Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • “Data gebruiken om de kwaliteit verder te verhogen”

“Data gebruiken om de kwaliteit verder te verhogen”

 • 03/10/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekte u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. Ook na het congres geven nog enkele toekomstdenkers hun visie op welzijn en zorg. Deze week aan het woord: Jo De Cock.
 

Het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, speelt een belangrijke sleutelrol in de sociale zekerheid. Administrateur-generaal Jo De Cock kon dan ook niet ontbreken in deze interviewreeks met ‘toekomstdenkers’, naar aanleiding van het congres van Voka Health Community.
 

Jo De Cock

“Ons leidmotief bestaat erin om betaalbare, kwalitatieve zorg die toegankelijk is voor iedereen te helpen realiseren met oog voor noodzakelijke aanpassingen en het integreren van innovaties met toegevoegde waarde.”

Jo De Cock

Het RIZIV staat in voor het organisatorisch en financieel beheer van de verzekering geneeskundige zorgen, voor de voorbereiding en uitwerking van de reglementering, voor het formuleren van voorstellen voor de terugbetaling van geneesmiddelen en medische technologieën en voor de werking en de financiering van ziekenhuizen (samen met de FOD Volksgezondheid). Daarnaast is het ook bevoegd voor de sector uitkeringen, voor de uitvoering van controle van de ziekenfondsen (samen met controledienst ziekenfondsen) en voor de evaluatie en controle van zorgverleners. “Als multidisciplinaire organisatie, met een mix van medewerkers met een zorgkundige achtergrond, wetenschappers, financiële deskundigen, juristen… zijn we een organisatie die een belangrijke draaischijf vormt van de gezondheidszorg. Het leidmotief voor onze 1.146 medewerkers is bij te dragen tot een betaalbare, kwalitatieve zorg die toegankelijk is voor iedereen en rekening houdt met de toekomstige uitdaging en opportuniteiten”, vertelt Jo De Cock.

Meerwaarde creëren, dat doet het RIZIV door op basis van zijn duidelijke wettelijke opdracht, binnen vastgestelde groeinormen en in overleg met de betrokken actoren, de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg gestalte te geven. De Cock verwijst bijvoorbeeld naar de evoluties op het vlak van complexe kankerzorg, met het model van clustering en concentratie, dat naar eigen zeggen alleen maar kan leiden tot een meer optimale kwaliteit met betere resultaten. “We zorgen er daarnaast voor dat in de zorg ook de nodige aandacht gaat naar de zorgverleners en dat op dat vlak een manpower-beleid wordt gevoerd dat aansluit aan de behoeften van de patiënten. En uiteraard zetten we ook in op innovatie. We houden de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. Denk maar aan nieuwe therapieën, nieuwe zorgmodellen, de digitalisering en telegeneeskunde en doorbraken op het vlak van de genetica. Op dat vlak moeten we ook op zoek gaan naar aangepaste financieringsmodellen.”

Tweesporenbeleid vermijden
De nieuwe uitdagingen en mogelijkheden die zich aankondigen zouden kunnen leiden tot een tweesporenbeleid, en dat wil het RIZIV vermijden. “We moeten die wetenschappelijke opportuniteiten aan boord halen en inzetten op goede samenwerking met alle stakeholders en betrokkenen. We moeten ook oog hebben voor het terugdringen van ongelijkheden en wegwerken van blind spots. Een goed voorbeeld daarvan is de geestelijke gezondheidszorg.
Een grote uitdaging voor de toekomst is volgens De Cock de aanpassing van de financieringsmechanismen, “die moeten we tegen het licht houden”, de afstemming van financiële middelen op de behoeftes van patiënten (daarvoor lanceert het RIZIV een groot project rond de herziening van de nomenclatuur) en het verhogen van kwaliteit via audits op basis van internationale standaarden én op basis van kwaliteitsevaluatie door de patiënten.
Een goed gebruik van data zal daarbij essentieel zijn, stelt De Cock. “De exploitatie van die schat aan gegevens kan alleen maar bijdragen tot een verbetering van de zorg en grotere transparantie. We moeten bijvoorbeeld nagaan welke gezondheidswinsten dure geneesmiddelen opleveren in de praktijk. En ook de patiënten moeten betere toegang hebben tot hun gegevens, bijvoorbeeld via de personal health viewer.

Tienpuntenplan van het RIZIV
Jo De Cock stelt als afsluiter van het gesprek nog een agenda met een tienpuntenplan voor waarop het RIZIV moet inzetten en waarvan we hieronder de samenvatting weergeven.

 1. Budgettair: een kader gebaseerd op een meerjaren-approach, met aandacht voor blind spots zoals de geestelijke gezondheidszorg. 
 2. Innovatie: innovatie mogelijk maken in het systeem, zowel organisatorisch als op het vlak van financiering, met een inbedding van nieuwe mogelijkheden zoals telegeneeskunde en genoomanalsye.
 3. Organisatie: inzetten op geïntegreerde zorg, substitutie, samenwerking in netwerken en nieuwe organisatievormen.
 4. Kwaliteit: via registratie en duidelijke standaarden verbeterpunten identificeren, een modernisering van het accrediteringssysteem tot stand brengen.
 5. Financiering: structurele hervorming van de nomenclatuur, aangepaste incentives voor gebundelde zorg, ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg.
 6. Data: een politiek van open data waar mogelijk, het puren van kennis uit de rijke info ter verbetering van de zorg.
 7. Betaalbaarheid: supplementen in zowel de ambulante als de ziekenhuissector aanpakken, conventiesysteem bekijken en er aandacht voor hebben dat we niet in silo’s vervallen.
 8. Digitalisering: digital health, e-health, zowel op vlak van verstrekken van zorg als administratieve omkadering.
 9. People: zorgen dat we juiste beleid voeren zodat personeelstekorten teruggedrongen kunnen worden, met afstemming met de onderwijssector.
 10. ‘We care together’-principe: het uiteindelijke objectief bestaat erin om voor solidariteit te zorgen, vermijden dat we naar een mechanisme evolueren dat loutere medicalisering en individualisering tot stand brengt.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce