Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Coronapandemie en sociale verkiezingen

Coronapandemie en sociale verkiezingen

 • 20/08/2020

Opschorting van de verkiezingsprocedure

De procedure sociale verkiezingen bestaat uit een opeenvolging van acties die (meestal uiterlijk) moeten uitgevoerd worden op een welbepaalde datum. Sleutelmomenten in de procedure zijn de zgn. data X en Y. Y is de dag van de sociale verkiezingen en ligt normaal exact 90 dagen na X. X is de datum waarop het bericht wordt aangeplakt dat de dag van de sociale verkiezingen aankondigt.

De sociale verkiezingen zouden in 2020 normaal plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020. Ten gevolge van de uitbraak van de coronapandemie werd de procedure opgeschort na X+35 (termijn indiening kandidatenlijsten).

Een K.B. dat werd genomen na advies van de sociale partners in de NAR bepaalt dat de verkiezingen zullen doorgaan tussen 16 en 29 november 2020.

Hoe wordt de nieuwe verkiezingsdatum en procedurekalender bepaald?

 • In principe automatisch

De uitgestelde verkiezingsdatum wordt in principe automatisch bepaald op hetzelfde ogenblik binnen de verkiezingsperiode.*

Bv. indien de oorspronkelijke dag Y op de eerste woensdag (13 mei 2020) viel, zal de uitgestelde dag Y ook op de eerste woensdag (18 november 2020) vallen.

Bv. Indien de oorspronkelijke dagen Y op 18 en 20 mei 2020 (maandag en woensdag van de tweede week) vielen, zullen de uitgestelde dagen Y op 23 en 25 november 2020 (maandag en woensdag van de tweede week) vallen.

 • Mogelijkheid om een andere datum te bepalen

Indien de toepassing van bovenvermelde regel ertoe leidt dat de verkiezingsdag valt op een datum die u minder schikt, kan men hiervan afwijken. Om dit te kunnen doen, moet u over het akkoord beschikken van de bestaande overlegorganen (OR/CPBW) volgens de regels rond besluitvorming die bepaald werden in het huishoudelijk reglement. Indien er nog geen overlegorganen in de onderneming zijn, kan de werkgever een alternatieve datum voorstellen.

 • Mogelijkheid om ook een andere uurregeling te bepalen

De datum en de uurregeling van de verkiezingen werden bepaald in het bericht X.

Men heeft ingezien dat het omwille van de hygiënemaatregelen die genomen werden in het kader van de coronapandemie, en die ook moeten gehandhaafd worden op dag Y,  nuttig kan zijn om een ruimere tijdspanne te voorzien voor de kiesverrichtingen op dag Y. Men kan dus ook in overleg en mits akkoord van de bestaande overlegorganen, of bij ontstentenis op aangeven van de werkgever, wijzigingen aanbrengen aan de uurregeling op de verkiezingsdag.

 • Nieuwe procedurekalender

De opgeschorte verkiezingsprocedure wordt in elke onderneming hernomen op de 54ste dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. In concreto betreft dit de zgn. nieuwe dag X+36.

Aangezien de uitgestelde verkiezingsperiode loopt vanaf 16 november 2020, zal deze nieuwe dag X+36 in het algemeen ten vroegste plaats kunnen hebben vanaf 23 september 2020.

U kunt hier een nieuwe procedurekalender van de FOD WASO vinden!

Te ondernemen acties: wijzigend bericht X (uiterlijk aan te plakken op X+29)

Aangezien het mogelijk is om af te wijken van de verkiezingsdatum en van de uurregeling kan u tijdens de periode van opschorting van de kiesverrichtingen hierover geldig vergaderingen met uw OR of uw CPBW.

U dient in ieder geval uiterlijk op X+29 een bericht aan te plakken als wijziging bij het bericht X, waarin u:

 • de nieuwe procedurekalender
 • een eventuele afwijkende verkiezingsdatum
 • een eventuele afwijkende uurregeling bekend maakt.

De aanplakking moet gebeuren door hetzelfde orgaan (OR of CPBW) of bij ontstentenis de werkgever die het initiatief nam om het bericht X aan te plakken. Dit bericht moet verplicht zijn opgesteld volgens het modelformulier van de FOD WASO: Bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting.

Nieuwe mogelijkheid om te beslissen tot elektronisch stemmen

In de “normale procedure” sociale verkiezingen kan men beslissen, na akkoord van de bestaande overlegorganen of, bij ontstentenis van de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging, om niet op papier te stemmen maar om de stembusgang elektronisch te laten verlopen. Deze beslissing moet het voorwerp uitmaken van bericht X, dat in het voorjaar van 2020 moest worden aangeplakt.

Men heeft oor gehad naar de nieuwe realiteit waarbij ondernemingen, die initieel niet beslist hadden om elektronisch te stemmen, dit nu toch (ten gevolge van de coronapandemie) liever elektronisch willen organiseren.

Een onderneming kan dus alsnog beslissen om over te gaan tot elektronisch stemmen (al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost). Dit moet niet worden overeengekomen met de bestaande overlegorganen, maar is een beslissing van de werkgever in akkoord met de representatieve werknemersorganisaties of organisaties van kaderleden die kandidaten hebben voorgedragen. De beslissing dient uiterlijk tegen de nieuw bepaalde dag X+56 te worden genomen.

Indien deze beslissing wordt genomen, moet de OR of het CPBW of de werkgever onmiddellijk een rechtzetting aanplakken omtrent het punt elektronisch stemmen in het bericht van dag X en dit ook opnieuw overmaken aan de vakorganisaties en de FOD (via upload op de webapplicatie of verzending via de post).

Bijzondere aandacht voor de nieuwe verdoken beschermingsperiode

Bij de uitbraak van de coronapandemie zijn we in de verkiezingskalender dus gestrand op X+35. Dit was de uiterlijke datum voor de indiening van de kandidatenlijsten door de representatieve werknemersorganisaties of organisaties van kaderleden. Op die dag stopt dus de verdoken beschermingsperiode (die liep vanaf X-30) voor de kandidaten die op de lijsten staan.

Belangrijk om niet uit het oog te verliezen is dat er 36 dagen vóór de nieuwe X+36 (dus ten vroegste op 18.08.2020) een nieuwe verdoken beschermingsperiode begint in het kader van de eventuele vervanging van de kandidaten die op de lijst staan. De kandidatenlijsten worden immers pas definitief op X+76 (2/11 tot 15/11). Tot die datum kunnen kandidaten in een beperkt aantal gevallen vervangen worden:

De vijf limitatieve gevallen waarbij er een vervanging mogelijk is, zijn de volgende:

 • de intrekking van de eerdere kandidatuur;
 • wanneer een kandidaat zelf ontslag neemt uit de onderneming;
 • overlijden van een kandidaat;
 • ontslagneming van een kandidaat uit de organisatie die hem voorgedragen heeft;
 • wijziging van categorie (bv. arbeider wordt bediende).

Deze nieuwe kandidaten zijn dan evengoed beschermd tegen ontslag.

Gezien de mogelijke grote financiële implicaties voor u, als werkgever, raden we u aan om voorzichtig te zijn met ontslagen in deze periode.

 

Op vrijdag 18 september (van 8.45 tot 12.30 uur) organiseren we ook het Seminarie: Omgaan met sociale partners.

Alle info daarover kunt u hier vinden.


*Andere regels voor ondernemingen waar de verkiezingsprocedure vertraging opliep door een betwisting of een laattijdige opstart.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag