Skip to main content
  • Nieuws
  • De 5 grote uitdagingen voor de komende legislatuur

De 5 grote uitdagingen voor de komende legislatuur

  • 03/06/2019

De teerling is geworpen, de kiezer heeft beslist. En nu hebben de politici het laatste woord met de vorming van de regeringen. Ongeacht wie er uiteindelijk met wie in welke regering stapt, de grote uitdagingen voor de volgende vijf jaar liggen sowieso al klaar. Zeker op economisch vlak zijn die vrij duidelijk. Geen enkele regeringspartij zal de komende jaren de volgende vijf grote uitdagingen kunnen negeren.

1. VEEL MEER MENSEN AAN HET WERK

De regering-Michel legde de klemtoon op 'jobs, jobs, jobs', maar meer mensen aan het werk moUitdaginget ook de komende jaren de absolute prioriteit blijven. In België zijn nog altijd te weinig mensen aan het werk. Van alle 20- tot 64-jarigen in België werkt vandaag 70,5%. In Zweden en Zwitserland is dat 80% en meer. Veel van de hindernissen waarmee we geconfronteerd worden, zoals de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, de wankele overheidsfinanciën, de onwaarschijnlijk zware belastingdruk op arbeid en de onaanvaardbaar hoge armoedecijfers vinden hun wortels in het feit dat er te weinig mensen werken. In essentie probeert België een welvaartsstaat van hetzelfde niveau als Zweden te onderhouden, maar dan wel met zeshonderdduizend tot bijna één miljoen (in een breder leeftijdsperspectief) werkenden minder.

Meer mensen aan het werk moet via een uitgebreide reeks van maatregelen. De focus moet daarbij liggen op een groter financieel verschil tussen werken en niet werken, opleiding en levenslang leren, een mentaliteit dat iedereen die kan bijdragen ook effectief moet bijdragen en meer flexibiliteit zowel voor werknemers als werkgevers. Dat vereist hervormingen van de belastingen op arbeid, van het uitkeringsstelsel, uitgebreidere mogelijkheden van kinderopvang, meer investeringen in levenslang leren, een centrale arbeidsmarktregisseur die zich richt op het activeren van alle groepen van inactieven, ...

2. HOUDBARE PENSIOENEN

Van de geplande pensioenhervorming van de vorige regering kwam uiteindelijk niets in huis. Pensioenen zijn nochtans een thema waarover veel mensen zich zorgen maken. Door de veroudering van de bevolking komen er de komende decennia netto meer dan een miljoen gepensioneerden bij. In de volgende legislatuur zullen de jaarlijkse overheidsuitgaven voor pensioenen met een dikke 4 miljard toenemen. Tegen 2040 klimt die extra factuur naar bijna 11 miljard. De uitwerking van een globaal pensioenplan waarbij zekerheid gecombineerd wordt met betaalbaarheid op lange termijn dringt zich dan ook op.

Dat pensioenplan moet meteen ook gekoppeld worden aan een eindeloopbaanbeleid dat gericht is op mensen langer aan het werk te houden. Dat impliceert inderdaad een hogere pensioenleeftijd, maar ook het nog verder inperken van de vervroegde uittredingsmogelijkheden, levenslang leren en een aangepaste loondynamiek. Daarnaast moeten de pensioenen nauwer gelinkt zijn aan de loopbaanduur en moeten de grote discrepanties in de pensioenbedragen tussen de verschillende statuten afgebouwd worden. 

3. MOBILITEIT VLOTTER TREKKEN

De toenemende filedruk zorgt voor meer en meeruitdagingen komende legislatuur economische schade en hypothekeert een van de troeven van onze economie, met name de centrale ligging binnen de Europese markt. Om de files aan te pakken, is een inhaalbeweging op het vlak van overheidsinvesteringen in infrastructuur belangrijk, vooral om de bestaande knelpunten weg te werken. De kern van elke mobiliteitsstrategie ligt evenwel in een correctere prijszetting voor de verschillende transportmogelijkheden. Voor het wegverkeer impliceert dat een slimme kilometerheffing, waarbij de heffing varieert in functie van plaats en tijd. Dat is veel relevanter voor de aanpak van de files dan meer geld voor openbaar vervoer. In België wordt al veel geïnvesteerd in openbaar vervoer in vergelijking met andere landen, terwijl de kwaliteit eerder middelmatig is. Dat betekent dat binnen het openbaar vervoer efficiënter moet worden omgesprongen met de bestaande middelen, veeleer dan ingezet worden op nog meer middelen.

4. OMGAAN MET TECHNOLOGISCHE VERANDERING

Er is ondertussen al een tijdje een technologisch revolutie aan de gang die onze arbeidsmarkt, onze economie en onze hele samenleving raakt. Die revolutie houdt uitdagingen in, maar evengoed opportuniteiten. Om die laatste te kunnen grijpen, zijn wel een zekere flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist. In het verleden is België op dat vlak geen topland gebleken, veel van onze structuren zijn vooral gericht op het behoud van het status quo. Om beter te kunnen omgaan met de veranderingen die op ons afkomen, zijn concrete inspanningen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt en op het vlak van het ondernemerschap. Ons onderwijs blijft te weinig toekomstgericht, met onder meer opmerkelijk weinig studenten die kiezen voor richtingen als wiskunde, wetenschappen of ICT. Daarnaast is onze arbeidsmarkt te weinig flexibel om nieuwe vormen van werken mogelijk te maken of om de overstap naar nieuwe activiteiten te faciliteren. Dat soort flexibiliteit zal nochtans essentieel zijn om het groeipotentieel van de economie op te krikken.

5. KLIMAATUITDAGING AANPAKKEN

De volgende regeringen zullen ook werk moeten maken van een brede aanpak van de klimaatuitdagingen. Tot nog toe lag de focus daarbij vooral op de industrie, maar ook in de landbouw, de transport, de elektriciteitsvoorziening en het gebouwenpark zullen extra inspanningen nodig zijn. Zo zijn onze woningen vandaag even slecht geïsoleerd als de woningen in Spanje en Italië. Om aan de normen voor 2050 te voldoen, moet 97% van ons gebouwenpark gerenoveerd worden. Ook in de landbouw en het transport moeten de grote inspanningen nog starten. Om ook op langere termijn oplossingen uit te werken voor de klimaatuitdaging moet vooral ingezet worden op meer innovatie. Daarvoor moeten de juiste stimulansen opgezet worden om zowel ondernemingen als individuen te motiveren om nieuwe antwoorden voor het klimaatvraagstuk te vinden. 

"Om aan de normen voor 2050 te voldoen, moet 97% van ons gebouwenpark gerenoveerd worden."

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant