Skip to main content
 • Nieuws
 • Coronacrisis - Overzicht steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen

Coronacrisis - Overzicht steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen

 • 19/03/2020

Hieronder kunt u een overzicht vinden van alle (t.e.m. 19/03/20), zowel door de Federale, als Vlaamse regering besliste corona-steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen.

Federale maatregelen

1. Tijdelijke werkloosheid

Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie volledig stil omdat leveringen uitblijven? Is uw onderneming getroffen door de volledige sluiting, afgekondigd door de overheid ? Moet één van uw medewerkers volgens de behandelende arts of bedrijfsarts thuis blijven om besmetting te vermijden, zonder dat zij/hij zelf ziek is? Heeft één van uw werknemers geen enkel ander alternatief dan zelf thuis te blijven om voor de opvang van de kinderen in te staan? In al deze gevallen kunt u tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020 (of voor zolang de maatregelen inzake social distancing opgelegd door het M.B. van 18.03 van kracht zijn – i.e. 05/04/2019 of verlengd worden).

Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten, omzet, bestellingen, reservaties,… zijn? Dan kunt u eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA.

Hoe aanvragen?

 • voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden
 • voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:
  • Uw bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doet u een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’
  • U heeft nog geen erkenning: u dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden. (De procedure kunt u hier vinden.

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - zowel om economische redenen als om overmacht - worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie.

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Kampt uw bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kunt u voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

4. Betalingsplan BTW, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting

Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen. Zo kunt u tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en u wordt ook vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. U moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw.

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Automatisch betalingsuitstel en indieningsuitstel

Naast de hoger vermelde steunmaatregelen, besliste de FOD Financiën ook om automatisch betalingsuitstel en indieningsuitstel toe te kennen:

 • De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.
  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.
 • Automatisch uitstel voor indienen van BTW-aangiften, IC-listings en klantenlistings
  Periodieke aangiften
  • Aangifte februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
  • Aangifte maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
  • Aangifte 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
   Jaarlijkse klantenlisting
  • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
 • Automatisch uitstel voor de aangiften in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.
  Voor inkohieringen vanaf 12 maart 2020 wordt bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten een extra termijn van 2 maanden toegekend.

5. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

6. Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Deze aanvraag moet gebeuren:

 • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
 • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

7. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht. De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. Deze voorwaarde van minimum onderbreking geldt niet voor bedrijven die getroffen zijn door een lockdown maatregel opgelegd door de federale overheid. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

8. Flexibiliteit bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Vlaamse maatregelen

1. Uitbreiding waarborgregeling

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de PMV waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Bedrijven kunnen tot 75 procent van hun verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 i.p.v. 3 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Ook de premie voor de crisiswaarborg is lager: die bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,5%.

2. Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse regering in een premie voor alle ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Ondernemers krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, een vergoeding van 160 euro per dag.

3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

4. Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven pas vanaf september uit te sturen i.p.v. vanaf mei. Zo krijgen de bedrijven tot eind november de tijd om die bedragen te betalen.

Voor meer info over deze steunmaatregelen of andere vragen omtrent het coronavirus kunnen ondernemingen steeds terecht bij onze hulplijn vraaghet@voka.be of telefonisch via 056 23 50 51.
Raadpleeg ook de corona-pagina’s op onze website voka.be/west-vlaanderen
 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag