Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Brexit-crisiscel nodig om impact op te vangen

Brexit-crisiscel nodig om impact op te vangen

  • 01/12/2020

Wat de finale uitkomst ook moge zijn van de onderhandelingen, we kunnen een grote verstoring in de handelsstromen tussen België en het VK verwachten op 1 januari 2021. Er zal dan ook nood zijn aan een goed uitgeruste brexit-crisiscel om onvoorziene problemen snel en efficiënt te verhelpen.

De afgelopen dagen en weken hebben de EU en het VK de brexitonderhandelingen een versnelling hoger geschakeld om een akkoord over de toekomstige relatie voor het einde van het jaar alsnog te kunnen afsluiten.

Het blijft echter spaak lopen op drie grote knelpunten. Eerst en vooral is er nog steeds geen akkoord over de toegang tot Britse wateren voor vissersvloten uit de EU-lidstaten. Dit is ook voor Vlaamse vissers belangrijk aangezien zij voor de vangsten van bepaalde vissoorten sterk aangewezen zijn op Britse wateren. De EU heeft bovendien een akkoord rond visserij voorwaardelijk gemaakt aan een akkoord over een handelsverdrag.

Ten tweede moeten moet er nog een vergelijk gevonden worden over de mate waarin het VK EU-regelgeving op het vlak van staatssteun, arbeidsvoorwaarden en milieu & klimaat moet volgen. De EU wenst immers het gelijke speelveld tussen Britse en Europese bedrijven te verzekeren en een zogenaamde regelgevende ‘race to the bottom’ te vermijden.

Ten slotte moet er nog een compromis gevonden worden over de governance structuur van de toekomstige relatie die onder andere sanctiemechanismes omvat indien één van de partijen de gemaakte afspraken niet naleeft. Aangezien het VK heeft aangegeven dat het bepaalde afspraken uit het EU-VK Noord-Ierse Protocol naast zich wenst neer te leggen, wil de EU op dat vlak ook zeer duidelijke provisies opnemen in het finale akkoord. 
 

De overheid doet er goed aan om een ‘single point of contact’ aan te duiden die ondernemers kunnen contacteren bij onvoorziene problemen.

Gilles Suply

De tijd om deze laatste knopen door te hakken begint echter te dringen. Zo werd 15 oktober aangestipt als de ultieme deadline om te verzekeren dat er nog voldoende tijd restte om een akkoord om te zetten in een internationaal verdrag dat vervolgens ook nog een zware ratificatieprocedure moet doorlopen.

We zitten dan ook vandaag reeds ver in de blessuretijd van de onderhandelingen wat betekent dat het risico op een no-deal zeer reëel is. Zo bestaat vooral de vrees dat de EU en het VK wel beiden een deal willen bereiken maar er niet zullen in slagen om finaal een compromis te bereiken. 

Nood aan crisiscel

Wat de finale uitkomst ook moge zijn van de onderhandelingen, we kunnen algemeen een grote verstoring in de handelsstromen tussen België en het VK verwachten op 1 januari 2021. Zo loopt de transitieperiode tijdens dewelke er niets veranderde voor de bedrijven hoe dan ook af eind dit jaar. De manier van handel drijven zal dan ook sterk veranderen, zelfs indien de EU en het VK op de valreep alsnog een akkoord in de brand weten te slepen. Deze nieuwe realiteit zal grote aanpassingen vereisen van alle betrokken partijen die wat tijd zullen vergen om te verteren.

Heel wat Belgische en Vlaamse overheidsinstanties hebben zich zeer goed voorbereid op de veranderingen die gepaard zullen gaan met de brexit. De Belgische douaneautoriteiten hebben bijvoorbeeld ondertussen reeds 372 extra douaniers aangeworven en al verschillende malen ‘brexit stresstests’ doorgevoerd in de verschillende Vlaamse havens. Deze voorbereidende acties zullen cruciaal zijn om zo kort mogelijke doorlooptijden te garanderen alsook het risico op verkeersinfarcten in haven gebieden te vermijden.

De overgrote meerderheid van de bedrijfswereld heeft zich ook tot in de puntjes voorbereid om de continuïteit van hun activiteiten met het VK zoveel als mogelijk te vrijwaren van al te grote schokken. Er zal desalniettemin nood zijn aan een goed uitgeruste brexit-crisiscel om vanaf 1 januari 2021 onvoorziene problemen die er ongetwijfeld zullen komen snel en efficiënt te verhelpen. Alle voorbereidingen ten spijt, de theorie staat immers zelden gelijk aan de praktijk. Ondernemers zullen geconfronteerd worden met problemen en situaties die ze niet hadden verwacht.

SPOC aanduiden

De huidige coronapandemie heeft alvast aangetoond dat de meeste efficiënte aanpak in crisisbestrijding erin bestaat om problemen snel in de kiem te smoren alvorens ze buiten proportie groeien. De Belgische en Vlaamse overheid doet er daarom goed aan om een ‘single point of contact’ ofwel SPOC aan te duiden die ondernemers kunnen contacteren indien zij geconfronteerd worden met onvoorziene problemen.

Deze SPOC kan dan als coördinatiecentrum functioneren waarbij alle onvoorziene brexitproblemen centraal verzameld kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de problematiek kan er dan vervolgens doorverwezen worden naar de betrokken overheidsinstanties die vervolgens snel de aangemelde problemen dienen te remediëren. 

Er kan algemeen gesteld worden dat België zich zo goed als mogelijk heeft voorbereid op de brexit. Het komt er nu op aan om dit goeie werk verder te zetten en ook een duidelijke crisisstrategie op punt te stellen voor de onmiddellijke nasleep van de werkelijke brexit op 1 januari volgend jaar.


 

imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel