Skip to main content
  • Nieuws
  • Burger wordt geresponsabiliseerd in het vergunningsproces

Burger wordt geresponsabiliseerd in het vergunningsproces

  • 24/03/2017

Vandaag keurde de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet goed waarmee verschillende decreten inzake ruimtelijke ordening aangepast worden. Dat voorstel gaat nu richting Vlaams Parlement voor bespreking en goedkeuring.

Het ontwerp voorziet onder meer in een modernisering van ons planningssysteem. Daarmee moet de weg geëffend worden om over te schakelen van onze oude structuurplannen naar beleidsplannen. Hiermee wordt dus de decretale basis gelegd om ons Ruimtelijk Structuur Vlaanderen te vervangen door het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
 
Andere wijzigingen die in het oog springen, is de responsabilisering van de burger en de overheid tijdens het vergunningsproces. Zo wil de Vlaamse regering de vergunningverlenende overheden aanzetten om steeds hun beslissingstermijnen te respecteren. Er wordt daarom een sanctiesysteem voor overheden voorzien die beslissingstermijnen overschrijden. Afhankelijk er nog een beroep mogelijk is, wordt een eenmalige vergoeding dan wel een dwangsom opgelegd. De boete kan oplopen tot 5.000 euro, terwijl de dwangsom 500 € per dag kan bedragen.
 
Maar ook de burger wordt in dit voorstel op zijn plichten gewezen. Personen die geen bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek worden geacht te verzaken aan hun beroepsmogelijkheid. De rechtszekerheid kan daardoor in hoofde van de initiatiefnemer alleen maar vergroten.  Voka juicht deze initiatieven dan ook toe en hoopt dat het Vlaams Parlement deze lijn ook doortrekt.

 
Steven Betz - Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be

 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez