Skip to main content
  • Nieuws
  • CO2-taks mag geen excuus zijn voor nieuwe belastingen

CO2-taks mag geen excuus zijn voor nieuwe belastingen

  • 03/07/2018

In de pers wordt gedebatteerd over een koolstofprijs of CO2-taks. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, is tevreden dat het debat hierover nu gevoerd wordt. In de komende jaren moet de consumptie van vervuilende brandstoffen en CO2-intensieve producten flink worden afgebouwd. Toch kan er volgens Voka pas sprake zijn van een CO2-taks indien er 4 voorwaarden zijn vervuld. "Een nieuwe taks mag onder geen beding een excuus zijn om extra belastingen te innen", aldus Hans Maertens.

Willen we in de komende jaren de kFabriek met CO2 uitstootlimaatdoelstellingen halen en onze uitstoot verminderen, dan is het essentieel dat we vandaag het debat voeren en de nodige ingrepen doen. In dat opzicht vindt Voka het positief dat er vandaag gedebatteerd wordt over de mogelijke invoering van een CO2-taks. Een dergelijke taks kan voor Voka enkel ingevoerd worden indien 4 belangrijke voorwaarden worden gerespecteerd worden. "Als men de uitstoot van CO2 echt wil terugdringen, en niet gewoon extra belastingen wil invoeren, dan moeten we gaan voor een taks-shift, geen taks-lift", aldus Hans Maertens.

4 BELANGRIJKE VOORWAARDEN

  1. Alternatieven moeten beschikbaar zijn en dit tegen een redelijke prijs. Bijvoorbeeld op het vlak van transport: zijn er andere motoren beschikbaar? Is er voldoende openbaar vervoer? De consument en de ondernemer moeten de nodige alternatieven hebben.
  2. Een CO2-taks wordt best Europees ingevoerd. De invoering van een CO2-taks mag geen competitief nadeel opleveren voor België. Het klimaat is immers een globale uitdaging. Indien wij dit alleen invoeren, dan wordt het klimaatprobleem niet ten gronde aangepakt, terwijl we het dan wel moeilijk maken voor onze bedrijven om te concurreren met het buitenland.
  3. De opbrengsten van een CO2-taks moeten integraal geherinvesteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld in de verlaging van de loonlasten, investeringen in energiebesparingen, ...
  4. Er moet duidelijkheid komen over de concrete invulling van een dergelijke taks. Vooral technisch zijn er nog veel vraagtekens. Zo bestaat er eigenlijk al een CO2-taks op fossiele brandstoffen, nl. de accijnzen. Bijgevolg moeten die herzien worden als men een CO2-taks zou invoeren op die brandstoffen. Daarnaast is meer onderzoek nodig hoe producten die vandaag gemaakt worden op basis van fossiele brandstoffen, morgen zouden kunnen vervangen worden door evenwaardige alternatieven. Tenslotte moeten ondernemingen, die vandaag al maximaal en vrijwillig investeren in energiebesparing via de energiebeleidsovereenkomsten vrijgesteld worden van bijkomende heffingen.

Voka is bereid om mee de discussie over deze belangrijke uitdagingen aan te gaan. "De klimaatproblematiek is één van de fundamentele uitdagingen voor onze generatie. We moeten het debat voeren en concrete oplossingen voorstellen", aldus Hans Maertens. "De vormgeving van een klimaatbeleid gebaseerd op een CO2-taks moet nu grondig uitgewerkt worden, zodat ze later productief en zinvol kan ingevoerd worden."

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 14 99

Contactpersoon

IMU Multiburo
Imu Salesforce