvriendelijkere regelgeving versterkt de economische groei misschien niet fundamenteel op de korte termijn. Conjuncturele factoren zoals de staat van de vastgoedmarkt of de sectorale samenstelling van een economie zijn op de korte termijn belangrijkere factoren in de verklaring van het economische wel en wee. Maar op de langere termijn - en dus structureel - maakt een bedrijfsvriendelijk regelgevend klimaat een positief verschil. Wereldwijd groeien landen die beter scoren in de enquêtes van de Wereldbank over 'de kost van het zaken doen' sneller. De graad van ondernemerschap ligt er ook hoger. 

België krijgt in de jongste editie van dit rapport (2020) op enkele punten een positieve beoordeling. De nalevingstijd bij het vervullen van exportformaliteiten blijkt goed mee te vallen (voor een zeer open economie als de onze is dat uiteraard essentieel). Het starten van een onderneming werd onlangs ook vergemakkelijkt door de afschaffing van de eis om een minimumkapitaal te storten. Toch doet onze 46e plaats op de globale ranking – van de West-Europese EU-lidstaten doen we enkel beter dan Italië, Luxemburg en Griekenland – nog veel ruimte voor verbetering vermoeden. 

Vlaams relanceplan

Verschillende landen ontwikkelden de voorbije tijd overheidsbrede programma’s om de regeldruk in te perken. Zelfs de Europese Commissie kondigde bij haar aantreden aan het 'one-in one-out'-principe te willen toepassen. Daarbij moet elk wetgevingsvoorstel dat nieuwe administratieve nalevingskosten creëert, gepaard gaan met een vermindering van gelijkwaardige aard op hetzelfde beleidsterrein.

Ook de Vlaamse overheid beklemtoont in haar relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' terecht een overheidsbreed programma ter vermindering van de administratieve verplichtingen. Tegen de zomer van 2021 zou dit moeten leiden tot een eerste pakket maatregelen. 

Structureel aanpakken

Werk maken van eenvoudigere en heldere regels, vlottere procedures, consistente regelgeving, vlot toegankelijke, actuele informatie over regelgeving op maat van de onderneming, rechtszekere en snelle feedback bieden op concrete toepassingsvragen... Het zijn kerntaken van elke overheid. Dit wordt niet bereikt door enkele punctuele quick wins (hoewel per onderneming één maal per jaar verkeersbelasting betalen voor de ganse voertuigenvloot wel wenselijk is).

Het vergt structurele proceshervormingen: aandacht voor het lastenluw karakter van regelgeving bij invoering van een nieuwe regel, de toepassing van het 'one-in one-out'-principe, jaarlijkse voortgangsrapportages over bereikte resultaten, actief betrekken van ondernemers en burgers bij de detectie van administratieve moeilijkheden, ... 

Onze overheden doen er nu meer dan ooit goed aan dit potentieel in samenspraak met burgers en ondernemers actief te ontwarren.  

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel