Skip to main content

Burgerinspraak wordt beter geregeld

  • 08/12/2017

De Vlaamse regering heeft vandaag een decreet bekrachtigd met tal van wijzigingen aan verschillende decreten die onze plannings- en vergunningsprocedures regelen. Zo worden burgers voortaan verplicht om bij de start van een vergunningsprocedure meteen hun bezwaren op tafel te leggen. Enkel diegenen die tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar indienden, krijgen het recht om nadien beroep aan te tekenen. Voka is tevreden dat dankzij deze beslissing eindelijk meer rechtszekerheid en duidelijkheid komt voor nieuwe projecten.

Inspiratie voor dit voorstel werd gehaald in Nederland. Onze noorderburen hebben al enkele jaren in hun regelgeving voorzien dat burgers geresponsabiliseerd worden. In Vlaanderen was dit tot op vandaag niet het geval. Dit zorgt bij grote projecten voor grote vertraging en onzekerheid. De afgelopen jaren hebben we tal van voorbeelden gezien waar het investeerders enorm moeilijk wordt gemaakt om nog projecten te realiseren.

Voka vindt het niet meer dan logisch dat burgers op hun Vergunningsprocedureverantwoordelijkheden gewezen worden. We hebben de jongste jaren onze mond vol van principes als vooroverleg en participatieve procesvoering. Initiatiefnemers en overheid worden aangespoord en soms verplicht om bij aanvang van een procedure zoveel mogelijk in te zetten op overleg. De bedoeling daarvan is dat een initiatiefnemer van bij de start zicht krijgt op mogelijke problemen en eventueel zijn project kan bijstellen op basis van andere inzichten. Helaas zien we vaak dat omwonenden afwachten en tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar indienen en pas na het afgeven van een vergunning actie ondernemen door in beroep te gaan. Dat werkt uiteraard vertragend, vermits de overheid dan geen beslissing kan nemen op basis van een volledig dossier.

“Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Behoorlijk burgerschap veronderstelt dat argumenten in een vroeg stadium van de procedure naar voren worden gebracht zodat initiatiefnemers en vergunningsverleners daar maximaal rekening mee kunnen houden en procedures niet nodeloos vertraagd worden.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant