Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Brussel kan voorbeeld zijn van duurzaamheid”

“Brussel kan voorbeeld zijn van duurzaamheid”

  • 26/11/2020

“De corona-pandemie verhoogt de aandacht voor duurzaamheid, wat de kern uitmaakt van de activiteiten van Veolia.”  De Fransman Nicolas Germond, algemeen directeur van Veolia België-Luxemburg, is hoopvol voor de toekomst, en reikt de hand naar publieke en private partners voor een meer duurzame economie. “België beschikt over een aanzienlijke knowhow op vlak van duurzame ontwikkeling. De in Brussel aanwezige instellingen bieden een hefboom om te werken aan een voorbeeldfunctie.”

Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Studio Dann
 

De Franse groep Veolia is in ons land sterk aanwezig, met activiteiten rond energiebeheer, groene energie, waterzuivering, beheer en recyclage van afval. Veolia telt circa 2.300 medewerkers in België en Luxemburg, waarvan een 200 op het hoofdkantoor in Anderlecht. Nicolas Germond heeft daar zijn kantoor, en woont in Brussel. We hadden met hem een virtuele ontmoeting.

Wat is de impact van de Covid-pandemie voor Veolia in België? 

Germond: “De medewerkers van Veolia verzorgen diensten die maatschappelijk essentieel zijn.  Hierdoor blijven onze operationele mensen actief, op enkele uitzonderingen na. Er is zelfs meer werkdruk in kritische sectoren zoals de ziekenhuizen. Voor de ondersteunende diensten, op de administratieve zetel in Brussel, wordt er aan telewerken gedaan waar mogelijk.  
We zijn daarbij bijzonder waakzaam voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, in een versterkte sociale dialoog met de werknemersvertegenwoordigers. We communiceren op zeer regelmatige basis de boodschap ‘we moeten onszelf beschermen om anderen te beschermen’.  We mochten getuigen van een verhoogde solidariteit tussen de teams en de regio’s.  Vlamingen, Walen en Brusselaars verenigden zich rond één gemeenschappelijke doelstelling: deze periode zo goed mogelijk beheren.”

Welke lessen heeft u reeds getrokken uit de pandemie voor uw business?

“We hebben de digitalisering van bepaalde taken versneld: ondertekening van documenten, afwezigheidsaanvragen, video-conferenties…We maakten onze werkprocessen leaner. Wat de zakelijke omgeving betreft, is er structureel meer aandacht voor luchtkwaliteit in gebouwen, waar Veolia expertise in heeft. Meer algemeen neemt de aandacht toe voor de kwetsbaarheid van ons ecosysteem en dus voor duurzaamheid, wat nu net de kern van de strategie en activiteiten van Veolia uitmaakt. Een nadeel van de pandemie op korte termijn is de lage gas- en energieprijs, die tal van projecten voor meer energie-efficiëntie - zoals warmtenetten - financieel minder aantrekkelijk maakt, ook al is de overgang naar de energietransitie onvermijdelijk. “

In welke activiteiten wil Veolia groeien? 

“De Veolia-groep heeft als missie “Resourcing the world”. Dit betekent diensten en oplossingen bieden om het potentieel van natuurlijke hulpbronnen efficiënter te gebruiken. Tevens gaat het om het creëren van nieuwe, secundaire bronnen door recyclage, met respect voor het milieu, de Cradle to Cradle. Concreet willen wij bijdragen tot een efficiënter gebruik van energie en de productie van groene energie, op basis van afval. We willen tevens bijdragen tot een duurzaam beheer van waterbronnen, onder meer door complexe waterzuiveringsoplossingen. Daarbij doen we ook research naar de ontzilting van zeewater, wat inzonderheid voor Vlaanderen interessant is.
We zijn tevens gespecialiseerd in het beheer van afval, van inzameling tot recycling, om eindproducten terug te winnen als materiaal of energie.”
 

Germond

De corona-crisis brengt meer aandacht voor de luchtkwaliteit van gebouwen en duurzaamheid in het algemeen, wat de kern van de activiteiten en strategie van Veolia uitmaakt.

Nicolas Germond, CEO Veolia Belux

Wat betekent dit concreet voor de activiteiten in België en Brussel?

“Met Aquiris zuiveren we de helft van het afvalwater van de Brusselse huishoudens en ook een deel uit het Vlaamse Woluwe-bekken. Het station kan afvalwater van 1,4 miljoen inwoners behandelen. Het is daarmee één van de grootste waterzuiveringsstations in Europa, en ook één van de meest moderne. Het slib gebruiken we als organische brandstof (biogas) voor de opwekking van energie en warmte ter plaatste in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-centrale), voor de hele site.”

“We hebben ook belangstelling voor de ontwikkeling van een oplossing voor methanisering van bio-afval uit het Brusselse gewest, op de site van Brussel Noord, in samenwerking met de overheid. Aan de rand van Brussel zal een met behandeld maar niet verontreinigd houtafval gestookte biomassacentrale de UC Louvain van warmte voorzien.”

“We zetten sterk in op de groeimarkt van energie-efficiëntie. Ons centrum Hubgrade  in Brussel analyseert en monitort op afstand het energiegebruik van gebouwen, om de energie-efficiëntie te verhogen. We volgen met Hubgrade 238 gebouwen in Brussel, waaronder 11 ziekenhuizen. Hubgrade doet ook analyses en monitoring voor een efficiënter beheer van water en afval. Deze diensten gaan we verder kunnen ontwikkelen, dankzij nieuwe vormen van datatransmissies via Internet of Things.”

“We willen ook onze expertise delen voor de uitbouw van lokale warmtenetwerken. Zo hebben we een project op de nieuwe woonwijk Antwerpen Nieuw Zuid, in onderaanneming van Fluvius. Dit netwerk zal gekoppeld worden aan een afvalcentrale, waarvan we restwarmte recupereren. In Vlaanderen zijn we tevens bezig met het voorstellen van oplossingen voor de behandeling en het hergebruik van industrieel proceswater.”

“Samenwerking tussen alle publieke en private actoren is noodzakelijk om tot een nieuwe manier van denken, van produceren en van verbruiken te komen.  Alle industrieën en alle openbare besturen, op elk niveau, moeten nadenken over deze verandering. We hebben het niet alleen over recycling en hergebruik, maar ook over het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen of het bestrijden van veroudering. We moeten reeds bij de productie denken aan de recyclage."

De groep wil meer vrouwen rekruteren. Hoe pakt u dat aan in Brussel?

“In samenwerking met Bruxelles Formation en Interface 3 ontwikkelden we een opleiding elektriciteit voor meisjes, in het kader van het project “electro girls”. Wie het programma met succes doorloopt, krijgt bij ons een stage aangeboden. Zo hebben we reeds 22 recruteringen gedaan. We willen dit ook doen voor onze vestigingen in Vlaanderen. Tevens organiseerden we enkele jaren geleden een event “women@work” op de site van Abattoir. Scholen werden uitgenodigd om bij leerlingen, meisjes, technische beroepen te promoten. We plannen een nieuw event, eens de corona-crisis voorbij is. We vinden het belangrijk om te sensibiliseren rond technische beroepen en genderstereotypen te ontkrachten. Veolia zet zich in voor haar maatschappelijke betrokkenheid.”

Hoe kijkt u als Fransman aan tegen België en Brussel?

“België beschikt over een aanzienlijke knowhow op vlak van duurzame ontwikkeling. De in Brussel aanwezige instellingen bieden een hefboom om te werken aan de voorbeeldfunctie van de verschillende spelers. België biedt veel kansen. Als buitenstaander, niet-Belg, kan ik alleen maar vaststellen dat er een collectieve bereidheid is om grenzen te verleggen, ondanks een institutioneel doolhof dat de besluitvorming wel vertraagt.”

Wat trekt u persoonlijk aan in Brussel? 

“Ik woon in Brussel en onze kantoren zijn in Anderlecht. Ik heb in andere landen gewoond en kan vergelijken. Brussel is bijzonder internationaal, en ook opmerkelijk groen, met zijn parken en bossen. Het behoud van ons milieu, zelfs in de stad, is de uitdaging die Veolia de komende jaren wil aangaan… Als Brussel die uitdaging aangaat, kan de aanwezige internationale gemeenschap een gedreven ambassadeur zijn voor het milieu-succes van België ver buiten haar grenzen.”

Contactpersoon

Artikel uit publicatie