Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • De droogte voorbij: 3 werven voor ons waterbeleid

De droogte voorbij: 3 werven voor ons waterbeleid

  • 29/06/2021

Hoewel er in Vlaanderen voldoende neerslag valt, worden we toch geconfronteerd met steeds terugkerende droogteperiodes. Als we in Vlaanderen droogteperiodes willen voorkomen, is er nood aan een structurele aanpak. We zien 3 grote werven.

Bedrijven hebben in de afgelopen jaren al inspanningen geleverd om hun waterverbruik te doen dalen. De terugkerende droogteperiodes hebben bedrijven ook bewuster gemaakt van de nood aan een eigen waterbevoorradingszekerheid. Bedrijven zullen dus verder blijven inzetten op circulair watergebruik. Toch zien we nog te vaak dat bedrijven weerhouden worden om waterbesparende maatregelen uit te voeren. 

We zien nog te vaak dat bedrijven weerhouden worden om waterbesparende maatregelen uit te voeren

Katelijne Haspeslagh, Adviseur Milieu & Klimaat

Er is niet één echt knelpunt dat bedrijven tegenhoudt, maar het is een combinatie van verschillende knelpunten en ze zijn steeds afhankelijk van het type bedrijf. We moeten dus inzetten op meerdere werven tegelijkertijd waarbij er steeds aandacht blijft zijn voor de eigenheid van het bedrijf.

Voka ziet drie werven:

Werf 1: Zet in op een holistisch beleid 

De initiatieven de ‘Blue Deal’ en ‘Vlaanderen Circulair’ met de werkagenda ‘Waterkringlopen’ zijn een eerste stap in de goede richting. De concrete acties zijn een deel van de oplossing maar we mogen niet vergeten te kijken naar andere beleidsdomeinen zoals milieu, klimaat, energie, mobiliteit, voeding en ruimtelijke planning.

De integrale aanpak is van wezenlijk belang om maximaal verbanden te leggen tussen al deze beleidsdomeinen, maar ook om de negatieve effecten van een maatregel op een ander beleidsdomein te vermijden.

We hebben daarom nood aan een holistisch beleid met een duidelijke strategie die zich vertaalt in een rechtvaardig en duidelijk vergunningenbeleid, een stabiel prijzenbeleid en een goede afstemming met de klimaattransitie 

Werf 2: Maak werk van een onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieagenda

Het beleid erkent dat er nu nog geen agenda is en dat hier werk van gemaakt moet worden. Vanuit de Blue Deal wordt er wel al geïnvesteerd in verschillende projecten zoals demonstratieprojecten, onderzoekscentra, financiële ondersteuning, … wat positief is, maar dit mogen geen eenmalige investeringen zijn.

We moeten permanent blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, waarbij we maximaal de afstemming maken met de te maken investeringen in het kader van de klimaattransitie. Digitalisering, centralisatie, inzichtelijkheid en toegankelijkheid naar alle bedrijven toe zijn hierbij sleutelwoorden.  

Werf 3: Stimuleer samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, gemeentes en particulieren

Er is nog enorm veel potentieel om meer water te hergebruiken dankzij samenwerkingsverbanden. Door het gebruik van afvalwater als grondstof kan er bespaard worden op de primaire waterbron. Samenwerkingsverbanden kunnen ook op grotere schaal opgezet worden.

Op (nieuwe) bedrijventerreinen of wijken moet er maximaal rekening gehouden worden met de opvang, het hergebruik en de infiltratie van regenwater. Naar de toekomst toe moeten ook de mogelijkheden bekeken worden voor bedrijven die een overschot hebben aan water van drinkwaterkwaliteit en die dit water willen injecteren in het drinkwaternet. 

Dit alles zal leiden tot een rechtszekere omgeving waarin bedrijven verder kunnen blijven inzetten op circulair watergebruik en zo bijdragen aan de structurele aanpak van de droogteproblematiek. De innovatie zal leiden tot een meer duurzame economie.

Tot slot zullen we op die manier voorkomen dat we het afwegingskader droogte als laatste redmiddel moeten inzetten, en kunnen we zo (mogelijke) schade aan onze economie voorkomen. 
_______________________________________________________________________

Lees meer in onze Voka Paper 'De droogte voorbij' en ontdek ook onze online special rond milieu en water vol boeiende business cases en nog veel meer.

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce